Emil Ghinea: Dreptul de a visa, dreptul de a crede că mai există ceva după coronavirus

0
240

Emil Ghi­nea: Drep­tul de a visa, drep­tul de a cre­de că mai exis­tă ceva după coro­na­vi­rus. 😔

”Mâh­nit, mă uit în medi­ul on line și con­stat: pani­că, haz de necaz, vor­be de încu­ra­ja­re, spe­ran­ță, dar din păca­te și rău­ta­te, mai mult pe sea­ma unor fap­te care se vor a fi bune.

Aduc în dis­cu­ție achi­zi­ția pe SICAP a eve­ni­men­tu­lui Super Ral­ly Man­ga­lia de către Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. Mă văd nevo­it, pen­tru că eu sunt auto­rul moral al aces­tui eve­ni­ment și pen­tru că nu sunt laș, nu pot să-mi las pri­e­te­nii târâți în noroi.

Pen­tru toți citi­to­rii, țin să pre­ci­zez:

1. Aceas­tă com­pe­ti­ție spor­ti­vă este făcu­tă în par­te­ne­ri­at cu Fede­ra­ția Româ­nă de Auto­mo­bi­lism Spor­tiv, iar în momen­tul actu­al și până la înche­ie­rea stă­rii de urgen­ță, sunt amâ­na­te toa­te com­pe­ti­ți­i­le spor­ti­ve auto­mo­bi­lis­ti­ce.

2. Aceas­tă com­pe­ti­ție a fost făcu­tă anul tre­cut în cele mai bune și sigu­re măsuri de sigu­ran­ță impu­se de Jan­dar­me­ria Româ­nă și de Poli­ția Cir­cu­la­ți­ei. Deci, dacă lucru­ri­le nu ar fi în regu­lă, nu am pri­mi aviz.

3. A face o achi­zi­ție publi­că nu înseam­nă nea­pă­rat că se și fac­tu­rea­ză, ci este doar un anga­ja­ment care poa­te fi amâ­nat sau chiar rezi­li­at.

4. La acest eve­ni­ment se lucrea­ză de ani de zile și fap­tul că am reu­șit să‑l adu­cem în Man­ga­lia a însem­nat foar­te mult, sper ca și pen­tru voi, locu­i­tori ai ora­șu­lui. Turis­mul se bazea­ză foar­te mult și pe eve­ni­men­te și sub­li­ni­ez fap­tul că nu am avut decât cuvin­te de lau­dă, anul tre­cut (după eve­ni­ment), din par­tea cole­gi­lor mei piloți vis a vis de aspec­tul gene­ral al ora­șu­lui nos­tru. Pen­tru mine a însem­nat foar­te mult. 😊

Din câte știu eu, aceas­tă achi­zi­ție (pro­ce­du­ră) a fost înce­pu­tă de mai bine de o lună și jumă­ta­te, când nici măcar nu ne gân­deam că lucru­ri­le ar putea evo­lua atât de nefa­vo­ra­bil.

Pen­tru noi, cea mai impor­tan­tă este sănă­ta­tea, în acest moment. Dar, repet: AVEM NEVOIA SI DREPTUL DE A VISA, de a visa la o zi în care vom umbla liberi pe străzi, de a vedea ora­șul plin de turiști.

NE VEDEM SĂNĂTOȘI, CU TOȚII!🤗”.

Emil Ghi­nea, 27 mar­tie 2020.


Man­ga­lia News, 29.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele