Dr. Bucur Ana Maria — INFORMARE pe înțelesul tuturor, despre PREVENIREA INFECTĂRII cu virus corona COVID-19

0
774

Dr. Bucur Ana Maria — INFORMARE pe înțe­le­sul tutu­ror, des­pre PREVENIREA INFECTĂRII cu virus coro­na COVID-19

Toa­tă lumea este la curent cu fap­tul că sun­tem în tim­pul unei viro­ze res­pi­ra­to­rii gra­ve, mai gra­vă decât cele din anii tre­cuți, întâl­ni­te la schim­ba­rea sezo­nu­lui din­spre iar­nă spre pri­mă­va­ră. Ace­le răceli ante­ri­oa­re aveau un carac­ter pasa­ger, mani­fes­tân­du-se ade­sea doar ca un gutu­rai ceva mai seri­os. Nu degea­ba cir­cu­la ”axi­o­ma” că viro­za tre­ce într‑o săp­tămâ­nă cu tra­ta­ment, sau în șap­te zile fără tra­ta­ment.

Pen­tru a ne pro­te­ja de ori­ce tip de îmbol­nă­vi­re, inclu­siv cea dato­ra­tă aces­tui coro­na­vi­rus, este nece­sar să apli­căm pre­ca­u­ți­i­le obiș­nu­i­te, stan­dard, adi­că igie­naigie­na cor­pu­lui și a mediu­lui încon­ju­ră­tor. Mai pre­cis: igie­ni­za­rea mâi­ni­lor și dez­in­fec­ta­rea tegu­men­te­lor, men­ți­ne­rea per­mea­bi­li­tă­ții căi­lor res­pi­ra­to­rii.

Este impe­ri­os nece­sar să cură­țăm toa­te supra­fe­țe­le din jurul nos­tru, să facem dez­in­fec­ta­rea lor, să men­ți­nem cura­te, atât vese­la, cât și len­je­ria. Toa­te obiec­te­le pe care le folo­sim tre­bu­ie să fie cura­te și, pe cât posi­bil, dez­in­fec­ta­te. Tre­bu­ie să păs­trăm igie­na casei, a locu­lui de mun­că, pre­cum și a deșe­u­ri­lor. Și să evi­tăm ori­ce con­tact cu un bol­nav!!!

Aco­lo unde se impu­ne, folo­sim pro­te­ja­rea cu mas­că, mănuși de cau­ciuc, halat de pro­tec­ție. Pur­ta­rea măș­tii mai mult de 3 ore ne agra­vea­ză simp­to­ma­to­lo­gia res­pi­ra­to­rie, în cazul în care sun­tem răciți. Mas­ca este ca să‑i pro­te­jăm pe cei­lalți de tusea noas­tră!

Mai bine evi­tăm aglo­me­ra­ția, stând în casă și adu­cân­du-ne amin­te de vre­mea când făceam lec­tu­ră. Deo­a­re­ce poar­ta de intra­re a agen­tu­lui infec­tant coro­na­vi­rus este mucoa­sa res­pi­ra­to­rie (naza­lă), sau diges­ti­vă (buca­lă), pe aces­tea le pro­te­jăm de con­tac­tul cu sali­va emi­să prin stră­nut, tuse sau expec­to­ra­re de către un om bol­nav.

Epi­de­mi­o­lo­gii sus­țin că și mucoa­sa ocu­la­ră ar putea fi poar­tă de intra­re, dar nu dau deta­lii des­pre meca­nis­mul de acțiu­ne în acest tip de con­ta­gi­o­zi­ta­te. Trans­mi­te­rea este de la om la om în mod direct, dar coro­na­vi­ru­sul poa­te rezis­ta în aer, pe supra­fe­țe și 9 zile, deci aten­ție spo­ri­tă la dez­in­fec­ta­re și cură­țe­nie.

Ați obser­vat deja că s‑au luat măsuri admi­nis­tra­ti­ve de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii infec­ți­ei res­pi­ra­to­rii: cli­en­ții stau la coa­dă afa­ră la ban­că, la far­ma­cie etc. Șco­li­le au fost închi­se, la fel și tea­tre­le și, în gene­ral, se evi­tă aglo­me­ra­ți­i­le diver­se­lor eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, spor­ti­ve sau civi­ce, care au fost inter­zi­se pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță ce s‑a insti­tu­it de ieri.

S‑au pus scur­te note în locuri vizi­bi­le, în insti­tu­ții medi­ca­le și nu numai, pen­tru a edu­ca popu­la­ție din punct de vede­re sani­tar.

Iată ce am afi­șat noi:

STARE DE URGENȚĂ, înce­pând cu data de 16 mar­tie 2020.

În aten­ția pacien­ți­lor! Ținând cont de măsu­ri­le igie­ni­co-sani­ta­re ce se impun pen­tru a pre­ve­ni rapid și rigu­ros răs­pân­di­rea coro­na-viru­su­lui ce afec­tea­ză apa­ra­tul res­pi­ra­tor:

La cabi­ne­tul STARE BUNĂ sun­teți pri­miți doar cu pro­gra­ma­re tele­fo­ni­că / 0241 75 15 57 pre­a­la­bi­lă. Pen­tru a evi­ta con­tac­tul cu per­soa­ne posi­bil bol­na­ve, pot fi date reco­man­dări tele­fo­nic, pen­tru cei care tușesc, stră­nu­tă, expec­to­rea­ză.

Pacien­ții care stau în sala de aștep­ta­re tre­bu­ie:

• să poar­te mas­că pe gură și nas;

• să tușeas­că strict în îndo­itu­ra cotu­lui pro­priu;

• să folo­seas­că șer­vețe­le de uni­că uti­li­za­re;

• să se spe­le rigu­ros pe mâini, după con­tac­tul cu secre­ți­i­le pro­prii;

• să păs­tre­ze dis­tan­ța impu­să de minim 1 metru față de altă per­soa­nă.

TELEFON VERDE 0800 800 358 și 112. Fiți res­pon­sa­bili! Pro­te­jați-vă!

Pro­te­jăm pe cei din jurul nos­tru. Ne pro­te­jăm și pe noi, ca să vă putem aju­ta!

REFACEȚI-VĂ SĂNĂTATEA, CU AJUTORUL NOSTRU!

Voi reve­ni cu reco­man­dări medi­ca­le.

Dr. BUCUR ANA MARIA, mana­ger, medic pri­mar medi­ci­nă de fami­lie, com­pe­ten­țe în echo­gra­fie, nutri­ție și home­o­pa­tie.


Man­ga­lia News, 17.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele