Dr. Ana Maria Bucur: Corona virus — Câteva recomandări de bun simț, la timpul prezent!

1
1865

Dr. Ana Maria Bucur: Coro­na virus — Câte­va reco­man­dări de bun simț, la tim­pul pre­zent!

Sun­tem con­tem­po­rani cu covid-ul, chiar dacă nu ne pla­ce. Ne spe­rie pen­tru că poa­te să ne scur­te­ze dra­ma­tic via­ța. Și aveam alte pla­nuri, nu să stăm izo­lați prin case…

M‑am hotă­rât să vă spun câte­va lucruri care ne aju­tă în pre­ve­ni­rea îmbol­nă­vi­rii cu acest tip de virus. Sunt ches­tii de bun simț, pe care le știți (une­le) sau pe care acum le aflați (alte­le). Inte­re­sant că nu vă dau sfa­turi, pen­tru că am de mult timp o vor­bă care sună cam așa ”sfa­tu­ri­le sunt bune, pen­tru că nu ești obli­gat să le urmezi”.

Eu vă spun, cu drag, des­pre cum putem prin patru mij­loa­ce ce ne stau la îndemâ­nă să ne apă­răm de inva­zia unui poten­ți­al cotro­pi­tor.

1. Azi, accen­tul îl pun pe ule­iu­ri­le esen­ți­a­le. Aten­ție că nu vă spun spun să cum­pă­rați de la Viva­san sau de la doTer­ra, sau de la pla­fa­rul din colț. Voi să le aveți și să le folo­siți. Le enu­măr pe cele mai folo­si­te în tuse și răcea­lă (cu tro­pism res­pi­ra­tor) și apoi voi insis­ta pe câte­va: arbo­re de ceai, busui­oc, caje­put, chi­men, chi­pa­ros, cim­bri­șor / cim­bru, cori­an­dru, euca­lipt, ghim­bir, gra­pe­fru­it, isop, lavan­dă / levăn­ți­că, lămâie, lemn de san­tal, lemn de cedru, lemn de tran­da­fir, meli­să, men­tă, mirt, pin, piper negru, rozma­rin, scor­ți­șoa­ră, sal­vie, smir­nă, tămâie.

Exis­tă un ulei — ”33 de plan­te Viva­san”, care înglo­bea­ză mul­te din cele enu­me­ra­te mai sus, dar se găseș­te mai greu, acum. Repre­zen­tan­ții com­pa­ni­i­lor vă pot da rela­ții des­pre pre­țuri și chiar să vă pre­pa­re ames­te­curi.

Vreau să vă spun câte­va vor­be des­pre Ule­iul ete­ric de Cim­bri­șor / Thy­mus zygis, care este folo­sit din tim­puri vechi, însă din 1887, de cand a fost demos­trat efec­tul bac­te­ri­cid în antrax, apoi în epi­de­mia de tifos din 1889, a intrat în aten­ția spe­cia­liș­ti­lor din dome­ni­ul far­ma­ce­u­tic. Din 1922, este folo­sit împo­tri­va menin­go­co­cu­lui și a sta­fi­lo­co­cu­lui, a baci­lu­lui tuber­cu­los și a celui dizen­te­ric.

În peri­oa­da pri­mu­lui răz­boi mondi­al, s‑a folo­sit în dez­in­fec­ta­rea instru­men­ta­ru­lui și anti­sep­tic al plă­gi­lor. Cim­bri­șo­rul sti­mu­lea­ză imu­ni­ta­tea, în cazul boli­lor infec­ți­oa­se, mai ales în afec­țiu­ni­le apa­ra­tu­lui res­pi­ra­tor. Este folo­sit și in alte afec­țiuni, dar aces­tea nu fac obiec­tul dis­cu­ți­ei de azi. Este imu­nos­ti­mu­la­tor și toni­fi­ant, anti­sep­tic, anti­mi­co­tic, anti­hel­min­tic, anal­ge­zic, anti­in­fla­ma­tor, anti­re­u­ma­tic, cica­tri­zant și anal­ge­zic.

Se folo­seș­te în doze mici, în ulei de bază, (3 pică­tu­ri la 15 ml) con­train­di­cat în epi­lep­sie, sar­ci­nă și la copi­ii sub 6 ani. Se poa­te apli­ca pe pie­lea gâtu­lui, se poa­te face gar­ga­ră, se poa­te înghiți, o pică­tu­ră de ulei esen­ți­al pe mie­re, pâi­ne. Poa­te fi folo­sit în masaj, baie, inha­la­ții.

Ule­iul de levăn­ți­că / Lavan­du­la offi­ci­na­lis, are efect tera­pe­u­tic mul­ti­plu, dar ne refe­rim doar la subiec­tul coro­na-virus, folosindu‑l pen­tru că este adap­to­gen, anti­sep­tic (pen­tru bac­te­rii, fungi și viru­suri), imu­no­mo­du­la­tor, anti­to­xic, antis­tres, anti­in­fla­ma­tor, anti­a­ler­gic, cica­tri­zant. În plus față de ule­iul de cim­bru, poa­te fi folo­sit în gar­ga­ră și com­pre­să.

Ule­iul esen­ți­al de Rozma­rin este un foar­te bun anti­sep­tic și sti­mu­la­tor, fiind anti­o­xi­dant. În plus, flui­di­fi­că mucu­sul, deci are și cali­ta­tea de expec­to­rant. Este muco­li­tic, anti­re­u­ma­tic, car­mi­na­tiv, anti­in­fla­ma­tor și anal­ge­zic, cica­tri­zant, car­di­o­to­nic. Se folo­seș­te în inha­la­ții, masaj, baie aro­ma­ti­că. Com­pre­sa se ține maxim o jumă­ta­te de oră pe piept, sau în jurul gâtu­lui (5 pică­tu­ri la o cană de apă cal­dă-200 ml). Intern o pică­tu­ră pe mie­re, lămâie, pâi­ne, de două ori pe zi.

2. Gar­ga­ra se poa­te face și cu apă săra­tă, de 2 ori pe zi, cir­ca 2–3 minu­te de fie­ca­re dată. Sali­ni­ta­tea să fie cres­cu­tă!

3. Și pen­tru că viru­sul nu este o fiin­ță (deja știți!), ci un frag­ment de pro­te­i­nă și are, ca ori­ce ce exis­tă pe Pământ, o frec­ven­ță de vibra­ție, poa­te ar fi bine să pur­tăm, din când în când, o bucă­ți­că de folie de alu­mi­niu în zona capu­lui (unde­va ascun­să în căci­u­lă!). Folia de alu­mi­niu dimi­nu­e­ză mult vibra­ția elec­tro­mag­ne­ti­că cu rever­be­ra­ții nega­ti­ve asu­pra cre­ie­ru­lui uman. Deci este o pro­tec­ție fizi­că, ener­ge­ti­că.

4. Inha­la­ții. Cu ceai de men­tă și sal­vie, sau cu ori­ce altă com­bi­na­ție care vă prieș­te. După ce v‑ați aco­pe­rit capul cu un pro­sop, res­pi­rați dea­su­pra abu­ru­lui. Puteți adă­u­ga o pică­tu­ră de ulei esen­ți­al, dar aten­ție, țineți ochii închiși și res­pi­rați mai depar­te de supra­fa­ța lichi­du­lui, deo­a­re­ce efec­tul este mult mai intens.

V‑am spus că sunt lucruri cunos­cu­te, e bine să le apli­căm!

Dr. BUCUR ANA MARIA, mana­ger, medic pri­mar medi­ci­nă de fami­lie, com­pe­ten­țe în echo­gra­fie, nutri­ție și home­o­pa­tie.

MN: Vă invi­tăm să citiți arti­co­le­le sem­na­te de doam­na doc­tor Ana Maria Bucur, publi­ca­te de Man­ga­lia News, AICI.


Man­ga­lia News, 29.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. F bine venit acest sfat gene­ros. Eu voi urma aces­te indi­ca­tii pre­ti­oa­se. Mul­tu­mim doam­n­nei Doc­tor si ii urez cu toa­ta sin­ce­ri­ta­tea mul­ta, mul­ta sana­ta­te, ala­turi de cei dragi !

Leave a Reply