DONEAZĂ PENTRU SPITALUL MANGALIA! Orice donație, cât de mică, este de folos! Haideți să contribuim cu toții! Pentru Mangalia, pentru noi, pentru părintii și copiii nostri, pentru cei apropiați!

0
995

Dra­gi­lor,

Vin catre voi cu o ruga­min­te care poa­te face dife­ren­ta, in aceas­ta peri­oa­da difi­ci­la, pen­tru noi toti. Am aflat zile­le tre­cu­te (dintr‑o pos­ta­re de pe fac­bo­ok d‑nei Roxa­na Mitu), fap­tul ca Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia are o aso­ci­a­tie cari­ta­bi­la, in con­tul care­ia putem face dona­tii, pen­tru achi­zi­tio­na­rea supli­men­ta­ra de mate­ri­a­le medi­ca­le (de pro­tec­tie si dez­in­fec­tan­ti), ce vor fi uti­li­za­te pen­tru pre­ve­ni­rea si com­ba­te­rea coro­na­vi­ru­su­lui. Iata date­le orga­ni­za­ti­ei:

ASOCIATIAVOINICULMANGALIA
STR. ROZELOR NR.2,
CUI: 23745048
RO59 RZBR 0000 0600 1035 1462
(RAIFFEISEN BANK).

In acest cont se pot dona bani, iar pen­tru cei care vor sa done­ze mate­ri­a­le sau pro­du­se, atat aso­ci­a­tia cat si Spi­ta­lul pot inche­ia cotrac­te de spon­so­ri­za­re cu dona­to­rii.

Ori­ce dona­ție, cât de mică, este de folos! Hai­deți să con­tri­bu­im cu toții! Pen­tru Man­ga­lia, pen­tru noi, pen­tru părin­tii și copi­ii nos­tri, pen­tru cei apro­pi­ați! Tre­bu­ie să fim con­sti­enți că este o situ­a­ție spe­cia­lă și tre­bu­ie să lup­tăm prin ori­ce căi și ori­ce con­tri­bu­ție în plus con­tea­ză!

De ase­me­nea, ina­in­te de toa­te, infor­mati-va doar din sur­se ofi­ci­a­le si res­pec­tati toa­te indi­ca­ti­i­le auto­ri­ta­ti­lor, nu este de joa­ca! Mul­ta sana­ta­te si stati in casa!

Ps: Men­tio­nez ca am veri­fi­cat per­so­nal ca date­le pre­zen­ta­te sa fie corec­te si rea­le!

Ruxan­dra Geor­ges­cu.


Man­ga­lia News, 25.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply