DOCUMENT Cursuri online printr‑o platformă gratuită, recomandate de Ministerul Educației către toate cadrele didactice: “Soluția pentru continuarea activităților didactice este desfăşurarea lor exclusiv online”

0
446

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei a găsit o solu­ție gra­tu­i­tă, prin care toa­te șco­li­le pot face cur­suri onli­ne, în peri­oa­da în care cur­su­ri­le sunt sus­pen­da­te din cau­za nou­lui coro­na­vi­rus. Prin două adre­se tri­mi­se Inspec­to­ra­te­lor Șco­la­re jude­țe­ne, luni și marți, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei le‑a trans­mis șco­li­lor să acti­veze licen­țe­le gra­tu­i­te Goo­gle și Micro­soft, pe plat­for­ma clasaviitorului.ro, pen­tru a avea acces la apli­ca­ți­i­le edu­ca­țio­na­le G Sui­te for Edu­ca­tion și Offi­ce 365 A1.

Plat­for­ma a fost folo­si­tă și până acum, dar de un număr mult mai mic de pro­fe­sori, în cadrul pro­iec­tu­lui de for­ma­re a cadre­lor didac­ti­ce numit CRED.

Ce scrie Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei, în nota tri­mi­să către inspec­to­ra­te:

În con­tex­tul actu­al, gene­rat de creș­te­rea ris­cu­lui de con­ta­mi­na­re cu viru­sul COVID-19 în colec­ti­vi­tă­ți­le șco­la­re, solu­ția pen­tru con­ti­nu­a­rea acti­vi­tă­ți­lor didac­ti­ce este des­fă­șu­ra­rea aces­to­ra exclu­siv în medi­ul onli­ne.

Ast­fel, s‑a iden­ti­fi­cat o solu­ție care înde­pli­neș­te cinci con­di­ții de bază:

  • apli­ca­ți­i­le care fac posi­bi­lă sus­ți­ne­rea cur­su­ri­lor onli­ne sunt dis­po­ni­bi­le cu licen­ța gra­tu­i­tă
  • este asi­gu­ra­tă con­for­mi­ta­te cu legi­sla­ția GDPR
  • sim­plu de imple­men­tat, fără achi­zi­ția de echi­pa­men­te
  • sufi­cien­te cadre didac­ti­ce care sunt fami­li­a­ri­za­te cu teh­no­lo­gia digi­ta­lă pen­tru sus­ți­ne­rea cur­su­ri­lor onli­ne
  • dis­po­ni­bi­li­ta­tea resur­se­lor edu­ca­țio­na­le nece­sa­re pen­tru ca și alți pro­fe­sori să poa­tă dobân­di într-un timp cat mai scurt cunoș­tin­țe­le care să le per­mi­tă să sus­ți­nă lec­ții onli­ne.

Solu­ția teh­ni­că asi­gu­ră acce­sul la sui­ta de apli­ca­ții edu­ca­țio­na­le ofe­ri­te sub licen­ță gra­tu­i­tă de către Goo­gle și Micro­soft: G Sui­te for Edu­ca­tion si Offi­ce 365 A1. Ambe­le com­pa­nii ofe­ră soft-uri cu aju­to­rul căro­ra se pot orga­ni­za cur­suri onli­ne, pot fi ges­tio­na­te mate­ri­a­le ca suport de curs, pot fi ges­tio­na­te teme­le și per­mit nota­rea în cata­lo­gul vir­tu­al, cu infor­ma­rea păr­ți­lor prin rapoar­te auto­ma­te des­pre evo­lu­ția ele­vi­lor la cla­să.

Atât G Sui­te for Edu­ca­tion, cât şi Offi­ce 365 A1, res­pec­tă legi­sla­ția GDPR, iar con­tu­ri­le de acces la aces­te apli­ca­ții vor putea fi acti­va­te după expri­ma­rea acor­du­lui express și nee­chi­voc pen­tru fie­ca­re uti­li­za­tor. Pen­tru a ușu­ra imple­men­ta­rea, a fost iden­ti­fi­ca­tă o vari­an­tă de auto­ma­ti­za­re care și‑a dove­dit via­bi­li­ta­tea în decur­sul mai mul­tor ani, prin sin­cro­ni­za­re cu SIIIR (Sis­te­mul infor­ma­tic inte­grat al învă­țămân­tu­lui din Româ­nia), solu­ția folo­si­tă deja de toa­te cadre­le didac­ti­ce din pro­iec­tul CRED (educred.ro)“, se ara­tă în nota Minis­te­ru­lui.

Apoi sunt deta­li­a­ţi paşii pe care şco­li­le tre­bu­ie să îi facă pen­tru a acce­sa plat­for­ma şi resur­se­le edu­ca­ţio­na­le.

Având în vede­re drep­tul fun­damen­tal al copi­i­lor la edu­ca­ție, pre­cum și con­se­cin­țe­le nega­ti­ve ale între­ru­pe­rii cur­su­ri­lor pe o peri­oa­dă înde­lun­ga­tă, vă rugăm să între­prin­deți urgent demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru că toa­te uni­tă­ți­le de învă­țământ din Româ­nia se poa­te uti­li­za solu­ția teh­ni­că de cur­suri onli­ne des­cri­să mai sus. În acest sens, vă soli­ci­tăm să com­ple­tați date­le de con­tact ale res­pon­sa­bi­lu­lui pen­tru imple­men­ta­rea aces­tei solu­ții la adre­sa până la data de 10. 03.2020”.

Nota tri­mi­să de MEC către inspec­to­ra­te, obți­nu­tă de Edupedu.ro:

Mai mult, pe edupedu.ro


Man­ga­lia News, 11.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply