Directorul Polaris M Holding Mangalia, ing. Florin Jianu: “Toate străzile, trotuarele şi platformele subterane ale ghenelor vor fi dezinfectate” [Foto/VIDEO]

0
430

PRECIZĂRI for­mu­la­te de dom­nul ing. Flo­rin Jia­nu, direc­to­rul Pola­ris M Hol­ding Man­ga­lia, des­pre acțiu­ni­le de dez­in­fec­ție la nive­lul mun­ci­pi­u­lui Man­ga­lia:

”Având în vede­re evo­lu­ția situ­a­ți­ei epi­de­mi­o­lo­gi­ce inter­națio­na­le deter­mi­na­tă de Covid-19, am sta­bi­lit împre­u­nă cu repre­zen­tanți ai Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, inclu­siv cu dl Pri­mar — Radu Cris­ti­an, dema­ra­rea în regim de urgen­ță a unor acțiuni de dez­in­fec­ție la nive­lul muni­ci­pi­u­lui. Ast­fel, se dema­rea­ză dez­in­fec­ții la nive­lul stră­zi­lor, tro­tu­a­re­lor dar și a insti­tu­ți­i­lor publi­ce, par­cu­ri­lor și locu­ri­lor de joa­că. Ca urma­re a acțiu­nii de dez­in­fec­ție pe care am demarat‑o pe stră­zi­le muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, am obser­vat că au apă­rut con­fu­zii (mai mult sau mai puțin voite), cu pri­vi­re la pro­ce­sul prin care solu­ția dez­in­fec­tan­tă a fost împrăș­ti­a­tă pe caro­sa­bil.

Din aceas­tă cau­ză, aduc câte­va cla­ri­fi­cări ce sper să fie lămu­ri­toa­re, cel puțin pen­tru oame­nii de bine, inte­re­sați cu ade­vă­rat de sănă­ta­tea publi­că:

1. Solu­ția folo­si­tă la DEZINFECȚIA stră­zi­lor si a tro­tu­a­re­lor con­ți­ne sub­stan­țe chi­mi­ce ce nu tre­bu­ie inha­la­te!

2. Pro­ce­du­ra prin care aceas­tă solu­ție este împrăș­ti­a­tă pe caro­sa­bil este prin căde­re, cu volum și vite­ză de împrăș­ti­e­re con­tro­la­te.

3. Pro­ce­du­ra alea­să pen­tru împrăș­ti­e­rea dez­in­fec­tan­tu­lui pe tro­tu­a­re este pul­ve­ri­za­re la nive­lul tro­tu­a­ru­lui, intru­cât după ora 21:00 nu mai exis­tă tra­fic pie­to­nal, dar și pen­tru că am soli­ci­tat și pri­mit aju­to­rul Poli­ți­ei Loca­le. S‑a ales aceas­tă meto­dă și NU împrăș­ti­e­rea prin pre­siu­ne (jeturi) sau pul­ve­ri­za­re (duze regla­te pen­tru par­ti­cu­le fine), pen­tru că, având în vede­re că pe tim­pul zilei exis­tă tra­fic pie­to­nal, s‑ar fi ris­cat ca de pe caro­sa­bil să ajun­gă foar­te ușor pe tro­tu­ar par­ti­cu­le de sub­stan­ță dez­in­fec­tan­tă, care ar fi afec­tat in mod direct sănă­ta­tea cetă­țe­ni­lor.

Acțiu­ni­le de dez­in­fec­ție a stră­zi­lor vor con­ti­nua și vor înce­pe in fie­ca­re dimi­nea­ță, la ora 05:00.

Acțiu­ni­le de dez­in­fec­ție a tro­tu­a­re­lor se vor des­fă­șu­ra înce­pând cu ora 21:00, iar dez­in­fec­ția plat­for­me­lor sub­te­ra­ne va înce­pe la ora 06:00.

Sper că am reu­șit să fiu sufi­cient de expli­cit, ast­fel încât să nu mai fim ten­den­ți­oși, măcar în aceas­tă peri­oa­dă grea prin care cu toții tre­cem. Pen­tru cei pe care nu am reu­șit să‑i lămu­resc, ca și până acum, vă stau la dis­po­zi­ție in pri­vat, la tele­fon sau la sedi­ul Pola­ris din Man­ga­lia. Vă mul­țu­mesc pen­tru tim­pul acor­dat citi­rii aces­tor cla­ri­fi­cări și vă doresc toa­te cele bune și mul­tă sănă­ta­te!


Man­ga­lia News, 16.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply