Direcția Asistență Socială Mangalia: Cererile pentru tichetele de medicamente se depun în perioada 1–10 aprilie

0
326

Direc­ția Asis­ten­ță Soci­a­lă Man­ga­lia

IMPORTANT

În urma publi­că­rii Ordo­nan­ței Mili­ta­re nr. 2 din data de 21.03.2020, a Ordo­nan­ței Mili­ta­re Nr. 3 din data de 24.03.2020 și a măsu­ri­lor adop­ta­te împo­tri­va răs­pân­di­rii nou­lui virus COVID-19, vă adu­cem la cunoș­tin­ță că cere­ri­le pen­tru bene­fi­ci­a­rii de tiche­te pen­tru medi­ca­men­te se vor depu­ne la sedi­ul nos­tru din Str. Del­fi­nu­lui, nr. 1, ast­fel:

Cere­rea com­ple­ta­tă și sem­na­tă, împre­u­nă cu bonu­ri­le fis­ca­le de la far­ma­cie și copia de pe cupo­nul de pen­sie, (sau după caz, ade­ve­rin­ță sala­riu venit net / cupon șomaj / cupon indem­ni­za­ție han­di­cap / cupon aju­tor soci­al), vor fi lăsa­te în cutia de la intra­rea în sediu.

De ase­me­nea, dacă aveți posi­bi­li­ta­tea, ne puteți trans­mi­te aces­te docu­men­te și prin poș­tă, la urmă­toa­rea adre­să:

Str. Del­fi­nu­lui, nr.1, Man­ga­lia, Jud. Con­stan­ța, C.P.905500, sau pe adre­sa de e‑mail:
[email protected]

Cere­ri­le pen­tru tiche­te­le de medi­ca­men­te se depun între 1–10 APRILIE 2020, aces­tea urmând fi pro­ce­sa­te în maxim 3 zile lucră­toa­re de la data depu­ne­rii.

Vă mul­țu­mim pen­tru înțe­le­ge­re.

Să auzim numai de bine!

#STĂMÎNCASĂ!


Man­ga­lia News, 28.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply