Denis Tudor, românul care va revoluționa transporturile, a ajuns în finala Greentech Festival

0
449

Star­tup-ul „Swiss­pod”, fon­dat în Elve­ția de către româ­nul Denis Tudor, a ajuns în fina­la con­cur­su­lui din cadrul ”Gre­en­te­ch Fes­ti­val”, eve­ni­men­tul orga­ni­zat de cam­pi­o­nul modial la For­mu­la 1, Nico Ros­berg și dedi­cat ide­i­lor ino­va­toa­re, care con­tri­bu­ie la pro­te­ja­rea mediu­lui încon­ju­ră­tor.

Star­tup-ul are ca obiec­tiv con­stru­i­rea unui mij­loc de trans­port revo­lu­țio­nar, folo­sind teh­no­lo­gia Hyper­lo­op. Potri­vit esti­mă­ri­lor inven­ta­to­ri­lor, infras­truc­tu­ra la care lucrea­ză va face posi­bi­lă o călă­to­rie între Gene­va și Zuri­ch în doar 17 de minu­te, cu o ampren­tă de car­bon de zece ori mai mică decât cea lăsa­tă de o mași­nă elec­tri­că. Echi­pa con­du­să de româ­nul în vâr­stă de 26 de ani inclu­de, în pre­zent, 40 din­tre ingi­ne­rii de top din Elve­ția.

Citiți con­ti­nu­a­rea, AICI.

MN: Alte arti­co­le des­pre Denis Tudor, man­ga­li­a­nul nos­tru drag, am publi­cat AICI.


Man­ga­lia News, 20.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply