Cum să susții afacerile locale, în perioada coronavirusului COVID-19

0
199

Cum să sus­ții afa­ce­ri­le loca­le, în peri­oa­da coro­na­vi­ru­su­lui COVID-19

Nota redac­ți­ei start-up.ro:

Tră­im, după cum știi, vre­muri gre­le, în momen­tul de față. Româ­nia lup­tă cu viru­sul Covid-19, iar busi­ne­ss-uri­le lup­tă pen­tru ca situ­a­ția lor să nu se agra­veze. Impac­tul asu­pra eco­no­mi­ei este mare deo­a­re­ce caran­ti­na și limi­tă­ri­le impu­se de sta­rea de urgen­ță va redu­ce spre zero acti­vi­ta­tea unor afa­ceri. De asta am decis ca titlul new­slet­ter-ului meu să nu-mi fie unul fami­li­ar în zile nor­ma­le. În ori­ce altă, în ori­ce alt moment aș fi zis că în ori­ce eco­no­mie de pia­ță tre­bu­ie să ne lup­tăm cu ace­leași arme și cu ace­leași drep­turi.

Dar situ­a­ția nu stă așa. În con­ti­nu­a­re sunt legat de opi­nia cole­gu­lui meu Octa­vian Pala­de ([email protected]) care scria într-un new­slet­ter ante­ri­or că nu țipe­te­le pe Face­bo­ok tre­bu­ie să fie solu­ția, ci măsu­ri­le con­cre­te. Lucru­ri­le nu se sal­vea­ză sau se schim­bă dacă țipăm mai tare pe rețe­le­le soci­a­le sau dacă trans­for­măm wall-ul per­so­nal în zona de plân­set.

Solu­ția vine împre­u­nă. Solu­ția vine de la un grup de antre­pre­nori care iau un front comun și care mai întâi comu­ni­că matur, între ei, pen­tru a putea găsi rezol­va­rea corec­tă.

De ce pan­de­mia de coro­na­vi­rus Covid-19 are efect asu­pra com­pa­ni­i­lor? Zona hote­li­e­ră, res­ta­u­ran­te­le, agen­ți­i­le de turism au resim­țit ime­di­at impac­tul. Oame­nii nu mai călă­to­resc, au res­tric­ții de ieși­re în oraș, nu mai știu când să pla­ni­fi­ce urmă­toa­re­le vacan­țe­le. Ba mai mult, într-un fel nor­mal, vor banii îna­poi pen­tru ser­vi­ci­i­le con­trac­ta­te. Muham­mad Murad, pro­pri­e­ta­rul lan­țu­lui Pho­e­ni­cia, spu­nea că hote­lu­ri­le sale au un grad de ocu­pa­re de 3–4% în Bucu­rești, astăzi. Res­ta­u­ran­te dragi mie și-au închis por­ți­le tem­po­rar. Unii au ales să livre­ze meniuri fixe aca­să la oameni.

Dar nu numai impac­tul ime­di­at va fi impor­tant, ci și rever­be­ra­ți­i­le pe mai mul­te ver­ti­ca­le.

Ori­ce busi­ne­ss se bazea­ză pe un cash flow bun. Iar fap­tul că acti­vi­tă­ți­le comer­ci­a­le se blo­chea­ză pen­tru că toa­tă lumea așteap­tă să vadă cum evo­lu­ea­ză eco­no­mia, înseam­nă că banii nu mai cir­cu­lă la fel de liber în eco­no­mie. Dacă nu ai înca­sări, nu ai cum să pro­duci. Dacă nu pro­duci, e greu să plă­tești sala­ri­a­ții. Iar apoi, sala­ri­a­ții vor pune pre­siu­ne asu­pra com­pa­niei și, pe ter­men lung asu­pra sta­tu­lui.

În momen­tul de față sta­tul tre­bu­ie să inter­vi­nă, și sunt pro­mi­siuni în acest sens pen­tru zile­le care urmea­ză. Ast­fel, se vor lua măsuri pen­tru a dimi­nua pova­ra fis­ca­lă asu­pra com­pa­ni­i­lor pen­tru urmă­toa­re­le luni, pen­tru amâ­na­rea con­tri­bu­ți­i­lor, iar băn­ci­le au înce­put deja să ia măsuri pen­tru amâ­na­rea cre­di­te­lor. E o bulă de aer nece­sa­ră tutu­ror busi­ne­ss-uri­lor mici și mij­lo­cii din Româ­nia, pen­tru ca aces­tea să își dea sea­ma care e impac­tul eco­no­mic, cum pot să men­ți­nă anga­ja­ții și ce solu­ții sunt pen­tru ei.

În acest con­text, mesa­jul nos­tru la start-up.ro e urmă­to­rul: Pe cât puteți, sus­ți­neți busi­ne­ss-uri­le româ­nești, în aceas­tă peri­oa­dă. Am des­chis acest new­slet­ter cu ini­ția­ti­va celor de la Ialoc, pen­tru că e una de salu­tat. Ei ofe­ră un card cadou, prac­tic cum­peri o masă la res­ta­u­rant din timp. Ca să ieși cu pri­e­te­nii, atunci când va fi sigur. Și ast­fel, în aceas­tă peri­oa­dă grea pen­tru res­ta­u­ran­te, poți să le sus­ții cu un venit care să‑i aju­te, cât de cât, să trea­că pes­te zile­le și săp­tămâ­ni­le aces­tea. Și nu sunt sin­gu­rii.

Cum­pă­rați de la pro­du­că­to­rii români, susțineți‑i și ară­tați-le că sun­teți ală­tu­ri de ei, așa cum și ei vor să fie ală­tu­ri de voi. Pen­tru că IMM-uri­le sunt ini­ma soci­e­tă­ții. Sunt cei care anga­jea­ză oameni mulți în eco­no­mie, dar pen­tru fie­ca­re soci­e­ta­te mică și medie, efor­tul este cel mai mare. La fel cum pier­de­rea unui anga­jat atâr­nă mai greu într‑o fir­mă mai mică.

Amin­tiți-vă de ei și nu uitați că suc­ce­sul lor pe ter­men lung înseam­nă și suc­ce­sul nos­tru ca soci­e­ta­te. Știu că fie­ca­re ne dorim să ne uităm cu gri­jă la vii­tor, dar dacă putem să ne gân­dim la momen­te­le actu­a­le nu ca la o dona­ție, ci ca la o inves­ti­ție de vii­tor, ar însem­na enorm. Gân­diți-vă doar la exem­plul Smar­tBi­ll, o com­pa­nie de dimen­siu­ne medie, dar care a donat 35.000 de euro spi­ta­lu­lui din Sibiu. Sau alte fir­me care aju­tă cu resur­se medi­cii și spi­ta­le­le.

Amin­tiți-vă de aces­te lucruri și când cău­tați cele mai iefti­ne pro­du­se, care nu sunt nea­pă­rat cele mai bune. Când vreți să faceți eco­no­mie în dau­na cali­tă­ții. Fie­ca­re moment în care noi eco­no­mi­sim 3 lei ca per­soa­ne fizi­ce poa­te însem­na pen­tru un pro­du­că­tor local o scă­de­re impor­tan­tă în fața unor com­pe­ti­tori mari și care pot prac­ti­ca pre­țuri foar­te, foar­te mici.

Dar asta e altă poves­te, pen­tru o altă zi.

Astăzi vreau doar să vă spun să fiți ală­tu­ri de ei. De cei de lân­gă noi care au avut cura­jul să por­neas­că o afa­ce­re. De cei care și-au făcut un cre­dit, ca să-și des­chi­dă un vis. De cei care pun pasiu­ne în ceea ce fac și nu vor ca visul lor să se dărâ­me așa ușor.

Mi-au rămas în min­te vor­be­le pre­mi­e­ru­lui ita­li­an Giu­se­ppe Con­te, în dis­cur­sul în care a insta­u­rat caran­ti­na gene­ra­lă în țară: „Să păs­trăm dis­tan­ța acum, ca să ne putem îmbră­ți­șa cu toții mai puter­nic, după!”. O para­fra­zez și închei ast­fel:

Să‑i aju­tăm de la dis­tan­ță pe antre­pre­no­rii români, pen­tru ca ei să ne poa­te face via­ța mai ușoa­ră după ce tre­ce viru­sul”.

O zi cu sănă­ta­te,

Vlad. (start-up.ro).


Man­ga­lia News, 18.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele