Cultura generală pe cutia cu lapte. La pas prin Țara lui Moș Crăciun, cu Liliana Pintilie — episodul 2

0
439

Nu sunt o fană a recla­me­lor, dar de data asta o să vă spun ceva des­pre lap­te­le meu pre­fe­rat. Desi­gur cali­ta­tea con­tea­ză, însă amba­la­jul face dife­ren­ța. Oame­nii ăștia s‑au gân­dit că, dacă tot vrem să încu­ra­jăm con­su­mul de lap­te, să o facem cu cap, ast­fel încât micul dejun să devi­nă o plă­ce­re pen­tru cei care stau la masă.

Asa se face că amba­la­jul lor are pe fie­ca­re fațe­tă a cuti­ei ceva inte­re­sant: poa­te fi, de exem­plu, un fee­d­ba­ck de la con­su­ma­tor care e mul­tu­mit (desi­gur) de cali­ta­tea lap­te­lui, poa­te fi o infor­ma­tie lega­tă de mic­șo­ra­rea con­su­mu­lui de plas­tic (aveau la un moment dat un plas­tic trans­pa­rent prin care puteai vedea cât lap­te mai este în cutie — au renun­țat la el); poa­te fi un test de cul­tu­ră gene­ra­lă; poa­te fi o pro­ble­mă de per­spi­ca­ci­ta­te, sau pot fi doar infor­ma­tii des­pre con­tri­bu­tia lor la cali­ta­tea mediu­lui.

De ce mi se pare mie inte­re­sant să citesc infor­ma­ti­i­le de pe cutia de lap­te? Pen­tru că, de ceva vre­me lucrez cu copi­ii. Intr‑o zi ser­veam masa impre­u­nă și, fiind ina­in­tea săr­bă­to­ri­lor de Cră­ciun, s‑au apu­cat ai nos­tri de numă­rat pe dese­nul foar­te aglo­me­rat (care repre­zen­ta iar­na) cei 5 Moș Cră­ciuni, 9 săni­u­te, 4 pomi de cra­ciun si 7 schiuri. 🙂 Fie că se face linis­te pen­tru câte­va minu­te (con­cen­tra­rea, bat‑o vina), fie că se amu­ză copi­os cel care reu­seste pri­mul rezol­va­rea enig­mei, cutia de lap­te face incon­ju­rul mesei, spre deli­ci­ul adul­ti­lor.

Copi­ii vor­besc între ei, află lucruri noi și de ce nu, ada­u­gă pro­pri­i­le expe­rien­țe la ceea ce se dis­cu­tă. Atmosfe­ra la masă este des­tin­să, glu­mim și râdem împre­u­nă. Așa este și la noi aca­sa (ok, poa­te nu chiar de fie­ca­re dată) și îmi pla­ce sș cred că așa este în mul­te fami­lii din jur.

Qui­zz-ul cuti­ei de azi: Sor­tați câte trei. Răs­pun­su­ri­le sunt scri­se la baza cuti­ei, cu susul in jos.

Sub data de expi­ra­re stă scris: Bun și după (aceas­tă dată). Păi, să ști­ti că așa e! Nu îmi amin­tesc să fi băut lap­te stri­cat, zeru­it, sau cum s‑o mai numi, de când m‑am mutat aici. Cum s‑ar zice…, nu fac rabat de la cali­ta­te.

Fabri­can­tul și‑a atins sco­pul, con­su­ma­to­rii sunt mul­tu­mi­ti și infor­mati. Nu ar stri­ca să luăm și noi exem­plul lor. Poa­te se găseș­te un citi­tor care are un pri­e­ten ce sună un pri­e­ten, care lucrea­ză la o fabri­că de lap­te… Res­tul îl dedu­cem și sin­guri… Oare, la noi se poa­te?

Lili­a­na Pin­ti­lie, cores­pon­dent Man­ga­lia News în Nor­dul înde­păr­tat.

MN: Vă invi­tăm să citiți și pri­mul epi­sod din acest seri­al ”nor­dic”, inti­tu­lat: Se întâm­plă la case mari. La pas prin Țara lui Moș Cră­ciun, cu Lili­a­na Pin­ti­lie.


Man­ga­lia News, 09.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele