CL Mangalia — Convocator ședință extraordinară, pentru data de Vineri, 27.03.2020

0
144

CL Man­ga­lia — Con­vo­ca­tor ședin­ță extra­or­di­na­ră, pen­tru data de Vineri, 27.03.2020

UPDATE: Ședin­ță a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia. Aleşii vor fi dota­ţi cu măşti şi mănu­şi. 

Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a con­vo­cat con­si­li­e­rii locali la o şedinţă extra­or­di­na­ră, pen­tru adop­ta­rea unor măsuri cu carac­ter soci­al, în con­tex­tul cri­zei uma­ni­ta­re cau­za­te de infec­ți­i­le cu COVID-19. Din moti­ve de sigu­ran­ță, ședin­ța se va des­fă­șu­ra în con­di­ții spe­ci­a­le, la Clu­bul Nau­tic Cal­la­tis, vineri, 27 mar­tie, înce­pând cu ora 13.00. Pen­tru pro­te­ja­rea tutu­ror celor pre­zenți, ședin­ța se va desfășu­ra fără public, iar ale­șii locali vor păs­tra dis­tan­ța soci­a­lă impu­să de lege, fiind dotați cu măști, mănuși și solu­ții dez­in­fec­tan­te.

Prin­tre pro­iec­te­le înscri­se pe ordi­nea de zi se află docu­men­tul cu pri­vi­re la rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli, pe anul în curs, dar și cel care se refe­ră la folo­si­rea exce­den­tu­lui buge­tar pe anul 2019. Alte pro­iec­te vizea­ză reac­tu­a­li­za­rea pla­nu­lui de ana­li­ză și aco­pe­ri­re a ris­cu­ri­lor și sche­ma de înști­in­ța­re a popu­la­ți­ei, aver­ti­za­re și alar­ma­re, la nive­lul ora­șu­lui. Pen­tru cei inte­re­sați, ședin­ța va putea fi urmă­ri­tă pe site-ul muni­ci­pa­li­tă­ții: www.mangalia.ro

Foto: Arhi­vă.

Man­ga­lia News, 2.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele