Cercetătorii militari români au realizat, într-un timp record, un Sistem de evacuare a personalului contaminat cu agenți biologici – BIOEVAC (tip izoletă)

1
247

Cer­ce­tă­to­rii ști­in­ți­fici din Cen­trul de Cer­ce­ta­re Ști­in­ți­fi­că pen­tru Apă­ra­re CBRN și Eco­lo­gie, din cadrul Agen­ți­ei de Cer­ce­ta­re pen­tru Teh­ni­că și Teh­no­lo­gii Mili­ta­re (ACTTM) au rea­li­zat, într-un timp record, un Sis­tem de eva­cu­a­re a per­so­na­lu­lui con­ta­mi­nat cu agenți bio­lo­gici – BIOEVAC (tip izo­le­tă).

Echi­pa­men­tul asi­gu­ră izo­la­rea tem­po­ra­ră și trans­por­tul în sigu­ran­ță al per­so­na­lu­lui sus­pect sau con­fir­mat a fi con­ta­mi­nat cu agenți bio­lo­gici, inclu­siv SARS-CoV‑2, și este dotat cu un sis­tem de fil­tro-ven­ti­la­ție cu pre­siu­ne nega­ti­vă. Pro­du­sul dezvol­tat de cer­ce­tă­to­rii mili­tari înde­pli­neș­te stan­dar­de­le de secu­ri­ta­te pen­tru pre­ve­ni­rea ris­cu­ri­lor de con­ta­mi­na­re în zona de izo­la­re și pe tra­se­ul de trans­port al per­soa­nei infes­ta­te.

Pro­to­ti­pul a fost fina­li­zat în data de 16 mar­tie, fiind rea­li­zat în cola­bo­ra­re cu ope­ra­to­rul eco­no­mic STIMPEX SA, spe­cia­li­zat în pro­duc­ția de echi­pa­men­te de pro­tec­ție CBRN, care a pus la dis­po­zi­ția echi­pei de cer­ce­ta­re, cu titlu gra­tu­it mate­ri­a­le, mate­rii pri­me și mano­pe­ra, având la bază pro­iec­tul de cer­ce­ta­re rea­li­zat în cadrul MApN.

Pro­du­sul a fost tes­tat și omo­lo­gat, în peri­oa­da 18 – 19 mar­tie, de spe­cia­liști din cadrul Depar­ta­men­tu­lui pen­tru arma­men­te și cer­ce­tă­tori ști­in­ți­fici din cadrul Cen­tru­lui de Cer­ce­ta­re Ști­in­ți­fi­că pen­tru Apă­ra­re CBRN si Eco­lo­gie și ACTTM “.

S‑au cre­at ast­fel con­di­ți­i­le nece­sa­re pen­tru dema­ra­rea pro­ce­su­lui de pro­duc­ție, în cel mai scurt timp, a aces­tei izo­le­te de con­cep­ție 100% româ­neas­că în țară, de către STIMPEX SA, în cola­bo­ra­re cu CN ROMARM SA.

sur­se: Minis­te­rul Apa­ra­rii Natio­na­le, Roma­nia — www.mapn.ro, Insti­tu­tul Națio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re Medi­co-Mili­ta­ră „Can­ta­cu­zi­no”, 20.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

Leave a Reply