Ce instituții pot face angajări fără concurs, în actuala stare de urgenţă din România?

0
318

Decre­tul pri­vind insti­tu­i­rea stă­rii de urgen­ță pen­tru 30 de zile, sem­nat de pre­șe­din­te­le Kla­us Iohan­nis și publi­cat în Moni­to­rul Ofi­ci­al, ofe­ră posi­bi­li­ta­tea unor insti­tu­ții să facă anga­jări fără con­curs. Ast­fel, insti­tu­ţi­i­le din cadrul Sis­te­mu­lui Naţio­nal de Ordi­ne Publi­că şi Secu­ri­ta­te Naţio­na­lă supli­men­tea­ză, la nevo­ie, efec­ti­ve­le şi teh­ni­ca pen­tru inter­venţie, pre­vă­zu­te în pla­nuri, în fun­cţie de evo­lu­ţia situ­a­ţi­ei.

Potri­vit art. 6, Capi­to­lul I – Dome­ni­ul Ordi­ne Publi­că, “insti­tu­ţi­i­le din cadrul Sis­te­mu­lui Naţio­nal de Apă­ra­re, Ordi­ne Publi­că şi Secu­ri­ta­te Naţio­na­lă pot anga­ja fără con­curs, la nevo­ie, pe dura­tă deter­mi­na­tă de 6 luni, per­so­nal din sur­să exter­nă sau cadre care au tre­cut în rezer­vă, căro­ra le-au înce­tat rapor­tu­ri­le de ser­vi­ciu”.

Exer­ci­ți­i­le mili­ta­re, desfă­şu­ra­te în poli­goa­ne­le de instruc­ție, nu se sus­pen­dă.

De ase­me­nea, pen­tru ca efec­ti­ve­le insti­tu­ţi­i­lor din cadrul Sis­te­mu­lui Naţio­nal de Apă­ra­re, Ordi­ne Publi­că şi Secu­ri­ta­te Naţio­na­lă să fie mereu la dis­po­zi­ţie în sco­pul inter­venţi­ei în cazuri rea­le gene­ra­te de pan­de­mia de COVID-19, pe peri­oa­da stă­rii de urgenţă, se sus­pen­dă exer­ci­ţi­i­le, simu­lă­ri­le, apli­ca­ţi­i­le şi ori­ce alte acti­vi­tă­ţi care pot inter­fe­ra cu măsu­ri­le lua­te de auto­ri­tă­ţi­le com­pe­ten­te des­ti­na­te pre­ve­ni­rii şi com­ba­te­rii răs­pân­di­rii infe­cţi­i­lor cu COVID-19, cu exce­pţia celor cu carac­ter mili­tar, desfă­şu­ra­te în poli­goa­ne­le de instru­cţie.

(sur­sa: focuspress.ro, 18.03.2020).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply