Ce înseamnă Starea de urgență și cât durează?

0
600

Ce înseam­nă Sta­rea de urgen­ță și cât durează?


UPDATE - digisport.ro:

”Este foar­te impor­tant ca măsu­ri­le care vor fi lua­te, să fie lua­te la timp, să fie lua­te în aşa fel încât să prin­dă. Pen­tru a face posi­bil aceas­tă lup­ta cu toa­te instru­men­te­le pre­vă­zu­te de lege, am decis să decre­tez sta­re de urgenţă la înce­pu­tul săp­tămâ­nii vii­toa­re”, a decla­rat șeful statului.

Oda­tă cu intra­rea țării în sta­re de urgen­ță, spor­tul româ­nesc se închi­de de tot. În timp ce jucă­to­rii stră­ini din Liga 1 vor să ple­ce din Româ­nia, spe­ri­ați de răs­pân­di­rea COVID-19, momen­tan nu se între­ve­de o relu­a­re a cam­pi­o­na­tu­lui în peri­oa­da următoare.

COVID-19 în Româ­nia | Ce înseam­nă sta­re de urgen­ță și cât durează

Sta­rea de urgenţă este regle­men­ta­tă de arti­co­lul 93 al Con­sti­tu­ţi­ei Româ­ni­ei, pre­cum și de Ordo­nanţa de Urgenţă numă­rul 1 din 1999. Ordo­nanţa în cau­ză spu­ne că sta­rea de urgenţă se poa­te impu­ne pe o peri­oa­dă de cel mult 30 de zile şi pre­ve­de tot­o­da­tă măsuri exce­pţio­na­le eco­no­mi­ce și de ordi­ne publică.

În ter­men de cinci zile de la insti­tu­i­rea stă­rii de ase­diu sau a stă­rii de urgen­ță, pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei soli­ci­tă Par­la­men­tu­lui încu­vi­in­ța­rea măsu­rii adoptate.

Ordo­nan­ța de urgen­ță din 1999 sti­pu­lea­ză că: ”Sta­rea de ase­diu şi sta­rea de urgenţă sunt măsuri exce­pţio­na­le care se insti­tu­ie în cazuri deter­mi­na­te de apa­ri­ţia unor peri­co­le gra­ve la adre­sa apă­ră­rii ţării şi sigu­ranţei naţio­na­le sau a demo­cra­ţi­ei con­sti­tu­ţio­na­le ori pen­tru pre­ve­ni­rea, limi­ta­rea şi înlă­tu­ra­rea urmă­ri­lor unor dezastre”.

Sta­re de urgen­ță în Româ­nia | Cum va ară­ta țara

Con­form ace­lu­iași OUG, pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță ”vor fi impu­se măsuri cu carac­ter poli­tic, eco­no­mic, soci­al şi de ordi­ne publi­că, insti­tu­i­te în întrea­ga ţară sau în anu­mi­te zone ori în une­le uni­tă­ţi administrativ-teritoriale”.

”Pe dura­ta stă­rii de ase­diu şi a stă­rii de urgenţă, pro­porţio­nal cu gra­vi­ta­tea situ­a­ţi­ei care a deter­mi­nat insti­tu­i­rea aces­to­ra şi numai dacă este nece­sar, poa­te fi res­trâns exer­ci­ţi­ul unor drep­turi sau liber­tă­ţi fun­damen­ta­le înscri­se în Con­sti­tu­ţie, cu acor­dul minis­tru­lui Jus­ti­ţi­ei”, mai pre­ve­de OUG numă­rul 1 din 1999.

Pe toa­tă dura­ta stă­rii de urgen­ță, ordo­nanţe­le mili­ta­re şi ordi­ne­le emi­se au carac­ter obli­ga­to­riu, de lege.

Mai mult, pe digisport.ro


Man­ga­lia News, 15.03.2020. (sur­se: qmagazine.ro și digisport.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply