Bogdan Bola: Știți de ce unele dintre plajele noastre sunt atât de mizerabile vara, pline de gunoaie și neîngrijite? Pentru că maximul amenzii plătite pentru poluare este de 1250 lei!

1
155

Bogdan Bola: ℹ️Știți de ce une­le din­tre pla­je­le noas­tre sunt atât de mize­ra­bi­le vara, pli­ne de gunoa­ie și neîn­gri­ji­te?!? Deo­a­re­ce atunci când inspec­to­rii ABADL sesi­zea­ză o ast­fel de pro­ble­mă și dau măsuri ope­ra­to­ru­lui de pla­jă să igie­ni­ze­ze acel sec­tor de pla­jă, iar aces­ta nu o face, maxi­mul amen­zii plăti­te (nu “date”) este de 1250 de lei. Da, știu că pare abe­rant, dar atât plă­teș­te un agent eco­no­mic pen­tru neîn­de­pli­ni­rea măsu­ri­lor date prin­tr-un pro­ces ver­bal de #ABADL.

Vă dau exem­plu anul tre­cut, când toa­tă pre­sa națio­na­lă a vuit pe acest subiect: în 2019, insti­tu­ția noas­tră a apli­cat un număr de 85 de sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le în baza OUG nr. 202/2002. Valoa­rea tota­lă a amen­zi­lor apli­ca­te a fost de 603.000 lei, însă față de pre­ve­de­ri­le art. 16 alin. 1 din OG nr. 2/2001 — poți plăti jumă­ta­te din mini­mul amen­zii pri­mi­te în 15 zile — suma tota­lă înca­sa­tă și cuve­ni­tă buge­tu­lui de stat a fost de 154.500 lei!

Ast­fel, coro­bo­rând art 77 pct 3 din OUG 202/2002 — amen­da pri­vind nedu­ce­rea la înde­pli­ni­re a măsu­ri­lor date de ABADL se sanc­țio­nea­ză cu amenzi între 2500 și 5000 de lei — cu art 16 alin 1 din OG nr 2/2001 (care s‑a dorit a fi un sti­mu­lent pen­tru pla­ta ime­di­ată a amen­zii con­tra­ven­țio­na­le apli­ca­te), ajungi la fabu­loa­sa sumă de 1250 de lei amen­dă dato­ra­tă și plăti­tă de un agent eco­no­mic pen­tru polu­a­rea pla­je­lor.

În acti­vi­ta­tea sa de moni­to­ri­za­re și con­trol a acti­vi­tă­ți­lor des­fă­șu­ra­te în zona cos­ti­e­ră, insti­tu­ția noas­tră a con­sta­tat nume­roa­se cazuri de încăl­ca­re a pre­ve­de­ri­lor OUG nr. 202/2002 pri­vind gos­po­dă­ri­rea inte­gra­tă a zonei cos­ti­e­re. Art. 77 din ordo­nan­ță incri­mi­nea­ză și sanc­tio­nea­ză în cea mai mare par­te fap­te săvâr­și­te pe dome­ni­ul public al sta­tu­lui de inte­res națio­nal, res­pec­tiv fap­te de o gra­vi­ta­te cres­cu­tă și cu impact însem­nat asu­pra bunu­ri­lor publi­ce în dis­cu­ție. La acest moment, ne găsim în situ­a­ția în care apli­ca­rea unei sanc­țiuni con­tra­ven­țio­na­le în cuan­tu­mul pre­vă­zut de OUG nr. 202/2002 nu este sufi­cien­tă pen­tru a asi­gu­ra res­ta­bi­li­rea lega­li­tă­ții, res­pec­tiv înlă­tu­ra­rea unei stări de peri­col, ocro­ti­rea unor inte­re­se sau pre­ve­ni­rea săvâr­și­rii altor fap­te con­tra­re dis­po­zi­ți­i­lor lega­le.

În aces­te con­di­ții, enti­tă­ți­le sanc­țio­na­te con­tra­ven­țio­nal în baza OUG nr. 202/2002, achi­tă sume afla­te în vădi­tă dis­pro­por­ție cu gra­dul de peri­col soci­al și cu con­se­cin­țe­le fap­tei săvâr­și­te (250 lei ptr pers. fizi­ce, 1250 lei pen­tru pers. juri­di­ce) și nu își corec­tea­ză con­du­i­ta, ast­fel încât sco­pul urmă­rit de auto­ri­tă­ți­le sta­tu­lui de a pedep­si, pen­tru încăl­ca­rea ordi­nii publi­ce, nu este înde­pli­nit. Prin achi­ta­rea aces­tor sume, con­tra­ve­nien­tul nu este moti­vat să res­pec­te obli­ga­ți­i­le lega­le ori să ia măsuri pen­tru intra­rea în lega­li­ta­te sau pen­tru pre­ve­ni­rea apa­ri­ți­ei aces­tor inci­den­te în vii­tor. Sun­tem ast­fel în situ­a­ția unei LEGI PERMISIVE și a unei PROCEDURI INCORECTE de apli­ca­re a amen­zi­lor.

⚠️Astăzi voi mer­ge a Minis­te­rul Mediu­lui și la sedi­ul Admi­nis­tra­ți­ei Națio­na­le “Ape­le Româ­ne”, unde mă voi întâl­ni cu minis­trul Cos­tel Ale­xe și direc­to­rul gene­ral #ANAR Elvin Mol­nar, pen­tru a depu­ne o notă de fun­damen­ta­re pen­tru modi­fi­ca­rea OUG 202/2002, prin care ABADL soli­ci­tă creș­te­rea cuan­tu­mu­lui amen­zi­lor apli­ca­te în cazul poluă­rii pla­je­lor și zonei de îmbă­ie­re. Prac­tic, soli­ci­tăm Guver­nu­lui Româ­ni­ei ca amen­da pen­tru neîn­de­pli­ni­rea măsu­ri­lor date pen­tru cură­țe­nia aces­tor zone să cre­as­că între 10 și 20 de ori.

De ase­me­nea, printr‑o altă soli­ci­ta­re pe care o voi pre­zen­ta auto­ri­tă­ți­lor cen­tra­le, voi încer­ca să repar o altă abe­ra­ție care per­sis­tă de câți­va ani buni. În OUG 19/2006 — pri­vind uti­li­za­rea pla­jei Mării Negre și con­tro­lul acti­vi­tă­ți­lor des­fă­șu­ra­te pe pla­jă — se pre­văd mai mul­te fap­te ca fiind con­tra­ven­ții și sanc­țio­na­te cu amenzi între 10.000 și 20.000 de lei: neîn­tre­ți­ne­rea și igie­ni­za­rea zil­ni­că a supra­fe­ței de pla­jă închi­ri­a­te; nea­si­gu­ra­rea con­di­ți­i­lor sani­ta­re și de pro­tec­ție a mediu­lui în zona de îmbă­ie­re; ampla­sa­rea pe pla­jă a altor con­struc­ții decât cele admi­se; cir­cu­la­ția sau sta­țio­na­rea auto­ve­hi­cu­le­lor pe pla­jă; etc.

Cu toa­te că aceas­tă ordo­nan­ță pre­ve­de clar fap­tul că amen­zi­le se dau DOAR de per­soa­ne­le împu­ter­ni­ci­te de Minis­te­rul Mediu­lui și Pădu­ri­lor, o ast­fel de soli­ci­ta­re nu a fost făcu­tă de către ABADL din anul 2010! În con­se­cin­ță, inspec­to­rii noș­tri de spe­cia­li­ta­te nu au putut da sanc­țiuni pen­tru con­tra­ven­ți­i­le pre­vă­zu­te mai sus. Moti­vul pen­tru aceas­tă “scă­pa­re”, să îi zicem, îmi sca­pă și mie, dar este o pro­ble­mă care tre­bu­ie rezol­va­tă de urgen­ță.

Sco­pul aces­tor demer­suri nu îl repre­zin­tă hăr­țu­i­rea în vre­un fel a soci­e­tă­ți­lor comer­ci­a­le care închi­ri­a­ză sec­toa­re­le de pla­jă, ci repre­zin­tă nor­ma­li­ta­tea de care ducem lip­să. Mai mult, nu îmi doresc ca prin creș­te­rea cuan­tu­mu­lui amen­zi­lor să ajun­gem la alte fap­te repro­ba­bi­le la adre­sa ope­ra­to­ri­lor de pla­jă, ci doresc o nor­ma­li­za­re a rela­ți­i­lor cu aceștia, baza­tă pe res­pect reci­proc și pe res­pec­ta­rea legii. Con­stăn­țe­nii și turiș­tii vor pla­je cura­te și este de dato­ria noas­tră, a ABADL și a agen­ți­lor eco­no­mici care ope­rea­ză sec­toa­re­le res­pec­ti­ve, să le ofe­rim asta, la cele mai bune stan­dar­de. Iar aces­ta este doar un prim pas din demer­sul nos­tru, urmea­ză să rezol­văm pro­ce­du­ri­le inter­ne, deo­a­re­ce este nevo­ie de mult mai mult pen­tru a ajun­ge la acea nor­ma­li­ta­te dori­tă.

Bogdan Bola, mar­tie 2020.


Man­ga­lia News, 28.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Va rog rezol­vati și cu turiș­tii care au un ani­mal mic de com­pa­nie pe care nu îl pot lăsa aca­să și doresc sa mear­gă la pla­jă cu el !
    Dacă lasă mize­rie in urma să fie sanc­țio­nați, iar dacă sunt oameni civi­li­zați sa poa­tă sta la pla­jă ca ori­ce turist .
    Vă mul­țu­mesc!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele