Asociaţia People Are People, în colaborare cu Primăria comunei Limanu, asigură cumpărăturile necesare pentru persoanele nevoiaşe, vârstnici, persoane cu dizabilităţi, bolnavi, persoane fără adăpost, părinţi singuri cu copii din comuna Limanu și satele aparținătoare 2 Mai, Vama Veche, Hagieni

0
380

Aso­ci­a­tia Peo­ple are Peo­ple — Vama Veche: Sunt momen­te în via­ţă în care soli­da­ri­ta­tea nu tre­bu­ie să rămâ­nă doar un con­cept fru­mos scris pe o hâr­tie. Sunt momen­te în care rea­cţia în lanţ nu tre­bu­ie lăsa­tă să fie folo­si­tă doar de un virus. Acum e unul din ace­le momen­te! Momen­tul în care adjec­ti­vul „uman” să îşi găseas­că apli­ca­bi­li­ta­tea în comu­ni­ta­te!

Ne iubim fami­lia şi pri­e­te­nii şi #stă­ma­ca­să. Dar pen­tru că sunt unii care au rămas fără fami­lie, fără nimeni în jur, sau care au fami­lia la depăr­ta­re, vrem să aju­tăm! Vrem să fim cu toţii în sigu­ranţă! Vrem să ne ară­tăm nouă înşi­ne că spri­ji­nul poa­te înce­pe de jos în sus, de la noi înspre comu­ni­ta­tea noas­tră!

Şi atunci ale­gem să donăm. Aso­ci­a­ţia Peo­ple Are Peo­ple, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria comu­nei Lima­nu prin Com­par­ti­men­tul de Asis­ten­ță Soci­a­lă, va asi­gu­ra cum­pă­ră­tu­ri­le nece­sa­re pen­tru per­soa­ne­le nevo­ia­şe, vâr­st­nici, per­soa­ne cu diza­bi­li­tă­ţi, bol­navi, per­soa­ne fără adă­post, părinţi sin­guri cu copii din comu­na Lima­nu și sate­le apar­ți­nă­toa­re 2 Mai, Vama Veche, Hagieni.

Pen­tru ca ei să poa­tă, #sta­ia­ca­să. Preţuim sănă­ta­tea şi sigu­ranţa şi ştim că tu ai ace­lea­şi valori! Este tim­pul să fim uni­ţi şi să ne impli­căm! Ală­tu­ră-te nouă şi lasă urme în comu­ni­ta­te! Strop cu strop, for­măm marea. Marea de aju­tor, la momen­tul potri­vit, pen­tru oame­nii care sunt în nevo­ie.

Indi­vi­du­al sau com­pa­nii, donăm aici:

lei: RO14 BACX 0000 0016 2588 7002 — Uni­cre­dit Bank Man­ga­lia;

euro: RO84 BACX 0000 0016 2588 7003 — Uni­cre­dit Bank Man­ga­lia.

Infor­ma­ţii des­pre cam­pa­nia de strân­ge­re de fon­duri uma­ni­ta­re pen­tru comu­na Lima­nu, des­pre ce și cum poți dona sau aju­ta, se pot afla la 0756 712 404 / 0741 225 737, sau pe [email protected]


Man­ga­lia News, 28.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply