ANAF contribuie semnificativ la efortul național de limitare a răspândirii infecției cu noul coronavirus

0
59

În aceas­tă peri­oa­dă difi­ci­lă pen­tru țara noas­tră și nu numai, Agen­ția Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă a angre­nat toa­te for­țe­le sale în com­ba­te­rea răs­pân­di­rii infec­ti­ei cu noul virus, dar mai ales pen­tru asi­gu­ra­rea func­țio­nă­rii Sta­tu­lui Român și pen­tru înde­pli­ni­rea atri­bu­ți­i­lor pre­vă­zu­te prin Ordo­nan­țe­le Mili­ta­re nr. 1/2020 și 2/2020.

ANAF asi­gu­ră colec­ta­rea veni­tu­ri­lor buge­ta­re și deru­lea­ză pro­ce­du­ri­le de admi­nis­tra­re fis­ca­lă pen­tru ca Buge­tul Sta­tu­lui să fie per­ma­nent ali­men­tat în vede­rea asi­gu­ră­rii resur­se­lor nece­sa­re func­țio­nă­rii sis­te­mu­lui medi­cal, arma­tei, poli­ți­ei, ser­vi­ci­i­lor de asis­ten­ță soci­a­lă și mul­tor altor acti­vi­tăți esen­ți­a­le ale Sta­tu­lui Român.

În nicio țară din lume, sis­te­mul nu poa­te func­țio­na fără înde­pli­ni­rea obli­ga­ți­i­lor fis­ca­le ale con­tri­bu­a­bi­li­lor și fără spi­ri­tul civic al aces­to­ra, mai ales în pre­zent, în con­di­ți­i­le decla­ră­rii stă­rii de urgen­ță.

ANAF este impli­cat în efor­tul națio­nal de limi­ta­re a răs­pân­di­rii viru­su­lui și prin Direc­ția gene­ra­lă anti­fra­u­dă fis­ca­lă, dar mai ales prin Direc­ția gene­ra­lă a vămi­lor și struc­tu­ri­le vama­le teri­to­ri­a­le. Per­so­na­lul vamal este în pri­ma linie la fron­ti­e­ră si tra­tea­ză cu pri­o­ri­ta­te ope­ra­țiu­ni­le des­fă­șu­ra­te de orga­ni­za­ți­i­le și ope­ra­to­rii eco­no­mici, acor­dând o aten­ție spe­cia­lă ope­ra­țiu­ni­lor de import de mate­ri­a­le și echi­pa­men­te medi­ca­le.

Biro­u­ri­le vama­le de fron­ti­e­ră au pro­gram non-stop, iar biro­u­ri­le vama­le de inte­ri­or au pri­mit instruc­țiuni de a asi­gu­ra înde­pli­ni­rea for­ma­li­tă­ți­lor vama­le pen­tru ope­ra­țiu­ni­le urgen­te și în afa­ra pro­gra­mu­lui nor­mal de lucru, ori de câte ori vor fi soli­ci­ta­te.

Tot­o­da­tă, orga­ne­le fis­ca­le tra­tea­ză cu maxi­mă ope­ra­ti­vi­ta­te soli­ci­tă­ri­le con­tri­bu­a­bi­li­lor din aceas­tă peri­oa­dă, în spe­cial în cazul agen­ți­lor eco­no­mici pen­tru care a fost acce­le­rat pro­ce­sul de ram­bu­r­sa­re al TVA, în vede­rea asi­gu­ră­rii flu­xu­lui de capi­tal nece­sar con­ti­nu­ă­rii acti­vi­tă­ții.

Pre­ci­zăm că, la nive­lul insti­tu­ți­ei, au fost dis­pu­se măsuri în vede­rea asi­gu­ră­rii secu­ri­tă­ții și sănă­tă­ții per­so­na­lu­lui, dar și pen­tru pro­tec­ția con­tri­bu­a­bi­li­lor, încă de la pri­me­le infor­ma­ții cu pri­vi­re la ris­cul de răs­pân­di­re a infec­ți­ei cu COVID — 19.

Efor­tu­ri­le tutu­ror vor con­tri­bui la depă­și­rea cu bine a aces­tei situ­a­ții excep­țio­na­le!

#ala­tu­ri­de­vo­idar­la­dis­tan­ta!

Rea­min­tim con­tri­bu­a­bi­li­lor că obli­ga­ți­i­le fis­ca­le se pot înde­plini, uti­li­zând meto­de de comu­ni­ca­re la dis­tan­ță, prin inter­me­di­ul Spa­ti­u­lui Pri­vat Vir­tu­al (pen­tru depu­ne­rea decla­ra­ți­i­lor și obți­ne­rea de infor­ma­ții), iar pla­ta poa­te fi efec­tu­a­tă prin inter­net ban­king sau ghiseul.ro.

Infor­ma­ții gene­ra­le în dome­ni­ul fis­cal și IT se pot obține prin ape­la­rea Call-cen­ter-ului, la numă­rul de tele­fon 031.403.91.60. De ase­me­nea, con­tri­bu­a­bi­lii care nu sunt  înro­lați în Spa­ți­ul Pri­vat Vir­tu­al, pot uti­li­za For­mu­la­rul de con­tact de pe site-ul Agen­ți­ei, pen­tru a obține infor­ma­ții gene­ra­le în dome­ni­ul fis­cal și IT.


Man­ga­lia News, 27.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele