AMVVD Sucursala Constanţa roagă veteranii de război din cadrul MApN și MAI și militarii pensionari ce au peste 65 de ani să ne solicite ajutorul, în caz de nevoie

0
421

Aso­ci­a­ţia mili­ta­ri­lor vete­rani AMVVD Sucur­sa­la Con­stanţa. Dato­ri­tă ulti­mi­lor modi­fi­cări, pri­vind izo­la­rea la domi­ci­liu, Aso­ci­a­ţia mili­ta­ri­lor vete­rani AMVVD Sucur­sa­la Con­stanţa roa­gă vete­ra­nii de răz­boi din cadrul MApN și MAI și mili­ta­rii pen­sio­nari ce au pes­te 65 de ani, să soli­ci­te aju­to­rul nos­tru în caz de nevo­ie.

La numă­rul de tele­fon 073 004 8099 va răs­pun­de pre­șe­din­te­le Sucur­sa­lei Con­stan­ța AMVVD, Cristi Cră­ciun.

La nive­lul sucur­sa­lei s‑a con­sti­tu­it un colec­tiv de acțiu­ne pen­tru a veni în spri­ji­nul celor pes­te 65 de ani!

#ÎMPREUNĂ_SUSȚINEM_VETERANII
Minis­te­rul Apa­ra­rii Natio­na­le, Roma­nia — www.mapn.ro
Direc­ția Medi­ca­lă a Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Națio­na­le
Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Inter­ne, Roma­nia
Vete­ra­nii Arma­tei Româ­ni­ei.


Man­ga­lia News, 26.03.2020. (sur­sa: Cristi Cră­ciun, facebook.com/amvvdconstanta).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply