Acordarea Certificatelor de Situații de Urgență — de Valentina Saygo

0
251

Acor­da­rea Cer­ti­fi­ca­te­lor de Situ­a­ții de Urgen­ță — de Valen­ti­na Say­go.

Pen­tru a putea bene­fi­cia de une­le faci­li­tăți eco­no­mi­ce și măsuri de spri­jin, ope­ra­to­rii eco­no­mici pot fi con­di­tio­nați de deți­ne­rea Cer­ti­fi­ca­tu­lui de Situ­a­ții de Urgen­ță – CSU.

Cine poa­te soli­ci­ta CSU?

Ope­ra­to­rii eco­no­mici a căror acti­vi­ta­te este afec­ta­tă în con­tex­tul pan­de­mi­ei Covid, pot soli­ci­ta obți­ne­rea CSU. Sin­tag­ma “ope­ra­tori eco­no­mici” con­si­der că este sufi­cient de aco­pe­ri­toa­re pen­tru for­me­le de orga­ni­za­re uzu­a­le: soci­e­tăți comer­ci­a­le, PFA-uri, II, ONG-uri.

Câte tipuri de cer­ti­fi­ca­te se emit?

Tip 1 – Albas­tru – pen­tru soli­ci­tan­ții afec­tați DIRECT de deci­zi­i­le auto­ri­tă­ți­lor, prin între­ru­pe­rea tota­lă sau par­ți­a­lă a acti­vi­tă­ții, pe peri­oa­da stă­rii de urgen­ță.

Tip 2 – Gal­ben – pen­tru soli­ci­tan­ții afec­tați INDIRECT, prin înre­gis­ta­rea unei dimi­nu­ări a înca­să­ri­lor în luna mar­tie 2020 (*) cu un pro­cent de minim 25% față de media înca­să­ri­lor în peri­oa­da ian-feb 2020 (*). 

Soli­ci­tan­tul bene­fi­ci­a­ză de un sin­gur tip de cer­ti­fi­cat.

(*) – am soli­ci­tat deja corecții/clarificări pen­tru aces­te expri­mări.

Unde poa­te fi folo­sit CSU?

Până în pre­zent (26 mar­tie 2020), acte­le nor­ma­ti­ve fac refe­ri­re la uti­li­za­rea CSU în urmă­toa­re­le situ­a­ții:

 • Apli­ca­rea șoma­ju­lui teh­nic pen­tru anga­ja­to­rii afec­tați direct de situ­a­ția de urgen­ță.
 • În rela­ți­i­le comer­ci­a­le pen­tru amâ­na­rea la pla­tă a uti­li­tă­ți­lor și chi­ri­i­lor.
 • În invo­ca­rea cla­u­ze­lor de for­ță majo­ră din con­trac­te­le comer­ci­a­le, cu res­pec­ta­rea pre­ve­de­ri­lor OUG 29/2020.

Exis­tă posi­bi­li­ta­tea ca CSU să poa­tă fi men­țio­nat în ulte­ri­oa­re­le măsuri de spri­jin adop­ta­te de guvern.

Care sunt docu­men­te­le nece­sa­re CSU?

Soli­ci­tan­tul încar­că în plat­for­ma http://prevenire.gov.ro urmă­toa­re­le:

 1. Date­le de iden­ti­fi­ca­re.
 2. Decla­ra­ția pe pro­prie răs­pun­de­re a repre­zen­tan­tu­lui legal, prin care ates­tă că toa­te infor­ma­ți­i­le și docu­men­te­le sunt con­for­me cu rea­li­ta­tea cu pri­vi­re la închi­de­rea tota­lă sau par­ți­a­lă sau de dimi­nu­a­re a înca­să­ri­lor.
 3. Soli­ci­tan­ții care NU sunt înre­gis­trați la Regis­trul Comer­țu­lui (anu­mi­te PFA, ONG-uri etc) fur­ni­zea­ză infor­ma­ți­i­le și docu­men­te­le pri­vind auto­ri­za­rea acti­vi­tă­ții.

Cum se depu­ne soli­ci­ta­rea pen­tru CSU?

 • Exclu­siv elec­tro­nic, pe plat­for­ma http://prevenire.gov.ro
 • Soli­ci­ta­rea se sem­nea­ză cu sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că.

În situ­a­ția în care repre­zen­tan­tul legal nu deți­ne sem­nă­tu­ră elec­tro­ni­că, decla­ra­ția pe pro­pria răs­pun­de­re a aces­tu­ia poa­te fi sem­na­tă olo­graf, iar docu­men­te­le sem­na­te elec­tro­nic de către un împu­ter­ni­cit desem­nat de către aces­ta.

Ce ris­curi are bene­fi­ci­a­rul?

 1. Bene­fi­ci­a­rul CSU poa­te fi veri­fi­cat de către acțiuni de inspec­ție și con­trol pen­tru veri­fi­ca­rea docu­men­te­lor care au stat la baza emi­te­rii decla­ra­ției pe pro­pria răs­pun­de­re.
 2. În caz de sus­pi­ciuni și neres­pec­ta­rea con­di­ți­i­lor lega­le, vor fi sesi­za­te orga­ne­le abi­li­ta­te.

Reco­man­dări:

 1. Reco­mand repre­zen­tan­ți­lor legali ai soli­ci­tan­ți­lor să achi­zi­țio­ne­ze sem­nă­turi elec­tro­ni­ce în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, deo­a­re­ce se pre­co­ni­zea­ză că majo­ri­ta­tea soli­ci­tă­ri­lor, cere­ri­lor, avi­ze­lor, auto­ri­za­ți­i­lor etc. și alte for­me de comu­ni­ca­re cu insti­tu­ți­i­le publi­ce vor soli­ci­ta sem­nă­tu­ra elec­tro­ni­că.
 2. Veri­fi­cați în actul con­si­ti­tu­tiv codul CAEN afe­rent dome­ni­u­lui prin­ci­pal de acti­vi­ta­te, dar și codu­ri­le caen secun­da­re AUTORIZATE, să fie în con­for­mi­ta­te cu acti­vi­tă­ți­le des­fă­șu­ra­te.
 3. Com­ple­tați cu mare pru­den­ță decla­ra­ția pe pro­pria răs­pun­de­re și veri­fi­cați veri­di­ci­ta­tea sume­lor care stau la baza soli­ci­tă­rii.
 4. Întoc­miți un dosar cu toa­te docu­men­te­le care dove­desc, ates­tă sau fun­damen­tea­ză deci­zia de soli­ci­ta­re a CSU. Aces­ta este reco­man­dat să fie păs­trat la sedi­ul soli­ci­tan­tu­lui, în even­tu­a­li­ta­tea unui con­trol.
 5. Cole­gi­lor con­ta­bili le reco­mand mare gri­jă la folo­si­rea sem­nă­tu­ri­lor elec­tro­ni­ce pro­prii, în nume­le cli­en­ți­lor lor.

Să ne auzim sănă­toși, curând și țineți aproa­pe, că mai urmea­ză modi­fi­ca­rea modi­fi­că­ri­lor!

Foto cre­dit: Oku.

MN: Arti­co­le­le sem­na­te de exper­tul con­ta­bil Valen­ti­na Say­go, publi­ca­te în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, pot fi citi­te AICI.


Man­ga­lia News, 27.03.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele