8 Martie, Ziua Femeii! Ce trebuie să facă toate femeile astăzi, pentru a avea noroc tot anul

0
447

Exis­tă o serie de tra­di­ții și super­sti­ții de 8 Mar­tie, atunci când în lume este cele­bra­tă Ziua Feme­ii. Exis­tă o serie de tra­di­ții și obi­ce­iuri pen­tru aceas­tă zi spe­cia­lă și pen­tru cea de luni, 9 mar­tie, atunci când avem de a face cu o mare săr­bă­toa­re orto­do­xă.

Ce tre­bu­ie să facă toa­te feme­i­le astăzi, pen­tru a avea noroc tot anul.

Exis­tă o sin­gu­ră super­sti­ție pen­tru ziua de 8 mar­tie. Astăzi, toa­te feme­i­le tre­bu­ie să poar­te la piept, sau mai nou la mână, unul din măr­ți­șoa­re­le pri­mi­te, pen­tru a avea noroc tot anul. Se spu­ne că este bine să res­pecți aceas­tă tra­di­ție pe tot par­cur­sul înce­pu­tu­lui de mar­tie, dar mai ales de Ziua Feme­ii. Se spu­ne că feme­i­le care poar­tă măr­ți­șo­rul în peri­oa­da 1–9 mar­tie vor avea noroc tot anul. Aceas­ta este ziua în care feme­ia este cele­bra­tă în toa­tă lumea și mai ales în Româ­nia, tra­di­ția măr­ți­șo­ru­lui fiind una spe­cia­lă în țara noas­tră, care nu se găseș­te și la cele­lal­te popoa­re.

În Româ­nia, în ziua de 8 Mar­tie se săr­bă­to­reș­te Feme­ia. Chiar dacă până în decem­brie 1989 se vor­bea de Ziua Mamei, după Revo­lu­ție, aceas­ta a fost înlo­cu­i­tă trep­tat cu Ziua Feme­ii. În anul 2010 s‑a sta­bi­lit la nivel inter­națio­nal ca Ziua Mamei să fie săr­bă­to­ri­tă ofi­ci­al în pri­ma dumi­ni­că a lunii mai, iar cea a tată­lui – în a doua dumi­ni­că. 

În mul­te țări, 8 mar­tie este con­si­de­ra­tă pri­ma zi a pri­mă­ve­rii. Sem­ni­fi­ca­ția zilei de 8 Mar­tie este aso­ci­a­tă cu pri­mă­va­ra și ziua de 8 Mar­tie este lega­tă sim­bo­lic de flori și plan­te. Flo­ri­le repre­zin­tă pri­mă­va­ra și gingă­șia, motiv pen­tru care tre­bu­ie ofe­ri­te feme­i­lor de ziua lor, ală­tu­ri de sin­ce­re feli­ci­tări de 8 Mar­tie și alte cado­uri ale­se.

Mai mult, pe voxbiz.ro

MNLa Mulți Ani, minu­na­te­lor! Dragi­le noas­tre dragi, vă res­pec­tăm, vă îmbră­ți­șăm și vă iubim! Și nu numai de 8 Mar­tie! 🙂


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply