22.000 DE ROMÂNI AU PIERDUT AJUTOARELE SOCIALE, PENTRUAU REFUZAT UN LOC DE MUNCĂ

0
312

1. Cer­ce­tă­to­rii ame­ri­cani au reu­șit să vin­de­ce dia­be­tul la șoa­reci, trans­for­mând celu­le­le stem în celu­le beta pan­cre­a­ti­ce. (New Atlas)

2. Bur­sa ame­ri­ca­nă a închis săp­tămâ­na cu cea mai mare pier­de­re din 2008 până în pre­zent. Minu­sul înre­gis­trat de prin­ci­pa­le­le bur­se din lume, în aceas­tă săptămână:
S&P 500: -$3100 miliarde
NASDAQ: -$1500 miliarde
Dow Jones: -$940 miliarde
FTSE 100: -$325 miliarde
Nik­kei: -$222 miliarde
TSX: -$152 miliarde
DAX: -$151 miliarde
Hang Seng: -$99 miliarde
KOSPI: -$92 miliarde
CAC 40: -$21 miliarde

3. 22.000 de români au pier­dut aju­toa­re­le soci­a­le, pen­tru că au refu­zat un loc de mun­că. (New­swe­ek)

4. Acti­vi­ta­tea manu­fac­tu­rie­ră din Chi­na a scă­zut, în febru­a­rie, la cel mai redus nivel înre­gis­trat vreo­da­tă. (Blo­om­berg)

5. Noul coro­na­vi­rus ar putea rezis­ta până la 96 de ore pe ecra­ne­le tele­foa­ne­lor mobi­le, la tem­pe­ra­tu­ra came­rei. (Quarz)

Una din Cro­ni­ca de Teh­no­lo­gie: Gala­xy S20 pri­meș­te doar nota 7 de la The Ver­ge, din cau­za pro­ble­me­lor came­rei foto, pe care le-au sesi­zat deja mai mul­te publi­ca­ții care l‑au pri­mit la test. Fețe­le sunt prea “moi” și lip­si­te de deta­lii, auto­fo­cu­sul se face greu, iar came­ra de 108MP cu 100X zoom este doar mar­ke­ting. (The Verge)
6. Ama­zon a anun­țat că a scos din maga­zi­nul său onli­ne pes­te un mili­on de pro­du­se care se pro­mo­vau min­ci­nos ca fiind efi­cien­te în com­ba­te­rea coro­na­vi­ru­su­lui. (Link)

7. Un stu­diu rea­li­zat pe 100.000 per­soa­ne, în Anglia, ara­tă că nu exis­tă un bene­fi­ciu pen­tru sănă­ta­te în rân­dul per­soa­ne­lor care con­su­mă supli­men­te cu omega‑3. Pia­ța glo­ba­lă a aces­tor supli­men­te este de apro­xi­ma­tiv $33 mili­ar­de. (BBC)

8. Mai mul­te femei din public s‑au ridi­cat și au ieșit din sală, în semn de pro­test față de câști­ga­rea de către Roman Polanski a pre­mi­u­lui pen­tru cel mai bun regi­zor la pre­mi­i­le Cesar. Polanski este acu­zat ofi­ci­al de viol în Sta­te­le Uni­te. (Reu­ters)

9. În India, un pui de leo­pard a fost adop­tat de o leo­ai­că. Este pri­mul caz docu­men­tat de adop­ție la spe­cii care în mod nor­mal se lup­tă pen­tru spa­țiu și hra­nă. (NYTi­mes)

10. 38% din­tre ame­ri­cani nu ar cum­pă­ra o bere Coro­na, din moti­ve de coro­na­vi­rus, rele­vă date­le unui son­daj. (CNN)

Foto­gra­fia dimi­ne­ții – Sus­ți­nă­to­rii de culoa­re ai pre­șe­din­te­lui Trump se roa­gă pen­tru aces­ta la fina­lul unei con­fe­rin­țe de pre­să sus­ți­nu­tă la Casa Albă. Chip Somodevilla/Getty Images:

Mai mult, pe CRONICA.RO


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply