Uscarea rufelor în casă te poate îmbolnăvi grav, avertizează medicii!

0
243

Este extrem de peri­cu­los să usuci rufe­le în casă. Nu usca­ţi rufe în casă, aeri­si­ţi bine came­re­le și folo­siți hota de bucă­tă­rie! Un nivel neco­res­pun­ză­tor de umeze­a­lă care dă „naş­te­re” muce­ga­i­u­lui, tras­for­mă casa într‑o rezer­vă de ciu­perci extrem de agre­si­ve pen­tru sănă­ta­te.

De regu­lă, muce­ga­i­ul apa­re pe pere­ții inte­ri­ori şi tavan, din cau­za acu­mu­lă­rii de umeze­a­lă per­ma­nen­tă pe supra­fa­ța lor.

Exis­tă două situ­a­ții în care apa­re con­den­sul. Pri­ma se refe­ră la o anu­mi­tă valoa­re a umi­di­tă­ții abso­lu­te a aeru­lui, când tem­pe­ra­tu­ra aces­tu­ia, lân­gă pere­te­le rece, sca­de sub o anu­mi­tă valoa­re (tem­pe­ra­tu­ra punc­tu­lui de rouă), iar cea de‑a doua la o anu­mi­tă valoa­re a tem­pe­ra­tu­rii aeru­lui, când can­ti­ta­tea de vapori de apă cre­ş­te pes­te valoa­rea de satu­ra­ție”, expli­că doc­to­rul ingi­ner Teo­dor Tere­țean.

El reco­man­dă ca, în peri­oa­da rece a anu­lui, tem­pe­ra­tu­ra din încă­peri să se situ­e­ze între 20 şi 24 de gra­de C, iar umi­di­ta­tea între 30 şi 60%. Cea mai la îndemâ­nă solu­ție pen­tru a evi­ta apa­ri­ția muce­ga­i­u­lui este aeri­si­rea came­re­lor.

O altă solu­ție se refe­ră şi la izo­la­ția con­struc­ți­ei.

Una din­tre vari­an­te, e izo­la­rea pe par­tea exte­ri­oa­ră a pere­tu­lui. Dacă nu e posi­bil, pere­te­le se izo­lea­ză la inte­ri­or, inter­ca­lân­du-se între izo­la­ție şi vechiul pere­te dife­ri­te tipuri de bari­e­re de vapori, care por­nesc de la vop­siri cu pro­du­se spe­ci­a­le, sau lipiri de mate­ri­a­le plas­ti­ce, până la inter­ca­la­rea în ace­lea­şi locuri de plăci meta­li­ce, care nu rugi­nesc (de exem­plu, foi sub­țiri de cupru)”, deta­li­a­ză pro­fe­so­rul.

Efec­te­le muce­ga­i­u­lui asu­pra sănă­tă­ții:

Umi­di­ta­tea are un efect sem­ni­fi­ca­tiv în con­tro­lul trans­mi­te­rii infec­ți­i­lor pe cale aeri­a­nă. Muce­ga­iu­ri­le (ciu­per­ci­le) îşi inten­si­fi­că acțiu­nea nefa­vo­ra­bi­lă asu­pra oame­ni­lor înce­pând cu valori ale umi­di­tă­ții rela­ti­ve pes­te 60%. Zone­le muce­gă­i­te ale pere­ți­lor sau tava­nu­lui devin foca­re de infec­ție, fiind per­ma­nent sur­se gene­ra­toa­re de spori de ciu­perci.

Oame­nii care tră­iesc în ast­fel de medii pot avea pro­ble­me pul­mo­na­re. Din cau­za muce­ga­i­u­lui, are loc declanşa­rea ast­mu­lui sau exa­cer­ba­rea lui (cri­ze), dar şi a rini­te­lor aler­gi­ce. O altă pro­ble­mă seri­oa­să este şi boa­la alve­o­li­tă aler­gi­că extrin­se­că, ce se mani­fes­tă cu tuse şi pro­ble­me de res­pi­ra­ție”, expli­că Magda­le­na Cio­ba­nu, medic pne­u­mo­log la Insti­tu­tul de Pne­u­mo­lo­gie „Mari­us Nas­ta”, din Bucu­reşti.

Sfa­turi:

Nu uscați rufe­le în casă, folo­siți hota la bucă­tă­rie, pre­cum şi maşi­ni­le de spă­lat cu uscă­tor, nu cele care sto­rc la 1.000 de rota­ții pe minut.

Pen­tru a evi­ta umeze­a­la în exces, eli­mi­nați „pro­du­că­to­rii tem­po­rari” ai aces­te­ia: aglo­me­ră­ri­le, atât de per­soa­ne, cât şi de ghi­ve­ce cu flori.

În ceea ce pri­veş­te solu­ți­i­le posi­bi­le pen­tru eli­mi­na­rea muce­ga­i­u­lui, spe­cia­li­ş­tii aver­ti­zea­ză că pro­du­se­le pe bază de clor sau hipo­clo­rit nu sunt folo­si­toa­re, deo­a­re­ce albesc muce­ga­i­ul şi doar dau impre­sia că‑l omoa­ră.

SURSA: www.doctorulzilei.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele