UM 02196 Mangalia face angajări

0
921

Uni­ta­tea Mili­ta­ră 02196 din Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă a fun­cţi­ei con­trac­tu­a­le de exe­cu­ţie, vacan­te de refe­rent de spe­cia­li­ta­te, gra­dul III, în micros­truc­tu­ra Achi­zi­ții și mana­ge­ment deru­la­re con­trac­te.

Con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce nece­sa­re în vede­rea par­ti­ci­pă­rii la con­curs şi a ocu­pă­rii func­ți­ei con­trac­tu­a­le sunt:

  • stu­dii supe­ri­oa­re de lun­gă dura­tă (4 ani cu diplo­mă de licen­ță) sau absol­vent învă­țământ de tip Bolog­na fina­li­zat – 3 ani stu­dii uni­ver­si­ta­re de licen­ță, în domeniile/specializările:
  • admi­nis­tra­ție publi­că și/sau eco­no­mie;
    deprin­deri de ope­ra­re pachet Micro­soft Offi­ce;
  • curs de spe­cia­li­za­re “expert achi­zi­ții publi­ce”;
  • vechi­me – 6 luni în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor supe­ri­oa­re.

Con­cur­sul se va orga­ni­za con­form calen­da­ru­lui urmă­tor:

21 febru­a­rie 2020, ora 14:30: ter­me­nul limi­tă de depu­ne­re a dosa­re­lor;
03 mar­tie 2020, ora 09:00: pro­ba scri­să;
10 mar­tie 2020, ora 10:00: pro­ba prac­ti­că;
16 mar­tie 2020, ora 10:00: pro­ba inter­viu.

Deta­lii pri­vind con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce şi bibli­o­gra­fia de con­curs sunt dis­po­ni­bi­le accesând pagi­na ofi­ci­a­lă. Rela­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne la sedi­ul Uni­tă­ții Mili­ta­re 02196 din Man­ga­lia, str. Por­tu­lui nr. 14, jude­țul Con­stan­ța, tele­fon: 0241/751.358, inte­ri­or 151.


Man­ga­lia News, 17.02.2020. (sur­sa: Mangalia.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply