Tânărul care a BĂGAT în comă un minor la Mangalia, ARESTAT pentru TENTATIVĂ de OMOR!

0
837

Pro­cu­ro­rii Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stanţa, la data de 13 febru­a­rie 2020, au dis­pus schim­ba­rea înca­dră­rii juri­di­ce a fap­te­lor, din infra­cţiu­ni­le de vătă­ma­re cor­po­ra­lă şi tul­bu­ra­rea ordi­nea şi tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce, în infra­cţiu­ni­le de ten­ta­ti­vă la omor şi tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce şi au for­mu­lat cere­re de înlo­cu­i­re a măsu­rii ares­tu­lui la domi­ci­liu cu ares­tul pre­ven­tiv, faţă de incul­pa­tul S. D. M., în vâr­stă de 15 de ani, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, pen­tru săvârşi­rea infra­cţiu­ni­lor de ten­ta­ti­vă de omor şi tul­bu­ra­rea ordi­nii şi lini­ş­tii publi­ce.

Pro­ba­to­ri­ul admi­nis­trat în cau­ză până în pre­zent a rele­vat, ca sta­re de fapt, că la data de 01.02.2020, ore­le 13.30, în timp ce afla pe bule­var­dul 1 Decem­brie din Man­ga­lia, pe fon­dul unor dis­pu­te ante­ri­oa­re, incul­pa­tul minor S. D. M. i‑a apli­cat mai mul­te lovi­turi per­soa­nei vătă­ma­te mino­re I. A. C., producându‑i leziuni care i‑au pus via­ţa vic­ti­mei în peri­col, prin hemo­ra­gie menin­go-cere­bra­lă con­se­cu­ti­vă unei fisuri de arte­ră ver­te­bra­lă dreap­tă, prog­nos­tic rezer­vat.

Incul­pa­tul i‑a apli­cat vic­ti­mei lovi­turi puter­ni­ce cu pum­nii, ceea ce a făcut vic­ti­ma să se deze­chi­li­bre­ze şi să cadă, iar în căde­re incul­pa­tul a con­ti­nu­at să‑l loveas­că cu pum­nii şi picioa­re, până când a rămas inconş­ti­en­tă la pământ, fap­te ce au dus la tul­bu­rat ordi­nea şi lini­ş­tea publi­că în zonă con­flic­tu­lui.

La data de 17.02.2020, jude­că­to­rul de drep­turi şi liber­tă­ţi din cadrul Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa a admis cere­rea pro­cu­ro­ru­lui şi a dis­pus înlo­cu­i­rea măsu­rii ares­tu­lui la domi­ci­liu cu ares­tul pre­ven­tiv faţă de incul­pa­tul minor, pe o peri­oa­dă de 30 de zile.

Pre­ci­zăm că pune­rea în miş­ca­re a acţiu­nii pena­le, reţi­ne­rea şi ares­ta­rea pre­ven­ti­vă repre­zin­tă eta­pe şi măsuri din cur­sul pro­ce­su­lui penal, regle­men­ta­te de Codul de pro­ce­du­ră pena­lă, având ca scop cre­a­rea cadru­lui pro­ce­su­al adec­vat de admi­nis­tra­re a pro­ba­to­ri­u­lui, acti­vi­tă­ţi care nu pot, în nici o situ­a­ţie, să înfrân­gă prin­ci­pi­ul con­sti­tu­ţio­nal al pre­zu­mţi­ei de nevi­no­vă­ţie.

Tot­o­da­tă, pre­ci­zăm că anche­ta a fost pre­lu­a­tă de pro­cu­ro­rii Par­che­tu­lui de pe lân­gă Tri­bu­na­lul Con­stan­ța.

Citeș­te și: IMAGINI TERIBILE cu MOMENTUL în care mino­rul din Man­ga­lia a fost băgat în COMĂ! VIDEO

L.I. replicaonline.ro, 17.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele