Stațiunile Mangaliei, promovate la ediția de primăvară a Târgului de Turism al României

0
497

În aces­te zile, Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi sta­ţiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui își pre­zin­tă ofer­te­le turis­ti­ce la edi­ția de pri­mă­va­ră a Târ­gu­lui de Turism al Româ­ni­ei (TTR), des­fă­șu­rat la Romex­po Bucu­reşti, în peri­oa­da 20 – 23 febru­a­rie. Încă de la pri­me­le ore de la des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui, la stan­dul Man­ga­li­ei, nr. 152, aflat în pavi­li­o­nul B2, au venit nume­roși vizi­ta­tori, inte­re­sați de ofer­te­le și eve­ni­men­te­le din zona sudi­că a lito­ra­lu­lui. Prin­tre cei pre­zenți, s‑a aflat și minis­trul secre­tar de stat din Minis­te­rul Eco­no­mi­ei și Turis­mu­lui, Emil Răzvan Pîr­jol, pre­cum și alte ofi­ci­a­li­tăți.

În acest an, la stan­dul sta­țiu­ni­lor din sudul lito­ra­lu­lui este expu­să mași­na de cur­se a cunos­cu­tu­lui pilot Emil Ghi­nea din Man­ga­lia – mul­ti­plu cam­pi­on la con­cur­su­ri­le de vite­ză în coas­tă. Cu aceas­tă oca­zie, el îi invi­tă pe toți cei pasio­nați de cur­se­le auto să vizi­te­ze, în luna mai, ora­șul Man­ga­lia, oda­tă cu des­fă­șu­ra­rea unei eta­pe din cadrul Super Ral­ly 2020.

Pe par­cur­sul celor patru zile de târg, repre­zen­tan­ții  Man­ga­li­ei pre­zin­tă publi­cu­lui inte­re­sat, prin diver­se mate­ri­a­le infor­ma­ti­ve (vederi, revis­te, broşuri, odo­ri­zan­te per­so­na­li­za­te), potenţi­a­lul turis­tic al celor şase sta­țiuni: Saturn, Venus, Jupi­ter, Cap-Auro­ra, Nept­un şi Olimp. De câți­va ani, sta­țiu­ni­le Man­ga­li­ei au intrat într-un amplu pro­ces de revi­ta­li­za­re, dato­ri­tă inves­ti­ți­i­lor în infras­truc­tu­ra turis­ti­că, imple­men­ta­te de Pri­mă­ria Man­ga­lia. Tot­o­da­tă, sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui au rede­ve­nit atrac­ti­ve pen­tru inves­ti­to­rii pri­vați, care au pre­lu­at toa­te hote­lu­ri­le aban­do­na­te în urmă cu 10–12 ani, iar în pre­zent, uni­tă­ți­le de caza­re sunt moder­ni­za­te, pen­tru a fi reda­te cir­cu­i­tu­lui turis­tic.

”În aceas­tă peri­oa­dă, avem în imple­men­ta­re mai mul­te pro­iec­te cu fon­duri UE. Mă refer la moder­ni­za­rea sta­țiu­ni­lor Saturn, Nept­un și Olimp, rea­bi­li­ta­rea fale­zei Man­ga­lia – Saturn, res­ta­u­ra­rea Bise­ri­cii „Sf. Ghe­or­ghe” (monu­ment isto­ric), moder­ni­za­rea Pie­ței Repu­bli­cii și alte pro­iec­te de infras­truc­tu­ră. Toa­te aces­tea au fost gân­di­te pen­tru a veni în spri­ji­nul inves­ti­to­ri­lor din sec­to­rul turis­tic, dar și pen­tru a atra­ge mai mulți turiști în sta­țiu­ni­le din sudul lito­ra­lu­lui”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an.

MN: Hai­deți SĂ DISTRIBUIM MASIV, să știe și pri­e­te­nii pri­e­te­ni­lor celor care iubesc Man­ga­lia! Sun­teți bine­ve­niți ori­când, la mare, la soa­re! 🙂


Man­ga­lia News, 20.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele