Sedința ordinară a Consiliului Local Mangalia — 18 februarie 2020

0
197

Sedin­ța ordi­na­ră a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia — 18 febru­a­rie 2020.

Pe ordi­nea de zi au fost urmă­toa­re­le pro­iec­te:

Apro­ba­rea pro­ce­su­lui ver­bal al ședin­ței ordi­na­re din data de 18.12.2019 și al ședin­ței ordi­na­re din data de 29.01.2020;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru anul 2020;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea exe­cu­ți­ei buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru tri­mes­trul 4 ‑2019;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli al S.C. Admi­nis­tra­rea Par­cu­lui Indus­tri­al Man­ga­lia S.R.L. pen­tru anul finan­ci­ar 2020;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui pri­vind con­fe­ri­rea titlu­lui de ”Cetă­țean de onoa­re” al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pro­iec­tu­lui cu finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă ”Gră­di­na Cul­tu­ra­lă Cal­la­tis” (Cod unic pro­iect CALL02 – 115), Pro­mo­tor pro­iect Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, cu par­te­ne­rul nor­ve­gian Lise Wul­ff, în cadrul Pro­gra­mu­lui ROCULTURA, ape­lul Con­so­li­da­rea antre­pre­no­ri­a­tu­lui cul­tu­ral și Dezvol­ta­rea audien­ței și a publi­cu­lui, par­te inte­gran­tă a Meca­nis­mu­lui Finan­ci­ar al Spa­ţi­u­lui Eco­no­mic Euro­pean (SEE) 2014 – 2021;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce (faza S.F.) și a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co – eco­no­mici afe­ren­te pro­iec­tu­lui: ”Ame­na­ja­re par­caj stra­da Pic­tor Tonit­za, la est de blo­cul F3” Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind trans­for­ma­rea unor pos­turi din sta­tul de func­ții al Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Man­ga­lia;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea rapor­tu­lui pri­vind acti­vi­ta­tea asis­ten­ți­lor per­so­nali des­fă­șu­ra­tă în semes­trul II anul 2019;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înce­ta­rea pre­ve­de­ri­lor alin.(2) ale art.3 din H.C.L nr. 308/ 18.12.2019 pri­vind apro­ba­rea unor măsuri de pro­tec­ție soci­a­lă pen­tru per­soa­ne­le cu domi­ci­li­ul sta­bil în muni­ci­pi­ul Man­ga­lia cu oca­zia pen­sio­nă­rii prin imple­men­ta­rea pro­gra­mu­lui ”Res­pect”;

Pro­iect de hotă­râre cu pri­vi­re la modi­fi­ca­rea H.C.L. nr.311/18.12.2019 pri­vind apro­ba­rea Sche­mei de aju­tor de mini­mis pen­tru a cor­da­rea de faci­li­tăți fis­ca­le la pla­ta impo­zi­te­lor pe clă­diri și tere­nuri per­soa­ne­lor juri­di­ce, în vede­rea atra­ge­rii de inves­ti­ții, creă­rii de noi locuri de mun­că și sus­ți­ne­rii dezvol­tă­rii eco­no­mi­ce dura­bi­le în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind pre­lun­gi­rea con­trac­te­lor de închi­ri­e­re pen­tru locu­in­țe­le soci­a­le din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind înche­ie­rea unor noi con­trac­te de închi­ri­e­re pen­tru locu­in­țe­le în regim de închi­ri­e­re din Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind con­sti­tu­i­rea drep­tu­lui de super­fi­cie asu­pra tere­nu­lui în supra­fa­ță de 44mp situ­at în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Str. Mihai Vitea­zu, Nr.61, Bl. O10, Sc.A, Ap.1 – extin­de­re, jud. Con­stan­ța bene­fi­ci­ar S.C. Anto­ni­na S.R.L.;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind sta­bi­li­rea rede­ven­ței pen­tru con­trac­tul de con­ce­siu­ne nr.4 din 12.01.1998, bene­fi­ci­ari Cro­i­to­ru Car­men Miha­e­la și Cro­i­to­ru Dorin-Tudo­rel;

Pro­iect de hotă­râre pri­vind con­sti­tu­i­rea drep­tu­lui de super­fi­cie asu­pra tere­nu­lui în supra­fa­ță de 19mp situ­at în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, Str. Erne­st Juva­ra, Nr.46, Jud. Con­stan­ța, bene­fi­ci­ar S.C. Pri­va­te Admi­nis­tra­tion S.R.L;

Diver­se.


Man­ga­lia News, 20.02.2020. (sur­sa: Mangalia.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply