Se reduce prețul gigacaloriei, la Mangalia

0
280

Con­si­li­e­rii locali din Man­ga­lia au apro­bat, recent, pro­iec­tul de hotă­râre pri­vind redu­ce­rea pre­țu­lui la încă­l­zi­re pe tim­pul ier­nii, pen­tru popu­la­ție. Pro­iec­tul ini­țiat de pri­ma­rul Radu Cris­ti­an pre­ve­de redu­ce­rea cos­tu­ri­lor de pro­duc­ție a unei giga­ca­lo­rii, ca urma­re a dimi­nu­ă­rii pre­țu­lui de achi­zi­ție a gaze­lor natu­ra­le, în baza unei deci­zii guver­na­men­ta­le.

Soci­e­ta­tea loca­lă de ter­mo­fi­ca­re Gol­d­term Man­ga­lia S.A. a întoc­mit docu­men­ta­ția nece­sa­ră dimi­nu­ă­rii pre­țu­lui de pro­duc­ție la giga­ca­lo­rie, pe care o va îna­in­ta către ANRE pen­tru apro­ba­rea nou­lui preț. După avi­za­rea dosa­ru­lui, pri­ma­rul Radu Cris­ti­an va ini­ția un alt pro­iect de hotă­râre, prin care va cere Con­si­li­u­lui Local să apro­be noul preț de pro­duc­ție a unei giga­ca­lo­rii, pre­cum și pre­țul de fac­tu­ra­re către popu­la­ție, în urma acor­dă­rii sub­ven­ți­ei de la buge­tul local.

”Obiec­ti­vul nos­tru este să aju­tăm popu­la­ția, mai ales că sunt mulți oameni cu sala­rii mici și veni­turi redu­se. Vom face toa­te efor­tu­ri­le nece­sa­re, ast­fel încât, sub­ven­ția acor­da­tă de la buge­tul local să fie în spri­ji­nul cetă­țea­nu­lui, iar fac­tu­ra către popu­la­ție să poa­tă fi supor­ta­tă și de cei cu veni­turi mai mici”, a pre­ci­zat edi­lul Man­ga­li­ei.

Potri­vit esti­mă­ri­lor muni­ci­pa­li­tă­ții, pre­țul de fac­tu­ra­re a unei giga­ca­lo­rii către popu­la­ție ar putea să sca­dă, de la 238,61 de lei, la apro­xi­ma­tiv 200 de lei, înce­pând cu 1 mar­tie.

După apro­ba­rea dosa­ru­lui de către ANRE, pre­țul de pro­duc­ție a unei giga­ca­lo­rii va scă­dea de la pes­te 500 de lei, la apro­xi­ma­tiv 470 de lei. Pen­tru efi­cien­ti­za­rea acti­vi­tă­ții, Gol­d­term Man­ga­lia con­ti­nuă pro­gra­mul de con­to­ri­za­re indi­vi­du­a­lă gra­tu­i­tă, ast­fel încât cetă­țe­nii să plă­teas­că exact cât con­su­mă, iar cei debran­șați cu mai mulți ani în urmă, să poa­tă reve­ni în sis­te­mul cen­tra­li­zat de ter­mo­fi­ca­re.

Tot­o­da­tă, soci­e­ta­tea loca­lă de ter­mo­fi­ca­re va imple­men­ta pro­gra­mul guver­na­men­tal de moder­ni­za­re a rețe­le­lor de dis­tri­bu­ție, pen­tru redu­ce­rea pier­de­ri­lor de pe tra­seu și impli­cit redu­ce­rea cos­tu­ri­lor către cetă­țeni.


Man­ga­lia News, 01.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele