Şantierul Naval Damen Galaţi livrează prima navă de patrulare (echivalentul corvetei), construită de muncitori români, în România, pentru Ministerul Apărării / Marina Militară din Pakistan

0
2305

Damen vă invi­tă la o zi isto­ri­că pen­tru indus­tria nava­lă româ­neas­că — livra­rea pri­mei nave de patru­la­re (echi­va­len­tul cor­ve­tei) con­stru­i­tă de mun­ci­tori români, în Româ­nia. Este vor­ba de Offsho­re Patrol Ves­sel 1900 — ʺPNS YARMOOKʺ — navă con­stru­i­tă de Şan­ti­e­rul Naval Damen Gala­ţi, pen­tru Minis­te­rul Apă­ră­rii / Mari­na Mili­ta­ră din Pakis­tan.

Cere­mo­n­ia va avea loc joi, 13 febru­a­rie 2020, cu ȋnce­pe­re de la ora 11.00, ȋn Por­tul Con­stanţa, Ter­mi­na­lul pen­tru Pasa­geri.

La eve­ni­ment urmea­ză să par­ti­ci­pe con­du­ce­rea For­țe­lor Nava­le Româ­ne și For­țe­lor Nava­le din Pakis­tan.


Ovi­diu Oprea: A doua cor­ve­tă con­stru­i­tă la Damen Galați pen­tru Mari­na pakis­ta­ne­ză. Pro­ba­bil vor urma și alte­le, Seful Sta­tu­lui Major al Pakis­tan Navy, ami­ra­lul Ather Mukh­tar, expri­mân­du-și satis­fac­ția pen­tru cola­bo­ra­rea foar­te bună pe care bene­fi­ci­a­rul a avut‑o cu con­struc­to­rul, a apre­ciat în mod deo­se­bit res­pec­ta­rea con­di­ți­i­lor con­trac­tu­a­le, dar mai ales dis­cre­ția pri­vind carac­te­ris­ti­ci­le aces­tui tip de nave.

Joi, la ora 11:00, va avea loc în por­tul Con­stan­ța, cere­mo­n­i­a­lul de pre­da­re către Mari­na mili­ta­ră pakis­ta­ne­ză, a celei de a doua cor­ve­tă con­stru­i­tă la Damen Galați.


Man­ga­lia News, 12.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply