Regina Maria, despre Palatul său din Mamaia: ”Scumpă casă albă, mică și simplă/ Adorat refugiu clădit după gustul meu”

0
479

Momen­tan, Pala­tul Regi­nei Maria din Mama­ia se află într-un sta­diu avan­sat de degra­da­re, după ce monu­men­tul și cur­tea sa de 1,5 hec­ta­re au fost vân­du­te ile­gal, la pre­țuri deri­zo­rii, fără avi­zul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii, de către nimeni altul decât Mază­re. Pasa­re­la din sta­țiu­ne, par­te com­po­nen­tă a Pala­tu­lui, inau­gu­ra­tă tot atunci, a fost pro­pu­să pen­tru a fi demo­la­tă, deo­a­re­ce… atâ­ta s‑a putut!

Regi­na Maria nu numai că a petre­cut timp la Pala­tul său din sta­țiu­nea Mama­ia, dar l‑a și des­cris în cuvin­te super­be: „Scum­pă casă albă, mică și sim­plă, dar des­chi­să tutu­ror celor ce bat la ușă. Nu e un cas­tel, nici un palat, ci o sim­plă locu­in­ță în coloa­rea zăpe­zei, unde domneș­te armo­nia com­plec­tă. Și în seri­le când luna argin­tea­ză loca­șul nos­tru alb, plin de pace, stăm împre­u­nă, Ilea­na și cu mine pe pri­d­vo­rul ce pare că atâr­nă pes­te apă și ascul­tăm eter­nul cân­tec al valu­ri­lor”. (Bogdan Bola).

Regi­na Maria a amin­tit, în pagi­ni­le revis­tei cul­tu­ra­le ”Cele trei Cri­șuri”, în edi­ția închi­na­tă semi­cen­te­na­ru­lui uni­rii Dobro­gei cu Româ­nia (sep­tem­brie-octom­brie 1928), de vizi­te­le sale în Mama­ia, în tim­pul căro­ra locu­ia într-un pavi­li­on al pala­tu­lui (Bar Orient, astăzi o rui­nă), pe care l‑a con­stru­it împre­u­nă cu Rege­le Fer­di­nand.

”Con­stan­ța, Mama­ia, Bal­cic, erau sor­ti­te să-mi devie dragi”, scrie Regi­na Maria în edi­ția din sep­tem­brie-octom­brie a publi­ca­ți­ei din Ora­dea, făcând refe­ri­re la reșe­din­țe­le mem­bri­lor Fami­li­ei Rega­le a Româ­ni­ei, con­stru­i­te la malul mării, pe care Regi­na o iubea atât de mult.

Astăzi, 92 de ani mai târ­ziu de la scri­e­ri­le Regi­nei, Pala­tul său din Mama­ia se află într-un sta­diu avan­sat de degra­da­re, după ce monu­men­tul și cur­tea sa de 1,5 hec­ta­re au fost vân­du­te ile­gal, la pre­țuri deri­zo­rii, fără avi­zul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii.

În sep­tem­brie 2018, Geor­ge Ivaș­cu, minis­trul Cul­tu­rii de la acea vre­me, a cerut în instan­ță anu­la­rea con­trac­te­lor de vân­za­re-cum­pă­ra­re și întoar­ce­rea monu­men­tu­lui isto­ric în patri­mo­ni­ul sta­tu­lui.

Info Sud-Est a publi­cat pen­tru pri­ma dată poves­tea Pala­tu­lui Regi­nei Maria din Mama­ia și, în ulti­mii 5 ani, am des­fă­șu­rat mai mul­te cam­pa­nii care au urmă­rit, prin­tre alte­le, medi­a­ti­za­rea stă­rii în care monu­men­tul se află și recu­pe­ra­rea lui.

Pala­tul Regal din Mama­ia este și unul din­tre punc­te­le cen­tra­le ale celei mai recen­te cam­pa­nii Info Sud-Est, prin care ne pro­pu­nem să înfi­in­țăm pri­ma arhi­vă digi­ta­lă a monu­men­te­lor isto­ri­ce din jude­țul Con­stan­ța: #Recu­pe­ra­rea­Pa­tri­mo­ni­u­lui­Pier­dut. Memo­rie pen­tru Vii­tor.

Citiți arti­co­lul inte­gral pe info-sud-est.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply