Realitate virtuală la Muzeul Callatis. Va fi reconstituit în 3D un templu antic 

0
343

Repre­zen­tan­ții Muze­u­lui Cal­la­tis din Man­ga­lia au anun­țat inves­ti­ții, după ce au obți­nut o finan­ța­re de pes­te 125.000 de euro de la Minis­te­rul Cul­tu­rii, cu care vor rea­li­za, prin­tre alte­le, o recon­sti­tu­i­re 3D a unui tem­plu antic care a exis­tat, cân­d­va, la malul mării. 

Un vii­tor pen­tru tre­cut. Cla­sa­rea și valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui epi­gra­fic și sculp­tu­ral cal­la­tian” – ast­fel de numeș­te pro­iec­tul cu care repre­zen­tan­ții Direc­ți­ei Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, prin Muze­ul Cal­la­tis au mers la Minis­te­rul Cul­tu­rii, pen­tru a obține fon­duri în cadrul pro­gra­mu­lui RO-Cul­tu­ra, „Sus­ți­ne­rea expo­zi­ți­i­lor ino­va­ti­ve cu bunuri mobi­le res­ta­u­ra­te”. Iar pla­nul spe­cia­liș­ti­lor de la Man­ga­lia este ca, cu aju­to­rul fon­du­ri­lor obți­nu­te de la minis­ter, să adu­că în muze­ul de la malul mării teh­no­lo­gia nece­sa­ră pen­tru pre­zen­ta­rea expo­na­te­lor exis­ten­te în insti­tu­ție și în for­mat 3D. La înce­pu­tul lunii febru­a­rie, pro­iec­tul Muze­u­lui Cal­la­tis a fost desem­nat unul din­tre cele nouă care vor pri­mi finan­ța­re anul acesta. 

Pro­iec­tul se va des­fă­șu­ra pe o peri­oa­dă de 24 de luni, în par­te­ne­ri­at cu Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us Con­stan­ța. Uni­ver­si­ta­tea vine cu exper­ții în ceea ce înseam­nă rea­li­ta­te vir­tu­a­lă și recon­sti­tu­iri, având deja expe­rien­ță în dome­niu. Valoa­rea pro­iec­tu­lui este de 126.500 euro, iar prin­ci­pa­le­le obiec­ti­ve sunt cla­sa­rea a 201 bunuri cul­tu­ra­le din colec­ția muze­u­lui, res­ta­u­ra­rea a 26 de obiec­te din colec­ția numis­ma­ti­că, care ulte­ri­or vor fi cla­sa­te și pre­gă­ti­rea unei expo­zi­ții cu bunu­ri­le clasate. 

Tot­o­da­tă, în cadrul pro­iec­tu­lui va fi rea­li­za­tă recon­sti­tu­i­rea 3D a unui tem­plu antic, cu ele­men­te arhi­tec­to­ni­ce pe care le avem în colec­ția muze­u­lui, dar și a altor 20 de expo­na­te din muzeu. Ima­gi­ni­le vor rula pe două ecra­ne, monta­te în inte­ri­o­rul muze­u­lui”,  a pre­ci­zat pen­tru „Cuget Liber” Tatia­na Odo­bes­cu, șef ser­vi­ciu în cadrul muzeului. 

Frag­men­te­le arhi­tec­to­ni­ce sunt în dota­rea muze­u­lui, fiind prin­tre expo­na­te­le care atrag cei mai mulți vizi­ta­tori. Cu aju­to­rul rea­li­tă­ții vir­tu­ale, vizi­ta­to­rii vor putea să vadă cum ară­ta tem­plul antic care a exis­tat pe melea­gu­ri­le Cal­la­ti­su­lui. „Avem frag­men­te de coloa­ne, fri­ze, iar în urma sca­nă­rii vor per­mi­te con­tu­ra­rea unui tem­plu. Frag­men­te­le au fost găsi­te în aceas­tă zonă, iar numă­rul lor ne duce la ide­ea că acest tem­plu a exis­tat. Prin acest pro­iect, ne dorim să atra­gem tine­rii spre muzeu”, a mai ară­tat Tatia­na Obodescu. 

Imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui va dema­ra din luna martie. 

În cadrul pro­gra­mu­lui lan­sat de Minis­te­rul Cul­tu­rii, au mai câști­gat pro­iec­te depu­se de Aca­de­mia Româ­nă, fili­a­la Cluj Napo­ca, Com­ple­xul Națio­nal Muze­al „Astra” Sibiu, Muze­ul Jude­țean de Isto­rie Bra­șov, Muze­ul Etno­gra­fic al Transil­va­niei, Muze­ul Națio­nal de Isto­rie al Transil­va­niei Cluj-Napo­ca, Tea­trul Națio­nal „Ion Luca Cara­gi­a­le” din Bucu­rești și Pala­tul Cul­tu­rii din Iași — Com­ple­xul Muze­al Națio­nal ”Mol­do­va”. (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply