Prof. dr. Mihai Netea: ”Gravitatea infecțiilor cu Covid2019 este cam aceeași ca gravitatea unei gripe” [VIDEO]

0
166

Mihai Netea este cer­ce­tă­tor la Uni­ver­si­ta­tea Rad­bo­ud din Nij­me­gen, pro­fe­sor de Bio­lo­gie Expe­ri­men­ta­lă. Este unul din­tre cei mai impor­tanți cer­ce­tă­tori din lume pe pro­ble­me de imu­no­lo­gie, ide­i­le și cer­ce­tă­ri­le sale au des­chis noi ori­zon­turi. A pri­mit cel mai impor­tant pre­miu de ști­in­ță din Olan­da, pre­mi­ul Spi­no­za, în valoa­re de două mili­oa­ne și jumă­ta­te de euro. pen­tru cer­ce­tă­ri­le sale pri­vind modul în care sis­te­mul imu­ni­tar recu­noa­ş­te micro­or­ga­nis­me­le. Este mem­bru al Aca­de­mi­ei Rega­le olan­de­ze pen­tru Ști­in­țe și Arte.

Publi­căm mai jos o pri­ma par­te a inter­vi­u­lui cu Mihai Netea, des­pre epi­de­mia de coro­na­vi­rus. Va urma o a doua par­te des­pre isto­ria gene­ti­că a româ­ni­lor.

Spe­cia­li­za­rea dvs medi­ca­lă este de inter­nist-infec­ți­o­nist…

Da, cla­si­ca medi­ci­nă inter­nă, pe care o întâl­nim întot­dea­u­na, sunt medi­cul inter­nist din spi­tal, dar sunt spe­cia­li­zat pe boli infec­ți­oa­se. În toa­te spi­ta­le­le de boli infec­ți­oa­se, la Matei Balș în Bucu­rești, de exem­plu, sau la Spi­ta­lul de Boli Infec­ți­oa­se din Cluj șamd, cei care lucrea­ză aco­lo cu pacien­ții, cu bol­na­vii care au boli infec­ți­oa­se mai gra­ve sunt spe­cia­liști infec­ți­o­niști.

Sun­teți cunos­cut pen­tru cer­ce­tă­ri­le dvs, axa­te mai mult pe par­tea expe­ri­men­ta­lă a bio­lo­gi­ei, a medi­ci­nei inter­ne.

Așa este. Eu sunt medic, văd pacienți, dar în plus față de asta fac cer­ce­ta­re și cer­ce­ta­rea noas­tră se ocu­pă cu sis­te­mul imu­ni­tar, cum acțio­nea­ză el, cum lucrea­ză el în dife­ri­te infec­ții, cum ne apă­răm împo­tri­va infec­ți­i­lor.

Mi-ați putea spu­ne mai mul­te des­pre pro­ble­ma actu­a­lă a viru­su­lui Covid2019? Are un isto­ric acest virus?

Acest virus face par­te din fami­lia coro­na­vi­ru­su­ri­lor, care este o fami­lie foar­te mare. Răcea­la obiș­nu­i­tă pe care o facem, de trei, patru ori pe iar­nă, acea răcea­lă în care ne cur­ge un pic nasul, și atunci tot de coro­na­vi­ru­suri e vor­ba, sunt viru­suri ce fac par­te din ace­eași fami­lie. Ace­lea sunt viru­suri care dau infec­ții foar­te ușoa­re, bine­în­țe­les, pe care aproa­pe nu le sim­țim. În ace­lași timp, sunt și alte coro­na­vi­ru­suri, cum a fost SARS-ul acum 10 ani, sau cum a fost MERS, care au apă­rut cu 4–5 ani în urmă și pe care, Sla­vă Dom­nu­lui! nu le mai găsim deo­cam­da­tă – decât MERS-ul foar­te puțin. Ace­lea erau mult mai gra­ve. Aveau o mor­ta­li­ta­te mare. Coro­na­vi­ru­sul actu­al, Covid2019, este unde­va între ele ca gra­vi­ta­te, nu este nici atât de ușor pre­cum viru­su­ri­le răce­lii, dar nu este nici atât de grav pre­cum SARS-ul.

SARS-ul avea o mor­ta­li­ta­te de 10%. Gra­vi­ta­tea infec­ți­i­lor cu Covid2019 este cam ace­eași ca gra­vi­ta­tea unei gri­pe. Acea gri­pă sezo­nie­ră care se face în fie­ca­re an, înce­pând din noiem­brie până prin mar­tie, în peri­oa­da rece a anu­lui, și care, din păca­te, încă face vic­ti­me. Vic­ti­me­le sunt în spe­cial oameni care sunt fra­gili din punct de vede­re al sănă­tă­ții, fie din cau­za vâr­stei foar­te îna­in­ta­te, fie din cau­za unor boli inter­cu­ren­te, a unor comor­bi­di­tăți, le numim noi – oameni care au dia­bet foar­te grav sau anu­mi­te boli res­pi­ra­to­rii, ace­ia sunt mai sus­cep­ti­bili să facă for­me­le mai gra­ve ale bolii.

Aceas­ta este o infec­ție care a apă­rut acum câte­va luni, lua­tă de la un ani­mal, de unde­va din Chi­na, la fel ca marea majo­ri­ta­te a infec­ți­i­lor uma­ne. Prac­tic 80% din infec­ți­i­le pe care noi le avem, la un moment dat în isto­rie, au fost lua­te de la ani­ma­le. Aces­ta este un nou exem­plu, și vor fi mul­te exem­ple și‑n con­ti­nu­a­re. aces­ta este un pro­ces natu­ral într-un fel, și noi dâm viru­suri și infec­ții ani­ma­le­lor, și ele ne dau nouă. Când ești în con­tact cu alte fiin­țe exis­tă o șan­să să pri­mești o ast­fel de infec­ție.

Nu este una din­tre cele mai gra­ve, dar nu este nici o infec­ție ușoa­ră pen­tru că gri­pa este o infec­ție seri­oa­să. De ce este seri­oa­să? Pen­tru că atunci când a pătruns în popu­la­ția uma­nă aceas­tă infec­ție cu Covid2019 nici unul din­tre noi nu aveam niciun fel de memo­rie imu­nă cu ast­fel de infec­ție. Ast­fel, un număr mai mare de per­soa­ne este sus­cep­ti­bil să facă infec­ția, mai mare decât în cazul gri­pei. Aceas­ta, din­tr-un sin­gur motiv. Gri­pă avem de mulți ani, mulți din­tre noi au făcut gri­pă deja și avem o anu­mi­tă memo­rie imu­nă care ne apă­ră împo­tri­va gri­pei. Împo­tri­va lui Covid19 nu avem aceas­tă memo­rie imu­nă, deci exis­tă posi­bi­li­ta­tea ca mai mulți oameni să fie infec­tați, dar gra­vi­ta­tea Covid19 nu este mai mare decât a unei gri­pe obiș­nu­i­te.

Arti­co­lul inte­gral poa­te fi citit AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele