Primăria Municipiului Mangalia face ANGAJĂRI. Formular de înscriere și Bibliografii concurs

0
1002

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re, în data de 02.03.2020, ora 10:00 – pro­ba scri­să, 02.03.2020 ora 14:00 pro­ba prac­ti­că şi în data de 04.03.2020, ora 10:00 – inter­vi­ul, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei din Şos. Con­stanţei, nr. 13, con­form H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor con­trac­tu­a­le de exe­cu­ție vacan­te de:

Arhi­var, treap­ta pro­fe­sio­na­lă IA – Com­par­ti­men­tul Regis­trul Agri­col, Arhi­vă;

Refe­rent, treap­ta pro­fe­sio­na­lă IA – Biro­ul Par­curi și Spa­ții Verzi;

Inspec­tor de spe­cia­li­ta­te I – Biro­ul Par­curi și Spa­ții Verzi;

– 2 x Mun­ci­tor neca­li­fi­cat, treap­ta pro­fe­sio­na­lă II – Biro­ul Teh­nic, Admi­nis­tra­tiv, Club Pen­sio­nari;

Guard –  Ser­vi­ci­ul Ordi­ne Publi­că, Pază și Pro­xi­mi­ta­te.

Con­di­ţii  spe­ci­fi­ce pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­ri­lor:

1) Arhi­var IA – Com­par­ti­men­tul Par­curi și Spa­ții Verzi:

– stu­dii medii absol­vi­te cu diplo­mă de baca­la­u­re­at;

– vechi­me: 6 ani și 6 luni;

2) Refe­rent treap­ta pro­fe­sio­na­lă IA – Biro­ul Par­curi și Spa­ții Verzi:

– stu­dii medii absol­vi­te cu diplo­mă de baca­la­u­re­at;

– vechi­me: 6 ani și 6 luni;

3) Inspec­tor de spe­cia­li­ta­te I – Biro­ul Par­curi și Spa­ții Verzi:

– stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă absol­vi­te cu diplo­mă, res­pec­tiv stu­dii supe­ri­oa­re de lun­gă dura­tă absol­vi­te cu diplo­mă de licenţă sau echi­va­len­tă;

– vechi­me în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor: 4 ani;

4) Guard – Ser­vi­ci­ul Ordi­ne Publi­că, Pază și Pro­xi­mi­ta­te:

– stu­dii medii sau gene­ra­le;

– curs cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă;

– vechi­me în mun­că: nu este cazul.

Dosa­re­le de înscri­e­re la con­curs se pot depu­ne în ter­men de 10 zile lucră­toa­re de la data publi­că­rii în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Par­tea a III‑a, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei, din Şosea­ua Con­stanţei nr.13, Dire­cţia Mana­ge­ment Resur­se Uma­ne, tele­fon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e‑mail: [email protected]

Dosa­re­le tre­bu­ie să cuprin­dă:

a) for­mu­la­rul de înscri­e­re;

b) cur­ri­cu­lum vitae, mode­lul comun euro­pean;

c) copia actu­lui de iden­ti­ta­te;

d) copii ale diplo­me­lor de stu­dii, cer­ti­fi­ca­te­lor şi altor docu­men­te care ates­tă efec­tu­a­rea unor spe­cia­li­zări şi per­fe­cţio­nări;

e) ade­ve­rinţa care ates­tă sta­rea de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re, eli­be­ra­tă cu cel mult 6 luni ante­ri­or deru­lă­rii con­cur­su­lui de către medi­cul de fami­lie al can­di­da­tu­lui;

f) cazi­e­rul judi­ci­ar;

g) dosar cu şină.

Copi­i­le acte­lor din dosa­rul de con­curs se pre­zin­tă însoţi­te de docu­men­te­le ori­gi­na­le, care se cer­ti­fi­că pen­tru con­for­mi­ta­tea cu ori­gi­na­lul de către secre­ta­ri­a­tul comi­si­ei de con­curs, sau în copii lega­li­za­te.

Des­căr­cați de aici:

For­mu­lar-con­curs-con­trac­tu­ali

Bibliografii-concurs-Primaria-Mangalia‑2–4‑martie-2020


Man­ga­lia News, Luni, 10 febru­a­rie 2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply