Primăria Mangalia angajează asistent medical debutant pentru Creșa Nr. 3

0
687

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re, în data de 09.03.2020, ora 10:00 – pro­ba scri­să şi în data de 11.03.2020, ora 10:00 – inter­vi­ul, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei din Şos. Con­stanţei, nr. 13, con­form H.G. nr. 286/2011 şi H.G. nr. 1027/2014, pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­lui con­trac­tu­al de exe­cu­ţie  vacant de asis­tent medi­cal debu­tant din cadrul Cre­șei Nr. 3.

Con­di­ţii  spe­ci­fi­ce pen­tru ocu­pa­rea pos­tu­lui:

  • stu­dii medii absol­vi­te cu diplo­mă de baca­la­u­re­at;
  • diplo­mă de absol­vi­re a şco­lii pos­tli­cea­le sani­ta­re, spe­cia­li­ta­tea asis­tent medi­cal gene­ra­list;
  • vechi­me: nu este cazul.

Dosa­re­le de înscri­e­re la con­curs se pot depu­ne în ter­men de 10 zile lucră­toa­re de la data publi­că­rii în Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Par­tea a III‑a, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei, din Şosea­ua Con­stanţei nr.13, Dire­cţia Mana­ge­ment Resur­se Uma­ne, tele­fon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e‑mail: [email protected]


Man­ga­lia News, 16.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele