Pregătirea pentru criza financiară. Pastile pentru persoane fizice și juridice, oferite de Valentina Saygo

0
116

Vine cri­za finan­ci­a­ră? Eu nu știu să răs­pund la între­ba­rea aceas­ta, las spe­cia­liș­tii finan­ci­ari să o facă, sau ghi­ci­toa­re­le, pen­tru că ele știu cel mai bine. Dar știu sigur că se res­pec­tă un ciclu eco­no­mic și au tre­cut ceva ani buni de la pre­ce­den­ta, care a lăsat răni gra­ve și vic­ti­me.

Ce am înțe­les din cri­za pre­ce­den­tă este ca guver­ne­le nu o anun­ță din vre­me, de tea­mă să nu pani­che­ze popu­la­ția, nici măcar atunci când este evi­den­tă și o simți pe pie­lea ta, mai ales dacă este un an elec­to­ral. Dar după ce își obțin votu­ri­le nece­sa­re și își reglea­ză agen­da de par­tid, vin cu măsuri și corec­ții care taie în car­ne vie. Îmi aduc amin­te și acum cu fri­soa­ne de OUG 34/2009, care mai are măsuri în vigoa­re chiar și în pre­zent, chiar dacă a tre­cut cri­za pes­te noi și culo­ri­le cur­cu­be­u­lui prin clă­di­rea guver­nu­lui.

Eu nu vreau să te pani­chez și nici să bag fri­ca în tine, însă pre­ven­ția este cea mai bună rețe­tă. Dis­cu­ți­i­le des­pre o vii­toa­re cri­ză se poar­tă deja la cel mai îna­lt nivel euro­pean. Așa că hai să vedem cum poți să te pro­te­jezi în peri­oa­da urmă­toa­re.

Rețe­ta pen­tru per­soa­ne fizi­ce – 10 pas­ti­le

 1. Nu da bani cu împru­mut, dacă vrei să îți păs­trezi pri­e­te­nii sau rude­le. Cine te iubeș­te, te iubeș­te ori­cum.
 2. Dacă ai cre­dit la ban­că, fă o rezer­vă de minim 6 rate și pune banii deo­par­te. Te va aju­ta să dormi liniș­tit.
 3. Nu te împru­mu­ta îna­in­te de cri­ză sau în mij­lo­cul ei. Mă refer aici la cre­di­te pe ter­men lung, la inves­ti­ții majo­re. Și încă ceva, o mași­nă de lux nu e o inves­ti­ție, ci o chel­tu­ia­lă scum­pă, cu o sin­gu­ră excep­ție: dacă e Bugatti și e serie limi­ta­tă.
 4. Secu­ri­zea­ză-ți locul de mun­că și nu te cer­ta cu șefii sau cole­gii. Las‑o mai moa­le cu con­ce­di­ul medi­cal și ia-ți gân­dul de la anul saba­tic, că s‑ar putea să nu mai ai unde să te întorci.
 5. Să nu ai dato­rii la stat/fisc, că te exe­cu­tă fără milă. Când ți‑e lumea mai dra­gă, te poți trezi cu con­tul blo­cat, chiar și cel pen­tru alo­ca­ția copi­lu­lui.
 6. Nu ține toa­te ouă­le­le în ace­lași coș (ban­că, mone­dă). Des­pre crip­to­mo­ne­de nu vor­besc, pen­tru că ele sunt ori­cum nere­gle­men­ta­te, așa că îți asumi.
 7. Asi­gu­ră-ți lichi­di­tăți și ai gri­jă la ce mone­dă ai veni­tu­ri­le ver­sus cheltuielile/ratele. Să ne adu­cem amin­te de mone­de­le exo­ti­ce, gen fran­cul fran­cez? Mai bine nu.
 8. În cri­ză, fluc­tu­ea­ză pre­țu­ri­le la imo­bi­li­a­re și la chi­rii, în sus sau în jos. Dar cum Mama Omi­da nu mai e, nimeni nu îți poa­te spu­ne de pe acum când să vinzi și când să stai in ban­ca ta.
 9. Veri­fi­că poli­țe­le de asi­gu­ra­re înche­ia­te și ris­cu­ri­le pe care le aco­pe­ră.
 10. Con­ser­vă-ți veni­tu­ri­le pasi­ve pe care le ai și care pot gene­ra o sur­să de bani, în caz de “Doam­ne fereș­te!”.

Și încă ceva: pro­ble­me­le lega­te de bani, le au oame­nii cu bani. Dacă nu‑i ai, via­ța mer­ge mai depar­te.

Vor­ba buni­cii: “mai bine le duci dorul, decât să le porți de gri­jă”. 

Rețe­ta pen­tru per­soa­ne juri­di­ce – 12 pas­ti­le

 1. Măreș­te capi­ta­lul soci­al și ține capi­ta­lu­ri­le pro­prii pozi­ti­ve. Am scris aici de ce. 
 2. Recu­pe­rea­ză cre­an­țe­le, redu ter­me­nul de înca­sa­re pen­tru cli­enți și nu-ți lăsa banii tăi pe mâna cli­en­ți­lor.
 3. Fii ban­ca­bil, even­tu­al ia un cre­dit mic, chiar dacă nu ai nevo­ie de bani. Pen­tru că, dacă nu ai mai tre­cut prin expe­rien­ța aceas­ta, în pli­nă cri­ză îți va fi greu să o faci, atunci când ai nevo­ie pe bune.
 4. Evi­tă inves­ti­ți­i­le ris­can­te pe ter­men lung și par­te­ne­ri­a­te­le ris­can­te. Schim­bă lea­sin­gul finan­ci­ar cu unul ope­ra­țio­nal.
 5. Creș­te ter­me­nul de pla­tă la fur­ni­zori. Și ai o rela­ție bună cu aceștia, adi­că plătește‑i la timp, ca să nu renun­țe ei la tine când vine cri­za.
 6. Veri­fi­că-ți cli­en­ții rău-pla­t­nici și cei nepro­fi­ta­bili și renun­ță la ei, ca să ai timp să găsești alții. Apro­pos, dacă lucrezi pre­pon­de­rent cu mul­ti­na­țio­na­le, ai gri­jă că au fost cazuri în care și-au strâns lucru­ri­le și au ple­cat aca­să fără emo­ții.
 7. Stai pe cash-flow pozi­tiv și fă niș­te rezer­ve. Să fie aco­lo! Pen­tru că în cri­ză se fac cele mai bune inves­ti­ții, mai ales în dome­ni­i­le defi­ci­ta­re. Nu știm acum care sunt ace­lea, dar vei vedea pe par­curs. Și încă ceva: evi­tă indus­tri­i­le care acum sunt în boom.
 8. Mic­șo­rea­ză sto­cul și nu ține depo­zi­tul plin. Ia cre­io­nul în mână și cal­cu­lea­ză “vite­za de rota­ție a sto­cu­lui”. Urmă­reș­te valoa­rea ei mai mul­te luni la rând și încear­că să o ții la mini­mul optim.
 9. Valo­ri­fi­că acti­ve­le nefo­lo­si­te la maxim. Dacă nu le folo­sești, vin­de-le acum, nu în cri­ză.
 10. Efi­cien­ti­zea­ză de pe acum chel­tu­ie­li­le și diver­si­fi­că veni­tu­ri­le.
 11. Secu­ri­zea­ză-ți per­so­na­lul che­ie. Pre­gă­teș­te o echi­pă de mid­d­le mana­ge­ment.
 12. Pre­gă­teș­te-te, pen­tru că, în cri­ză cresc taxe­le și se taie chel­tu­ie­li­le deduc­ti­bi­le. 

Și încă ceva: eu mi-am făcut cal­cu­le­le pen­tru 2020, la cur­sul lei/euro de 5 lei. Mai bine să fie 4,9 decât să mă ia ame­țe­a­la la sfâr­și­tul anu­lui.

Cum îți spu­neam mai devre­me, nu știu nici eu și nici tu când vine cri­za, dar ori­ce stră­nut pe pie­te­le inter­națio­na­le, în Româ­nia se trans­for­mă în ura­gan. Mai bine să fii pre­gă­tit din vre­me, decât să te ia prin sur­prin­de­re. Să nu zici că nu ți-am spus!

Fii pru­dent! Fii fle­xi­bil! Fii adap­ta­bil!

Eu îți doresc cash-flow pozi­tiv și pro­fi­turi maxi­me!

Mai mul­te sfa­turi seri­oa­se vei găsi în Ghi­dul Antre­pre­no­ru­lui Înce­pă­tor și îți mul­țu­mesc pen­tru coman­dă!

Tri­mi­te-mi un ema­il la [email protected], dacă vrei să sta­bi­lim o ședin­ță de con­sul­tan­ță.

Foto cre­dit: Oku.

Dă sha­re dacă ți‑a fost de folos și îți mul­țu­mesc pen­tru asta!

Mai mult, pe valentinasaygo.ro


Man­ga­lia News, 06.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele