POSTURI SCOASE LA CONCURS — Asociația Timișoara 2021 — Capitală Europeană a Culturii

0
211

CĂUTĂM COLEGI!

Aso­ci­a­ția Timi­șoa­ra 2021 — Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii cau­tă colegi cre­a­tivi, dina­mici și impli­cați, pen­tru com­ple­ta­rea echi­pei artis­ti­ce care va imple­men­ta pro­gra­mul cul­tu­ral în peri­oa­da 2020–2022.

Sunt dis­po­ni­bi­le două pos­turi de Mana­geri de Teri­to­riu pen­tru ges­tio­na­rea pro­iec­te­lor și eve­ni­men­te­lor cul­tu­ra­le, un post de Direc­tor de Pro­gram pen­tru coor­do­na­rea între­gu­lui pro­gram cul­tu­ral și un post de Direc­tor de Mar­ke­ting, Comu­ni­ca­re și Rela­ții Publi­ce.

Can­di­da­ții își vor tri­mi­te CV-ul și o scri­soa­re de moti­va­ție în care pre­zin­te rele­van­ța expe­rien­ței pro­fe­sio­na­le pen­tru care can­di­dea­ză pre­cum și felul în care pot să con­tri­bu­ie la Pro­gra­mul Cul­tu­ral Timi­șoa­ra 2021, în for­mat elec­tro­nic, pe adre­sa de ema­il: [email protected], spe­ci­fi­când pozi­ția pen­tru care can­di­dea­ză. Can­di­da­ții selec­tați vor fi invi­tați să ocu­pe pos­tu­ri­le cât mai curând posi­bil.

Toa­te deta­li­i­le lega­te de des­cri­e­rea și atri­bu­ți­i­le pos­tu­ri­lor le găsiți pe site-ul Aso­ci­a­ți­ei Timi­șoa­ra 2021 – Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii:

•    Mana­ger de Teri­to­riu: 

Mai mul­te deta­lii: https://timisoara2021.ro/ro/cariere/manager-de-teritoriu/
Ter­me­nul-limi­tă de pri­mi­re a can­di­da­tu­ri­lor este 4.03.2021, ora 16.00 (ora Româ­ni­ei).
Inter­viu­ri­le vor avea loc în peri­oa­da 5–6 mar­tie 2020.

   Direc­tor de Pro­gram

Mai mul­te deta­lii: https://timisoara2021.ro/ro/cariere/director-de-program/ 
Ter­me­nul-limi­tă de pri­mi­re a can­di­da­tu­ri­lor este 6.03.2021, ora 16.00 (ora Româ­ni­ei).
Inter­viu­ri­le vor avea loc în peri­oa­da 9–10 mar­tie 2020.

•    Direc­tor de Mar­ke­ting, Comu­ni­ca­re și Rela­ții Publi­ce

Mai mul­te deta­lii: https://timisoara2021.ro/ro/cariere/director-marketing-comunicare-și-relații-publice/

Ter­me­nul-limi­tă de pri­mi­re a can­di­da­tu­ri­lor este 04.03.2021, ora 16.00 (ora Româ­ni­ei).
Inter­viu­ri­le vor avea loc în peri­oa­da 5–6 mar­tie 2020.

Aso­ci­a­ția Timi­șoa­ra 2021 – Capi­ta­lă Euro­pea­nă a Cul­tu­rii, 25.02.2020.


Man­ga­lia News, 26.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply