Portrete de artiști / Aniversare 10 ani DanaArtGallery

0
244

Expo­zi­ția “Por­tre­te de artiști” mar­chea­ză împli­ni­rea a 10 ani de acti­vi­ta­te expo­zi­țio­na­lă a Dana­Ar­tGa­l­le­ry.

Dana­Ar­tGa­l­le­ry nu este ceea ce numim o gale­rie de artă con­ven­țio­na­lă, ci mai mult o ini­ția­ti­vă de sus­ți­ne­re a artiș­ti­lor. Am ple­cat la drum, acum 10 ani, ală­tu­ri de un grup res­trans de artiști plas­tici iar aces­to­ra s‑au ală­tu­rat, de‑a lun­gul tim­pu­lui, pes­te 100 de alte nume din dome­nii diver­se: foto­gra­fie, pic­tu­ră, gra­fi­că, sce­no­gra­fie, sculp­tu­ră, artă digi­ta­lă, tex­ti­le, muzi­că, dans etc.

Împre­u­nă am rea­li­zat nenu­mă­ra­te eve­ni­men­te care au adus publi­cul aproa­pe de artă în diver­se loca­ții din Bucu­rești.

Expo­zi­ția de foto­gra­fie “Por­tre­te de artiști” se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 11 febru­a­rie — 15 mar­tie 2020.

Vă invi­tăm la ver­ni­saj, pe data de Marți, 11 febru­a­rie 2020, ora 19:00, la Metro­po­lis Art Col­lec­tion, cu sedi­ul în Metro­po­lis Cen­ter, din str. Gri­go­re Ale­xan­dres­cu, nr. 89–97, Bucu­reşti.

Vor expu­ne foto­gra­fii por­tret o par­te din artiș­tii cu care am cola­bo­rat de‑a lun­gul tim­pu­lui: Adri­a­na Vasi­le,  Andre­ea Dosi­ne­scu, Andre­ea Chi­ru Maga,  Ale­xan­dra Micu­les­cu, Bian­ca Ioni­ță,  Bogda­na Con­traș, Cor­ne­lia Gher­lan,  Cor­ne­lia Popa, Cătă­lin Bur­tea, Cris­ti­na Taraș, Dra­goș Mălăes­cu, Danie­la Zbar­cea, Danie­la Mihai,  Dra­goș Lupu, Eugen Vasi­le Iovan, Gina Bara­no­vschi, Hora­țiu Cris­tea, Ionuț Maga, Lau­ra Avra­mes­cu Cher­ciu, Lore­da­na Drag­ne, Lore­da­na Bar­daș, Mari­le­na Mura­riu, Magda Moro­zan, Mir­cea Mun­te­ne­scu, Petre Chi­rea,  Roland Vasi­liu, Evan­ge­lia Taka, Sil­via Tră­is­ta­ru.

Expo­zi­ția poa­te fi vizi­ta­tă în peri­oa­da anun­ța­tă, de luni până sâm­ba­tă, între ore­le 12:00 și 20:00.

Pen­tru că ceea ce este impor­tant în arta con­tem­po­ra­nă este artis­tul, cre­a­to­rul de obiec­te de artă, de con­cep­te artis­ti­ce, de ima­gini, pen­tru eve­ni­men­tul nos­tru ani­ver­sar vom pro­pu­ne o des­cri­e­re vizu­a­lă a omu­lui-artist, ima­gi­ne care să cre­e­ze o lega­tu­ră mai stran­să cu pri­vi­to­rul, o con­e­xiu­ne.

Expo­zi­ția “Por­tre­te de artiști” cuprin­de foto­gra­fii rea­li­za­te de anu­miți foto­grafi artiș­ti­lor sau auto­por­tre­te rea­li­za­te în aceas­tă teh­ni­că.

La mulți ani!!! Mul­țu­mim tutu­ror artiș­ti­lor care au avut încre­de­re în noi si s‑au ală­tu­rat gru­pu­lui.

DANIELA ZBARCEA, Bucu­rești, febru­a­rie 2020.


Man­ga­lia News, Luni, 10.02.2020. (A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply