Poliția de Frontieră: Autoturism în valoare de aproximativ 30.000 de euro, indisponibilizat în P.T.F. Vama Veche

0
422

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Punc­tu­lui de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Vama Veche – jude­țul Con­stan­ța au des­co­pe­rit un auto­tu­rism, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 30.000 de euro, ce figu­ra ca fiind în aten­ția auto­ri­tă­ți­lor din Spa­nia.

În data de 16.02.2020, la Punc­tul de Tre­ce­re a Fron­ti­e­rei Vama Veche, s‑a pre­zen­tat pen­tru efec­tu­a­rea for­ma­li­tă­ţi­lor de fron­ti­e­ră un cetă­ţean bul­gar, în vâr­stă de 38 de ani, con­du­când un auto­tu­rism mar­ca RAV4, înma­tri­cu­lat în Spa­nia.

În urma veri­fi­că­ri­lor spe­ci­fi­ce, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră au con­sta­tat că mași­na figu­rea­ză cu aler­tă bun pen­tru con­trol spe­ci­fic, intro­du­să de auto­ri­tă­ţi­le din Spa­nia. De ase­me­nea, s‑a con­sta­tat că auto­ve­hi­cu­lul pre­zin­tă mai mul­te sem­ne de fal­si­fi­ca­re a ele­men­te­lor de iden­ti­fi­ca­re.

Faţă de cele con­sta­ta­te, per­soa­na în cau­ză a decla­rat că a împru­mu­tat auto­tu­ris­mul și nu are cunoș­tin­ță des­pre fap­tul că mași­na ar fi avut pro­ble­me.

Mij­lo­cul de trans­port, în valoa­re de 142.500 de lei (apro­xi­ma­tiv 30.000 de euro), a fost indis­po­ni­bi­li­zat la sedi­ul insti­tu­ți­ei, iar poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de tăi­nu­i­re, urmând ca la fina­li­za­re să fie dis­pu­se măsu­ri­le lega­le care se impun.


Man­ga­lia News, 16.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply