Poezia — leagăn al copilăriei”. Daria-Gabriela Florica, la cei 10 ani minunați ai săi, ne oferă câteva poeme proprii

0
371

DEBUT MANGALIA NEWS! Daria-Gabrie­la Flori­ca, la cei 10 ani ai săi, este ele­vă în cla­sa a III‑a, la Școa­la Gim­na­zi­a­lă “Sf. Andrei”, Man­ga­lia, învă­ță­toa­re, doam­na Mari­a­na Bozia­nu. Are rezul­ta­te foar­te fru­moa­se la con­cur­sul “Como­ri­le Con­de­iu­lui”, eta­pa loca­lă, la cea pe școa­lă și la faza jude­țea­nă. 

Flori de ghea­ță

Știți, voi, ce sunt flo­ri­le de ghea­ță?
Sunt țur­țuri înve­liți în ață,
Poa­te pare chiar ciu­dat,
Dar este ade­vă­rat…
Poa­te încă este ghea­ță,
Dar afa­ră este via­ță.
Hai să mer­gem pe ghea­ță!
Nu, asta facem dimi­nea­ță!


Peta­le de tran­da­fir

Astăzi m‑am uitat pe calen­dar
Și am văzut ceva impre­sio­nant,
Am văzut ano­tim­pul toam­na care a tre­cut,
Dar îmi amin­team ce făceam, când eram mică…
Era o gră­di­nă fru­moa­să într-un parc,
În care mer­geam tot tim­pul,
Și vreau să vă mai spun ceva,
Aco­lo, în gră­di­nă, erau mulți tran­da­firi,
Mie îmi plac mult tran­da­fi­rii, eu cred că sunt flori ele­gan­te
Și că tutu­ror fete­lor le pla­ce aceas­tă floa­re!


Copi­lă­ria

Une­ori e fru­moa­să, alte­ori e cam nedreap­tă,
Și e chiar amu­zan­tă, dar asta nu prea con­tea­ză,
Tre­bu­ie să fii cura­jos,
Chiar aven­tu­ros,
Ca să îi faci față,
Ceea ce con­tea­ză e să ai încre­de­re mereu în tine!
Chiar dacă te blo­chezi, tre­bu­ie să exce­lezi!


Zâm­be­tul

Une­ori e greu să zâm­bești
La ceva cu care nu ești de acord,
Dar nu poți să îi spui,
Pen­tru că ții la acea per­soa­nă,
Și nu vrei să o rănești ca să nu o pierzi,
Te gân­dești că ai și tu un punct de vede­re…
Nu știi cum să răs­punzi,
Tim­pul tre­ce și nu poți să faci nimic,
Chiar dacă ai vrea,
Dar știi că per­soa­ne­le bune te pot aju­ta,
Când e greu!


Încre­de­rea

Se cuce­reș­te greu,
Dar se pier­de repe­de, mereu…
Așa că cel mai bine e
Să te încrezi doar în tine însuți,
Când via­ța îți împar­te nea­jun­suri…

MN: Mul­țu­mi­ri și Feli­ci­tări, Daria! Suc­ces, pe dru­mul fer­me­cat al Poe­zi­ei! Să ne mai scrii! Pe  dum­ne­a­voas­tră, sti­mați citi­tori ai coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, vă invi­tăm să vizio­nați și cele­lal­te arti­co­le publi­ca­te la rubri­ca dedi­ca­tă poe­zi­ei — Car­men MarisPoe­zia Mării.


Man­ga­lia News, 22.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply