Pictorița și poeta Lusi Luiza Cala Cernăianu își lansează volumul bilingv de versuri “Lumea celor 88 de curcubeie”, sau “Perechea infinită”, la Casa de Cultură din Shabla, Bulgaria, sâmbătă, 29.02.2020

0
431

Lusi Lui­za Cala Cer­na­ia­nu: Pri­e­te­ni, a sosit cli­pa! Sâm­bă­tă, 29.02.2020, ora 11.00, la Casa de Cul­tu­ră din Sha­bla, Bul­ga­ria, va fi lan­sat volu­mul de ver­suri “Lumea celor 88 de cur­cu­be­ie”, sau “Pere­chea infi­ni­ta”, volum ro-bg.

Lan­sa­rea face par­te din eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te cu oca­zia Zilei Națio­na­le a Bul­ga­ri­ei, de către Pri­mă­ria Sha­bla, Aso­ci­a­ția Ofi­țe­ri­lor și Ser­gen­ti­lor în Rezer­va Sha­bla și Aso­ci­a­tia Natio­na­la a Cadre­lor Mili­ta­re în Rezer­vă și Retra­ge­re Man­ga­lia, aso­ci­a­tie care m‑a invitat.

Vor pre­zen­ta car­tea: Emi­lia Dabu, mem­bră a USR și dr. Hris­to Boev. Mul­țu­mesc tutu­ror celor implicati!

Mul­tu­mesc, dis­tin­sei doam­ne Анка Станева, cea care a tra­dus car­tea si vechi­lor si buni­lor mei pri­e­te­ni Ele­na Vla­do­va si Valen­tin Shal­tev, poe­ții care sem­nea­ză postfata.
Mul­tu­mesc, Edi­tu­rii Inspirescu!


Man­ga­lia News, 26.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply