O corvetă de ultimă generație, fabricată la Șantierul naval din Galați, a fost predată Marinei pakistaneze [VIDEO]

0
481

Cere­mo­n­ia de livra­re a navei de lup­tă a avut loc în Por­tul Con­stan­ța. Vasul de ulti­mă gene­ra­ție dis­pu­ne de sis­te­me de navi­ga­ție moder­ne, heli­port, rada­re per­for­man­te și de două ambar­ca­țiuni rapi­de.

Nava bote­za­tă “Yar­mo­ok” fost con­stru­i­tă într-un an și opt luni de mun­ci­tori români, în Șan­ti­e­rul naval din Galați.

Impu­nă­to­rul vas de lup­tă dis­pu­ne de sis­te­me de comu­ni­ca­ții și de navi­ga­ție de ulti­mă gene­ra­ție.

Dacă vrem să sal­văm o navă la nevo­ie, avem un mod de remorca­re, (…) avem un mod de patru­la­re care iarăși ne limi­tea­ză con­su­mul navei”, a expli­cat direc­to­rul de pro­iect, Daniel Vra­bie.

Cor­ve­ta a fost con­stru­i­tă în con­for­mi­ta­te cu cerin­țe­le Mari­nei pakis­te­ne­ze, iar cos­tu­ri­le s‑au ridi­cat la câte­va sute de mili­oa­ne de euro.

Ed Veen, con­sul­tant naval: “Noi doar am con­stru­it nava. Arma­men­tul și cele­lal­te echi­pa­men­te vor fi monta­te în Pakis­tan. Nava este con­stru­i­tă pen­tru ope­ra­țiuni mari­ti­me de secu­ri­ta­te, ope­ra­țiuni vama­le, anti­pi­ra­te­rie”.

Vicea­mi­ral Muham­mad Fayyaz Gilan­ny, Mari­na Pakis­ta­ne­ză: “Este o navă cu capa­ci­tăți impor­tan­te. Une­le dotări se vor adă­u­ga în Pakis­tan. (…) Aceas­tă navă poar­te par­ti­ci­pa la toa­te misiu­ni­le nava­le, dar în spe­cial este con­stru­i­tă pen­tru a asi­gu­ra secu­ri­ta­tea în zona cos­ti­e­ră”.

Mai mult, inclu­siv VIDEO, aici: stiri.tvr.ro

Pri­ma cor­ve­tă con­stru­i­tă în Româ­nia pen­tru Pakis­tan:


Man­ga­lia News, 15.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply