Nicolae Ciocîrlan, candidatul PER la Primăria Limanu

0
661

În comu­na Lima­nu, a avut loc, zile­le tre­cu­te, con­fe­rin­ța de ale­geri a orga­ni­za­ți­ei comu­na­le a Par­ti­du­lui Eco­lo­gist Român (PER). În pre­zen­ța con­du­ce­rii jude­țe­ne și a pre­șe­din­te­lui de fili­a­lă, Adri­an Coan­dă, eco­lo­giș­tii din Lima­nu și-au ales pre­șe­din­te­le de orga­ni­za­ție, în per­soa­na lui Nico­lae Cio­cîr­lan. Din con­du­ce­rea loca­lă mai fac par­te și Tudo­rel Catri­no­iu, ce deți­ne func­ția de vice­pre­șe­din­te și Adri­an Popes­cu, secre­ta­rul orga­ni­za­ți­ei. 

Ale­ge­ri­le au fost sta­tu­ta­re și vali­da­te de către pre­șe­din­te­le fili­a­lei PER Con­stan­ța, Adri­an Coan­dă, motiv pen­tru care a fost anun­țat și can­di­da­tul PER la Pri­mă­ria Lima­nu. 

Ast­fel, pre­șe­din­te­le orga­ni­za­ți­ei loca­le Lima­nu, Nico­lae Cio­cîr­lan, este și can­di­da­tul PER la pri­mă­ria din comu­nă. Potri­vit cole­gi­lor de par­tid, el este un cunos­cut om de afa­ceri local, deter­mi­nat și prag­ma­tic.

Nico­lae Cio­cîr­lan mizea­ză pe eco­lo­gi­za­rea admi­nis­tra­ți­ei loca­le, cât și pe pro­iec­te turis­ti­ce, de mediu și pen­tru tine­rii din comu­nă.


Man­ga­lia News, 06.02.2020 (sur­sa: cugetliber.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply