Modificări la Legea Educației. Clase cu mai puțini elevi, gratuitate pentru transport și accesul la muzee și spectacole

0
209

Par­la­men­tul a modi­fi­cat legea Edu­ca­ți­ei. Ele­vii vor fi mai puțini într‑o cla­să și vor avea trans­port gra­tu­it. Noi­le nor­me pre­văd o medie de 17 elevi într‑o cla­să, dar nu mai puțin de 10.

La gim­na­ziu, cla­se­le vor avea în medie 22 de elevi și nu mai mult de 26. În învă­ţămân­tul uni­ver­si­tar este o modi­fi­ca­re impor­tan­tă pen­tru rec­tori: o  per­soa­nă nu mai este limi­ta­tă la două man­da­te.

Legea vota­tă astăzi (11 febr.2020, n.r) pre­ve­de și decon­ta­rea nave­tei șco­la­re și gra­tu­i­ta­te pen­tru elevi la acce­sul la muzee, con­cer­te, tea­tru, ope­ră, film. Legea a fost tri­mi­să pen­tru pro­mul­ga­re pre­șe­din­te­lui Kla­us Iohan­nis.

Pro­iec­tul de lege votat astăzi pre­ve­de că, în învă­țămân­tul pre­u­ni­ver­si­tar, for­ma­țiu­ni­le de stu­diu cuprind gru­pe, cla­se sau ani de stu­diu, după cum urmea­ză:

a) edu­ca­ția ante­preș­co­la­ră [cre­șe­le]: gru­pa cuprin­de în medie 6 copii, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 8;

Până acum, legea pre­ve­dea maxi­mum 9 copii în gru­pa de cre­șă.

b) învă­țămân­tul pre­ș­co­lar [gră­di­ni­țe­le]: gru­pa cuprin­de în medie 12 pre­ș­co­lari, dar nu mai puțin de 6 și nu mai mult de 17;

Până acum, legea pre­ve­dea maxi­mum 20 de copii în gru­pa de gră­di­ni­ță.

c) învă­țămân­tul pri­mar: cla­sa cuprin­de în medie 17 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;

Până acum, legea pre­ve­dea maxi­mum 25 de elevi în cla­să în învă­țămân­tul pri­mar

d) învă­țămân­tul gim­na­zi­al: cla­sa cuprin­de în medie 22 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;

Până acum, legea pre­ve­dea maxi­mum 30 de elevi în cla­să în învă­țămân­tul gim­na­zi­al.

e) învă­țămân­tul liceal și pro­fe­sio­nal: cla­sa cuprin­de în medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 26;

Până acum, legea pre­ve­dea maxi­mum 30 de elevi în cla­să în învă­țămân­tul liceal și pro­fe­sio­nal.

e1) învă­țămân­tul dual: cla­sa cuprin­de medie 22 de elevi, dar nu mai puțin de 12 și nu mai mult de 26;

În situ­a­ții excep­țio­na­le, for­ma­țiu­ni­le de pre­ș­co­lari sau de elevi pot func­țio­na pes­te efec­ti­vul maxim, cu cel mult 2 preșcolari/elevi, după caz, pes­te numă­rul maxim“, mai pre­ve­de pro­iec­tul de lege votat de Senat.

În pre­zent, legea modi­fi­ca­tă le per­mi­te șco­li­lor și gră­di­ni­țe­lor să încal­ce limi­te­le, fără a pre­ve­dea un prag pen­tru excep­ții. (sur­sa: stiri.tvr.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele