Ministrul Economiei, în vizită de lucru la Șantierul Naval „Damen” Mangalia

0
859

Minis­trul Eco­no­mi­ei, Vir­gil Popes­cu, s‑a aflat vineri, 14 febru­a­rie, la Man­ga­lia, pen­tru a par­ti­ci­pa la o întâl­ni­re cu repre­zen­tan­ții Șan­ti­e­ru­lui Naval „Damen” Man­ga­lia. Cu oca­zia vizi­tei în Româ­nia, dele­ga­ția con­du­să de Kom­mer Damen a adre­sat o invi­ta­ție acțio­na­ru­lui majo­ri­tar, în per­soa­na minis­tru­lui Eco­no­mi­ei. La dis­cu­ții au mai par­ti­ci­pat pre­fec­tul Geor­ge Nicu­les­cu, depu­ta­tul Bogdan Huţu­că, depu­ta­tul Vic­tor Paul Dobre, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu și vice­pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Dra­goș Ange­les­cu.

Sco­pul întâl­ni­rii a fost ace­la de iden­ti­fi­ca­re a posi­bi­li­tă­ți­lor de dezvol­ta­re a șan­ti­e­ru­lui și a zone­lor în care Guver­nul Româ­ni­ei poa­te veni în spri­jin.

”Am avut onoa­rea să par­ti­cip, ală­tu­ri de minis­trul Eco­no­mi­ei, Vir­gil Popes­cu, la o întâl­ni­re extrem de impor­tan­tă cu repre­zen­tan­ții Șan­ti­e­ru­lui Naval „Damen” Man­ga­lia. Sco­pul întâl­ni­rii a fost ace­la de iden­ti­fi­ca­re a posi­bi­li­tă­ți­lor de dezvol­ta­re a șan­ti­e­ru­lui și a zone­lor în care Guver­nul Româ­ni­ei poa­te veni în spri­jin. De ase­me­nea, s‑au pre­zen­tat acti­vi­ta­tea curen­tă, pro­iec­te­le în deru­la­re și cele vii­toa­re. Tot­o­da­tă, am pur­tat o dis­cu­ție cu Kom­mer Damen des­pre legă­tu­ra cu comu­ni­ta­tea loca­lă, pen­tru că vor­bim des­pre cel mai mare anga­ja­tor din zonă, dar și des­pre acțiu­ni­le de res­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă pe care aceștia le-au efec­tu­at și le vor face, în con­ti­nu­a­re, în peri­oa­da urmă­toa­re. Comu­ni­ta­tea loca­lă sim­te o sta­bi­li­ta­te, la fel și inves­ti­to­rii, care sunt din ce în ce mai inte­re­sați să își con­stru­ias­că nave, ori să le repa­re în șan­ti­e­rul româ­nesc. De ase­me­nea, capa­bi­li­ta­tea oame­ni­lor și solu­ți­i­le teh­no­lo­gi­ce avan­sa­te, fac din Șan­ti­e­rul „Damen” Man­ga­lia un punct impor­tant pe har­ta indus­tri­a­lă a Româ­ni­ei, fapt ce nu poa­te fi decât salu­tat!”, a trans­mis pre­fec­tul Geor­ge Nicu­les­cu.

M.P., replicaonline.ro, 14.02.2020. (Video: Dobro­gea TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply