Ministerul Educației, într‑o adresă către Inspectoratele școlare: Activitățile din “Școala altfel” să se desfășoare în școală, deplasările în străinătate, excursiile și simpozioanele – să fie anulate sau suspendate

0
269

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei a tri­mis către Inspec­to­ra­te­le Șco­la­re Jude­țe­ne o adre­să prin care a reco­man­dat ca acti­vi­tă­ți­le pla­ni­fi­ca­te în cadrul Săp­tămâ­nii „Școa­la alt­fel” să se des­fă­șoa­re în incin­ta șco­li­lor, pen­tru a evi­ta “ris­cul apa­ri­ți­ei unor cazuri de îmbol­nă­viri.” Insti­tu­ția le‑a cerut șco­li­lor și să sus­pen­de sau anu­le­ze toa­te acti­vi­tă­ți­le “care impli­că depla­sări în stră­i­nă­ta­te”.

Comu­ni­ca­tul inte­gral al Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei:

Măsuri trans­mi­se de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii către Inspec­to­ra­te­le Șco­la­re Județene/Inspectoratul Șco­lar al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești,

Având în vede­re evo­lu­ția situ­a­ți­ei epi­de­mi­o­lo­gi­ce deter­mi­na­te de creș­te­rea numă­ru­lui cazu­ri­lor de îmbol­nă­vi­re prin infec­ții res­pi­ra­to­rii acu­te și gri­pă în uni­tă­ți­le de învă­țământ, pre­cum și aten­țio­nă­ri­le Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții și ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne refe­ri­toa­re la ris­cul infec­tă­rii cu diver­se viru­suri, Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii a tri­mis o adre­să către Inspec­to­ra­te­le Șco­la­re Județene/ Inspec­to­ra­tul Șco­lar al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești prin care a soli­ci­tat să se trans­mi­tă uni­tă­ți­lor de învă­țământ urmă­toa­re­le măsuri:

  • Limitarea/suspendarea/anularea tutu­ror acti­vi­tă­ți­lor care impli­că depla­sări în stră­i­nă­ta­te. În con­di­ți­i­le unor even­tu­a­le apro­bări emi­se pen­tru depla­sări în stră­i­nă­ta­te, inspec­to­ra­tul șco­lar are obli­ga­ția de a infor­ma Direc­ția jude­țea­nă de sănă­ta­te publi­că, ante­ri­or reve­ni­rii în țară, cu pri­vi­re la des­ti­na­ție, dura­ta depla­să­rii și nume­le persoanei/persoanelor. Per­soa­ne­le care au efec­tu­at depla­sări în stră­i­nă­ta­te vor pre­zen­ta, la reve­ni­rea în uni­tă­ți­le de învă­țământ, cer­ti­fi­cat medical/adeverință medi­ca­lă care să ates­te că sunt cli­nic sănă­toa­se.
  • Limi­ta­rea la maximum/suspendarea orga­ni­ză­rii ori­că­ror mani­fes­tări colec­ti­ve șco­la­re sau extraș­co­la­re (sim­po­zi­oa­ne, con­fe­rin­țe, excur­sii, vizi­te de stu­diu la nivel local sau națio­nal).

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și Cer­ce­tă­rii reco­man­dă ca acti­vi­tă­ți­le pla­ni­fi­ca­te în cadrul Săp­tămâ­nii „Școa­la alt­fel” să se des­fă­șoa­re în sediul/incinta uni­tă­ți­lor de învă­țământ, evi­tând în acest mod ris­cul apa­ri­ți­ei unor cazuri de îmbol­nă­viri”. (sur­sa: edupedu.ro).


Man­ga­lia News, 25.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply