Ministerul Economiei — Întâlnire informală neprotocolară, transmisă de Lucian Ciuchiță

0
203

La sedi­ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei si Mediu­lui de Afa­ceri, a avut loc asea­ră o întâl­ni­re infor­ma­lă la care au par­ti­ci­pat minis­trul Vir­gil Daniel Popes­cu si jur­na­lis­tii acre­di­tați. Nu s‑a dorit o con­fe­rin­ță de pre­să în ade­va­ra­tul sens al cuvân­tu­lui, ci o dis­cu­ție libe­ră, fără o temă anu­me. Intâl­ni­rea s‑a desfă­su­rat sub cele mai bune aus­pi­cii, într‑o atmosfe­ră cole­gi­a­lă. Am asis­tat la un dia­log foar­te inte­re­sant, minis­trul Vir­gil Daniel Popes­cu răs­pun­zând cu sin­ce­ri­ta­te la toa­te între­bă­ri­le — chiar dacă une­le din­tre ele au fost mai inci­tan­te — și ar fi putut pri­mi expli­ca­ții eva­zi­ve, sau bine­cu­nos­cu­tul ras­puns diplo­ma­tic “No com­ment”.

In ceea ce pri­ves­te pres­ta­ția zia­ris­ti­lor pre­zenți, pot să afirm cu mâna pe ini­mă că am remar­cat pro­fe­sio­na­lism si sete de infor­ma­re. Intre­bă­ri­le cur­geau ca la robi­net, minis­trul fiind nevo­it să-si dea exa­me­nul la ora­to­rie în fața unui audi­to­riu flamând de sen­zațio­nal. Desi am pro­mis cu toții că dis­cu­ția va rămâ­ne între acei pereți, totu­si, în vir­tu­tea fap­tu­lui că am ținut două dege­te încru­ci­sa­te la spa­te, am să vă rela­tez doar câte­va idei. Mi-au suie­rat pe la urechi (cum le suie­rau nem­ți­lor kati­u­se­le la Cotul Donu­lui), urma­toa­re­le pro­ble­me eco­no­mi­ce, care nu supor­tă amâ­na­re: Fon­dul de moder­ni­za­re este bun, dar nu e sufi­cient; avem nevo­ie de par­te­neri de afa­ceri și, mai ales, de teh­no­lo­gie japo­ne­ză; Aju­tor de res­truc­tu­ra­re, Fon­dul de tranzi­ție.

Un jur­na­list, au o pri­vi­re usor plic­ti­si­tă,  a intre­bat: “Lis­ta­rea Hidro­e­lec­tri­ca se va face anul aces­ta?!”

Bine­in­țe­les, nu au scă­pat din furt­u­na între­ba­ri­lor nici Fon­dul Pro­pri­e­tă­ții (ce mai face??) Legea Divi­den­de­lor; care este pro­gra­mul real de pri­va­ti­za­re?, ce se întam­plă cu acțiu­ni­le pen­tru sala­ri­a­ții de la Petrom?, ce ați făcut cu Ordo­nan­ța pen­tru a modi­fi­ca legea petro­lu­lui?,…  cu legea Offsho­re lucru­ri­le s‑au pre­ci­pi­tat prea mult.

Răs­pun­sul a venit, neas­tep­tat,  din par­tea jur­na­lis­ti­lor: “Nimic nou până la ale­ge­ri­le anti­ci­pa­te, poa­te după… tre­bu­ie un con­sens în Par­la­ment.”

Am mai ințe­les un lucru impor­tant, pe care îl voi divul­ga acum. In dome­ni­i­le stra­te­gi­ce, capi­ta­lul majo­ri­tar va ramâ­ne în sar­ci­na Sta­tu­lui. Inclin să le dau si eu drep­ta­te! O infor­ma­ție foar­te bună pen­tru Româ­nia este că vom pri­mi 1 mili­ard de euro din Fon­duri Euro­pe­ne, pen­tru pro­mo­va­rea turis­ti­că a tării.

Minis­trul Vir­gil Daniel Popes­cu a con­fir­mat ca exis­tă un pro­gram de spri­ji­ni­re a pro­duc­ti­ei de fil­me artis­ti­ce, lucru care m‑a bucu­rat nespus. Afirm acest lucru pen­tru că numai asa vom des­co­peri noi talen­te în indus­tria cine­ma­to­gra­fi­că. Când atmosfe­ra era des­tul de des­tin­să mi-am per­mis sa‑i adre­sez o intre­ba­re d‑lui minis­tru. Am com­pa­rat eco­no­mia româ­neas­că cu un auto­mo­bil si l‑am intre­bat dacă îi func­țio­nea­ză bine moto­rul, dacă este în vite­za 1, 2…, in mar­șa­ri­er, ori dacă are frâ­na de mână tra­să? Toti cei pre­zenți s‑au amu­zat și au aștep­tat cu inte­res răs­pun­sul, care, desi­gur, a fost foar­te sin­cer. Domnia sa ne‑a răs­puns: “Nu este cate­goric cu frâ­na de mână tra­să, dar nu‑i func­țio­nea­ză bine moto­rul… mer­ge cam în 3 bujii…” Am râs cu toții.

Una pes­te alta, a fost o întâl­ni­re infor­ma­lă deo­se­bi­tă. Mi‑a făcut o mare plă­ce­re să‑l ascult pe minis­trul Eco­no­mi­ei, am ple­cat mai deș­tept decat veni­sem și, în plus, am cioc­nit la final cu toții un pahar cu bere CORONA, asta ca anti­vi­rus la…

Lucian Ciu­chi­ță, redac­tor, cores­pon­dent spe­cial Man­ga­lia News. Vineri, 28.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele