Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri a obținut fonduri pentru plata nucleului industriei naționale de apărare

0
174

Vir­gil Popes­cu, minis­trul MEEMA: “Obiec­ti­vul meu este să gene­răm acti­vi­ta­te pen­tru com­pa­ni­i­le din indus­tria de apă­ra­re”.

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri a pro­mo­vat o Hotă­râre de Guvern, care a fost apro­ba­tă în cadrul ședin­ței Exe­cu­ti­vu­lui de joi, prin care se asi­gu­ră sume­le nece­sa­re în cuan­tum de 54 de mili­oa­ne de lei pen­tru plă­ți­le sala­ri­a­le pen­tru un număr mediu maxim de per­so­nal de 1.081 de sala­ri­ați din cadrul indus­tri­ei națio­na­le de apă­ra­re.

Am pro­mo­vat Hotă­rârea de Guvern refe­ri­toa­re la fon­du­ri­le nece­sa­re asi­gu­ră­rii nucle­u­lui din indus­tria de apă­ra­re pen­tru anul 2020, așa cum am pro­mis că voi face în cadrul întâl­ni­ri­lor pe care le-am avut cu sin­di­ca­te­le din indus­tria națio­na­lă de apă­ra­re. Obiec­ti­vul meu și al între­gu­lui Guvern, este să gene­răm sufi­cien­tă acti­vi­ta­te pen­tru com­pa­ni­i­le din indus­tria de apă­ra­re, pen­tru ca aces­tea să nu mai depin­dă într‑o măsu­ră atât de mare de nucleu. Pen­tru asta lucrăm îndea­proa­pe cu Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le pen­tru a avea, pen­tru pri­ma dată, o cola­bo­ra­re rea­lă între bene­fi­ci­a­rii pro­du­se­lor indus­tri­ei națio­na­le de apă­ra­re și com­pa­ni­i­le care rea­li­zea­ză pro­du­se­le res­pec­ti­ve. Vom efec­tua și reor­ga­ni­za­rea ROMARM, pen­tru ca acest hol­ding să poa­tă să func­țio­ne­ze efi­cient. Ne vom con­cen­tra pe acti­vi­ta­tea de mar­ke­ting și vân­zări în cadrul ROMARM, pen­tru că Româ­nia are o tra­di­ție în indus­tria mondi­a­lă de apă­ra­re, are pie­țe în care are par­te de recu­noaș­te­re și încre­de­re și tre­bu­ie să recu­pe­răm cota de pia­ță pe care am pierdut‑o în ulti­mii 30 de ani, ca să putem avea comenzi prin care să încăr­căm cu acti­vi­ta­te anga­ja­ții din aceas­tă ramu­ră indus­tri­a­lă”, a decla­rat Minis­trul Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, Vir­gil Popes­cu.

Legea pri­vind indus­tria națio­na­lă de apă­ra­re pre­ve­de că sala­ri­a­ții înca­drați cu con­tract indi­vi­du­al de mun­că pe dura­tă nede­ter­mi­na­tă la ope­ra­to­rii eco­no­mici din indus­tria națio­na­lă de apă­ra­re, pe peri­oa­da în care nu des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea de bază din lip­să de comenzi sau con­trac­te, efec­tu­ea­ză acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce, bene­fi­ci­ind de drep­tu­ri­le sala­ri­a­le pre­vă­zu­te de lege. Hotă­rârea de Guvern adop­ta­tă joi, la ini­ția­ti­va Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Ener­gi­ei și Mediu­lui de Afa­ceri, per­mi­te pla­ta sala­ri­i­lor a apro­xi­ma­tiv 1.100 de anga­jați ai ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici din indus­tria națio­na­lă de apă­ra­re pen­tru ace­le peri­oa­de în care nu exis­tă comenzi sau con­trac­te.


Man­ga­lia News, 14.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele