Mangalia — Lansarea proiectului “Un viitor pentru trecut” [Foto/VIDEO]

0
349

Direc­ția Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, în cali­ta­te de Pro­mo­tor de pro­iect, a orga­ni­zat, în data de mier­curi, 26 febru­a­rie, în sala de con­fe­rin­țe a Clu­bu­lui Nau­tic din Man­ga­lia, eve­ni­men­tul dedi­cat lan­să­rii pro­iec­tu­lui „Un vii­tor pen­tru tre­cut — cla­sa­rea și valo­ri­fi­ca­rea patri­mo­ni­u­lui epi­gra­fic și sculp­tu­ral cal­la­tian” (Cod unic pro­iect CALL01‑9), pro­iect finan­țat prin Gran­tu­ri­le SEE 2014–2021 în cadrul Pro­gra­mu­lui RO-CULTURA, ape­lul „Sus­ți­ne­rea expo­zi­ți­i­lor ino­va­ti­ve cu bunuri cul­tu­ra­le mobi­le res­ta­u­ra­te”.

În des­chi­de­rea eve­ni­men­tu­lui, au luat cuvân­tul dom­nul Lucian Nichi­ta, Mana­ger al Direc­ți­ei Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia, doam­na Tatia­na Odo­bes­cu, Șef ser­vi­ciu – Muze­ul de Arhe­o­lo­gie „Cal­la­tis” Man­ga­lia, în cali­ta­te de Mana­ger de pro­iect și dom­nul prof. univ. dr. Dorin–Mircea Popo­vici, repre­zen­tan­tul Par­te­ne­ru­lui de pro­iect, Uni­ver­si­ta­tea „Ovi­di­us” din Con­stan­ța.

La eve­ni­ment au par­ti­ci­pat pes­te 60 de per­soa­ne, repre­zen­tanți ai admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le, ai uni­tă­ți­lor de învă­țământ, ai insti­tu­ți­i­lor publi­ce, mass-media, expo­nenți ai soci­e­tă­ții civi­le din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, stu­denți și elevi.


Man­ga­lia News, 27.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply