Lucian Ciuchiță — Un cuvânt cât o mie de poze

0
320

Bănu­iesc că și dum­ne­a­voas­tră ați auzit de mul­te ori expre­sia “o poză face cât o mie de cuvin­te” și ați rămas cu ea în min­te ca ata­re… Si eu am acceptat‑o mult timp, apoi ceva a inter­ve­nit în min­tea mea și am privit‑o din­tr-un alt punct de vede­re. La ince­pu­tul ana­li­zei, nu aveam decât o mini­mă expli­ca­ție, ca o încer­ca­re sor­ti­tă eșe­cu­lui, și ajun­se­sem la o con­clu­zie de moment, dar care nu-mi adu­cea nicio satis­fac­ție. Spu­neam, fără argu­men­te soli­de, că depin­de de cuvin­te…

Adi­că, cu accep­tul dum­ne­a­voas­tră, voiam să spun că anu­mi­te cuvin­te, și în niciun caz o mie, într‑o anu­mi­tă com­bi­na­ție pot să cre­e­ze emo­ții la fel de puter­ni­ce ca o poză… Cuvân­tul este sacru! Oh, să nu cre­deți că vreau să cri­tic arta foto­gra­fi­că, necum să‑i des­con­si­der pe artiș­tii foto­grafi. Ii apre­ciez mult, mai ales pe cei care sunt cu ade­vă­rat talen­tați. Si totu­si, aveam un ghim­pe cu aceas­tă expre­sie care mă îndem­na să las con­de­iul din mâna și să-mi cum­par un apa­rat foto. Dar cum eu “foto­gra­fi­ez” instan­ta­nee în fil­mul vie­ții cu aju­to­rul scri­su­lui am ales calea mea…Scriitorului îi stă bine cu scri­sul! Tre­bu­ia să găsesc un cuvânt care să întoar­ca cele­bra expre­sie la 180 gra­de. Cam greu, nu‑i asa?

Oda­tă, un înțe­lept la o vâr­stă vene­ra­bi­lă, care tră­ia retras unde­va, depar­te de mul­ți­mea igno­ran­tă, dar aproa­pe de lumea căr­ți­lor, a fost abor­dat de un grup de stu­denți la filo­zo­fie. Aces­tia auzi­se­ră de mare­le filo­zof și l‑au rugat să le spu­nă un sin­gur cuvânt care să ne defi­neas­că pe noi ca fiin­țe supe­ri­oa­re, să con­cen­tre­ze toa­tă expe­rien­ța de via­ță a domni­ei sale, să ne divul­ge secre­tul exis­ten­ței și, mai mult, să fie cotat ca răs­puns pen­tru toa­te între­bă­ri­le exis­ten­ți­a­le. Pro­ba­bil că atât stu­den­ții cât si dum­ne­a­voas­tră v‑ați gân­dit la… Dra­gos­te, iubi­re, cre­din­ța… Ei bine, mare­le filo­zof le‑a răs­puns calm, demn asa cum fuse­se toa­tă via­ța, pri­vind către Soa­re­le care toc­mai apu­nea: RĂBDAREA.

Lucian Ciu­chi­ță, febru­a­rie 2020.


Lucian Ciu­chi­ță este poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st si sce­na­rist român. S‑a năs­cut la 10.02.1969, în Râm­ni­cu-Vâl­cea, jud. Vâl­cea; tatăl său, Apos­tol Ciu­chi­ță, ofi­țer de carie­ră, iar mama, Lucia Ciu­chi­ță (năs­cu­tă Scar­lat), era edu­ca­toa­re. A fost elev al Sco­lii Gene­ra­le Nr. 2 și a absol­vit Lice­ul Ener­ge­tic din Rm. Vâl­cea, in 1987. Este absol­vent al Facul­tă­ții de Ciber­ne­ti­că din ASE Bucu­res­ti (1988–1993). In 1999, obține doc­to­ra­tul in Ciber­ne­ti­că și Sta­tis­ti­că la ASE Bucu­res­ti.

A lucrat in Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, in peri­oa­da 1990–2002, ca repor­ter spe­cial, redac­tor și rea­li­za­tor de emi­siuni. A ince­put acti­vi­ta­tea jur­na­lis­ti­că cu pri­ma emi­siu­ne stu­den­țeas­că „Gau­dea­mus”, ime­di­at după revo­lu­tia din ’89, fiind unul din­tre stu­den­ții revo­lu­țio­nari care au par­ti­ci­pat la eve­ni­men­te. In iunie 1990 este anga­jat redac­tor la redac­ția de știri a TVR. După rea­li­za­rea a două fil­me docu­men­ta­re, este pri­mit in Uniu­nea Cine­aș­ti­lor din Roma­nia, în mai 1991, în Aso­ci­a­tia Dra­ma­tur­gi­lor de Film.

A rea­li­zat pes­te 1000 de repor­ta­je si sute de emi­siuni, cele mai cunos­cu­te fiind: „Lege si fără­de­le­ge”, „Trans­fo­ca­tor”, „Actu­a­li­tăți”, „Poli­ția in acțiu­ne”, „Bună dimi­nea­ța”, pre­cum și rubrici in cadrul altor emi­siuni de cul­tu­ră și artă.

A fost pro­fe­sor uni­ver­si­tar și a pre­dat Sta­tis­ti­ca și Mode­la­re Eco­no­mi­ca la ASE, Uni­ver­si­ta­tea Româ­no-Ame­ri­ca­nă și Uni­ver­si­ta­tea N.Titulescu. De ase­me­nea, a pre­dat Eco­no­mie la Aca­de­mia de Poli­ție. In momen­tul de față este cer­ce­tă­tor sti­in­ți­fic aso­ci­at la Aca­de­mia Româ­nă.

Ca scri­i­tor, debu­tea­ză in 1996, cu volu­mul de poe­zii „Oameni si țăr­muri”, cu pre­fa­ța de Marin Sores­cu. Este dis­ci­po­lul maes­tru­lui Marin Sores­cu, cu care a avut o fru­moa­să cola­bo­ra­re, in ulti­mii ani de via­ță ai regre­ta­tu­lui scri­i­tor. Au urmat alte două volu­me de poe­zii, „Cău­tă­to­rul de zim­bri” și „Flo­ri­le bine­lui”, iar pri­mul roman, „Comi­sa­rul Caron-Dis­pa­ri­ția”, a fost publi­cat in 2005. In peri­oa­da 1997–2006 a publi­cat mai mul­te cărți eco­no­mi­ce și o ana­li­ză a feno­me­nu­lui tero­rist con­tem­po­ran.

A scris trei sce­na­rii de film de lung metraj și a rea­li­zat trei fil­me docu­men­ta­re. Până in momen­tul de față, a publi­cat 30 de cărți, atât volu­me de poe­zie cât și roma­ne, nuve­le, ese­uri. Cele două­spre­ze­ce roma­ne se găsesc în toa­te libră­ri­i­le din Româ­nia și se bucu­ră de apre­ci­e­rea citi­to­ri­lor.

Iată o lis­tă cu aces­tea: Insu­la Pur­ga­to­ri­u­lui (roman dis­to­pic); Copo­i­ul din Car­di­ff (roman poli­țist-filo­zo­fic), Tai­fun in adan­curi (thri­l­ler), Geme­nii lui Bor­mann (roman isto­ric), Celes­te-Pla­ne­ta Pur­ga­to­ri­u­lui (SF, fan­ta­sy), un volum de ese­uri filo­zo­fi­ce inti­tu­lat “Mona­da Ratiu­nii”, roma­nul pam­flet “Deser­tul flu­tu­ri­lor albi”, Sub­ma­ri­nul tero­ris­ti­lor (roman de spi­o­naj) si roma­nul semi-auto­bi­o­gra­fic, “250 de kilo­me­tri si un secol de amin­tiri”, “Pasă­rea de Foc a tine­re­ții” (roman), “Pluto­nul nătă­fle­ți­lor si alte poves­tiri”

In 25 iunie 2019, a fost lan­sat roma­nul “Cuți­te­le rosii”, la Muze­ul Națio­nal al Lite­ra­tu­rii Româ­ne. Roma­nul “L’i­le du pur­ga­to­ire”, lan­sat la Salon du Livre-Paris in data de 17 mar­tie 2019, se bucu­ră de recu­noaș­te­re inter­națio­na­lă, fiind pro­mo­vat in țări­le fran­co­fo­ne. Roma­nul amin­tit a fost lan­sat și la Salon du Livre de Montre­al 20–25 noiem­brie, 2019… De fapt, o dub­lă lan­sa­re, doa­re­ce cel mai recent roman, „Ce cau­tă poves­tea mea în fil­mul lor”, a fost lan­sat in data de 24 noiem­brie 2019, la Târ­gul Gau­dea­mus.

Lucian Ciu­chi­ță este cunos­cut inter­națio­nal și pen­tru pro­ce­sul de pla­gi­at pe care îl are cu 5 case de pro­duc­ție de la Hol­lywood, care au rea­li­zat fil­mul Esca­pe Plan, cu Arnold Schwar­ze­n­e­gger și Syl­ves­ter Sta­l­lo­ne in rolu­ri­le prin­ci­pa­le. Pro­du­ca­to­rii fil­mu­lui au folo­sit sce­na­ri­ul lui Lucian Ciu­chi­ță, dar au uitat să‑l trea­că pe gene­ric și, desi­gur, să‑i plă­teas­că drep­tu­ri­le cuve­ni­te. Un pro­ces ine­chi­ta­bil care durea­ză de sase ani și acum se află pe rol la Cur­tea de Apel Bucu­rești.

MN: Poet, roman­ci­er, dra­ma­turg, ese­i­st si sce­na­rist român redu­ta­bil, Lucian Ciu­chi­ță este pre­zent și în pagi­ni­le coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 15.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele