Lucian Ciuchiță — De “Valentine’s Day”…

0
222

De “Valentine’s Day”, poa­te acor­dați puți­nă aten­ție și aces­tor fiin­țe nevi­no­va­te, nu doar îmbu­i­ba­ți­lor, “îndră­gos­ti­ți­lor” de lux și ama­to­ri­lor de iubiri pe bani…

Astăzi este o zi cu o anu­mi­tă rezo­nanţă în lumea ame­ri­ca­nă, a celor iubi­tori de coca–cola şi hot dog, este o săr­bă­toa­re în sti­lul lor comer­ci­al, care se întin­de ca o ciu­mă bubo­ni­că pe toa­te con­ti­nen­te­le!

De pes­te ocean, din Ame­rici (des­co­pe­ri­te, fără vină de vikingi, Cris­to­for Columb şi Ame­ri­go Ves­pucci), până în insu­le mai mari sau mai mici (Marea Bri­ta­nie, Ame­ri­can Vir­gin Island, Puer­to Rico etc) şi în lun­gul drum al mătă­sii cu cireşi înflo­ri­ţi, până în ţara dia­vo­lu­lui tazma­nian, cu opri­re şi pe la hobi­ţi, toa­tă popu­la­ţia lip­si­tă de ima­gi­na­tie împru­mu­tă o săr­bă­toa­re deli­ran­tă!

Iubi­tei vieţii tale, numai în aces­tă zi poţi să–i demon­strezi dra­gos­tea?

Ziua Îndră­gos­ti­ţi­lor! Ei, şi?

Astăzi, numai în Ame­ri­ca, se chel­tu­iesc 4 mili­ar­de $ cu aceas­tă oca­zie, şi, chiar dacă în „res­tul” lumii nu s–au făcut sta­tis­tici, sigur vor­bim de sume imen­se. Par­că îi văd cum tru­desc în maga­zi­ne în cău­ta­rea unui cadou, musai cu o ini­mi­oa­ră roşie!

Tre­bu­ie, în aceas­tă zi, să–mi scot nea­pă­rat iubi­ta la un res­ta­u­rant…, să–i cum­păr un coli­er…, să–i…

Da, am de unde ale­ge, sunt maga­zi­ne­le pli­ne de cău­tă­tori ai iubi­rii de o zi!

Dar, o floa­re, într–o zi obi­ş­nu­i­tă, nu are valoa­re?

O decla­ra­ţie de iubi­re într–o „bana­lă” dimi­nea­ţă nu poa­te să influ­enţe­ze sta­rea de spi­rit a amân­du­ro­ra?

Bine­înţe­les, am să fiu cata­lo­gat ca miso­gin şi cu simţu­ri­le sen­ti­men­te­lor atro­fi­a­te de lip­sa unei înţe­le­geri nevi­no­va­te.

Glu­mesc! Este doar un stu­diu de caz.

Apro­po, nici Dra­go­be­te­le nu este o săr­bă­toa­re inven­ta­tă de noi, deşi are o oare­ca­re vechi­me, cam de 180 de ani.

E recu­nos­cu­tă cva­si ofi­ci­al a fi Ziua Îndră­gos­ti­ţi­lor la români, dar nu se bucu­ră de atâ­ta popu­la­ri­ta­te ca Valen­ti­ne’s day. Da, este vor­ba de mar­ke­ting, am înţe­les!

N–am înţe­les însă ce se întâm­plă mâi­ne, după ziua de azi!

Cu ce te mai faci remar­cat în ochii iubi­tei, că banii „n–aduce feri­ci­rea şi e tot mai puţini” — în lim­ba­jul celor de la “Las Fier­bin­ti” — seri­a­lul gro­tesc urmă­rit de 3 mili­oa­ne de… !?

Lucian Ciu­chi­ță, 14 febru­a­rie 2020.


Man­ga­lia News, 14.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele