Liceul Teoretic „Callatis“, executat silit. Conturile sunt poprite. Cine vrea banii şi ce reprezintă datoria. Declaraţiile autorităţilor

0
420

Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis“ Man­ga­lia este supus pro­ce­du­rii de exe­cu­ta­re sili­tă, ini­ţi­a­tă după ce uni­ta­tea de învă­ţământ nu a mai achi­tat sume­le res­tan­te fir­mei ce asi­gu­ra paza. Repre­zen­tanţii lice­u­lui ne-au trans­mis că, la momen­tul de faţă, con­tu­ri­le uni­tă­ţii de învă­ţământ sunt popri­te.

Potri­vit docu­men­te­lor ofi­ci­a­le remi­se ZIUA de Con­stanţa de către Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, fir­ma ce a dema­rat pro­ce­du­ra exe­cu­tă­rii sili­te este Danol Secu­ri­ty SRL, soci­e­ta­te care, la data de 30.03.2018, a înche­iat un con­tract de pres­tări ser­vi­cii cu Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis“ Man­ga­lia. Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a expli­cat că, „în teme­iul aces­tui raport juri­dic, cre­di­toa­rea Danol Secu­ri­ty SRL a emis urmă­toa­re­le fac­turi fis­ca­le seria nr. 663/01.10.2018, în valoa­re de 6.497,40 lei şi fac­tu­ra fis­ca­lă nr. 647/04.06.2018, în valoa­re de 12.445,02 lei însu­mând un total de 18.942,42 lei repre­zen­tând con­tra­va­loa­rea ser­vi­ci­i­lor de pază pres­ta­te“.

La rân­dul său, direc­to­rul Lice­u­lui „Cal­la­tis“, pro­fe­soa­ra Iuli­a­na Cori­na Miha­la­che, ne‑a pre­ci­zat urmă­toa­re­le, refe­ri­tor la con­trac­tul înche­iat cu fir­ma de pază: „Sume­le pen­tru pla­ta aces­tor ser­vi­cii au fost cuprin­se în buge­tul uni­tă­ţii noas­tre şco­la­re la sur­sa A (buge­tul local) şi apro­ba­te de Con­si­li­ul Local. Ulte­ri­or, în urma nea­chi­tă­rii mai mul­tor fac­turi, SC Danol Secu­ri­ty SRL a trans­mis şco­lii noti­fi­cări şi soma­ţii de pla­tă. Pla­ta aces­tor fac­turi nu a fost apro­ba­tă de către Pri­mă­ria Man­ga­lia“.

Pozi­ţia con­du­ce­rii lice­u­lui

Mai depar­te, direc­to­rul uni­tă­ţii de învă­ţământ a con­ti­nu­at, pre­ci­zând că lice­ul „a trans­mis peri­o­dic către Pri­mă­ria Man­ga­lia situ­a­ţia plă­ţi­lor res­tan­te, însoţi­tă de noti­fi­cări şi soma­ţi­i­le de pla­tă, soli­ci­tând apro­ba­rea plă­ţii fac­tu­ri­lor în regim de urgenţă, însă nu a pri­mit aceas­tă apro­ba­re“. Iuli­a­na Cori­na Miha­la­che a mai decla­rat că soci­e­ta­tea de pază a rezi­li­at con­trac­tul la data de 25.01.2019.

În pre­zent, Lice­ul Teo­re­tic «Cal­la­tis» se află în liti­giu cu SC Danol Secu­ri­ty SRL, care a acţio­nat lice­ul în instanţă, urmând să-şi recu­pe­re­ze sume­le cuve­ni­te şi pena­li­tă­ţi­le apli­ca­te pen­tru întâr­zi­e­rea plă­ţi­lor prin exe­c­u­tor jude­că­to­resc Sto­ica Con­stan­tin Adri­an — Cur­tea de Apel Con­stanţa“, ne‑a decla­rat direc­to­rul uni­tă­ţii de învă­ţământ.

De ase­me­nea, con­du­ce­rea lice­u­lui a făcut pre­ci­zarea că „în data de 30.12.2019 Pri­mă­ria Man­ga­lia a apro­bat pla­ta sumei de 18.256,74 de lei, iar Lice­ul Teo­re­tic «Cal­la­tis» a virat aceas­tă sumă către BEJ Sto­ica Con­stan­tin Adri­an“. Nu în ulti­mul rând, direc­to­rul a mai decla­rat că lice­ul a fost înş­ti­inţat, în cur­sul lunii ianu­a­rie 2020, de către exe­c­u­to­rul jude­că­to­resc, „des­pre con­ti­nu­a­rea exe­cu­tă­rii sili­te şi înfi­inţa­rea popri­rii asu­pra con­tu­ri­lor soci­e­tă­ţii, până la achi­ta­rea efec­ti­vă a debi­tu­lui total“.

Decla­ra­ţi­i­le pri­ma­ru­lui

Pen­tru a reve­ni la pozi­ţia expri­ma­tă de Pri­mă­ria Man­ga­lia, prin pri­ma­rul Cris­ti­an Radu, pe mar­gi­nea aces­tui subiect, se cuvi­ne să pre­ci­zăm că aces­ta a pre­ci­zat că debi­tul prin­ci­pal a fost achi­tat în luna noiem­brie 2018:

În cur­sul solu­ţio­nă­rii cau­zei din dosa­rul civil nr. 31307/212/2018, aflat pe rolul Jude­că­to­ri­ei Con­stanţa — Secţia civi­lă, pri­vind cere­rea de emi­te­re a ordo­nanţei de pla­tă, acţiu­ne for­mu­la­tă de cre­di­toa­rea Danol Secu­ri­ty SRL, prin care s‑a soli­ci­tat obli­ga­rea debi­toa­rei Lice­ul Teo­re­tic «Cal­la­tis» Man­ga­lia la pla­ta sumei de 20.348,71 de lei, din care suma de 18.942,42 de lei repre­zen­tând con­tra­va­loa­rea pres­tări ser­vi­cii şi suma de 1.406,29 de lei pena­li­tă­ţi de întâr­zi­e­re cal­cu­la­te la data de 19.01.2018, s‑a reţi­nut fap­tul că, la data de 28.11.2018, debi­toa­rea a achi­tat inte­gral debi­tul prin­ci­pal ast­fel cum a fost soli­ci­tat, iar instanţa, potri­vit hotă­rârii pro­nu­nţa­te la data de 27.02.2019, a obli­gat debi­toa­rea să achi­te cre­di­toa­rei suma de 1.406,29 de lei repre­zen­tând pena­li­tă­ţi de întâr­zi­e­re afe­rent debi­tu­lui prin­ci­pal cal­cu­lat la data sca­denţei aces­tu­ia şi până la 19.10.2018“.

În înche­ie­re, pri­ma­rul a adă­u­gat: „În teme­iul sen­tinţei civi­le pro­nu­nţa­te la 27.02.2019 în dosa­rul nr. 31307/212/2018 al Jude­că­to­ri­ei Con­stanţa, care repre­zin­tă titlu exe­c­u­to­riu, cre­di­toa­rea Danol Secu­ri­ty SRL a înţe­les să for­mu­le­ze cere­re de exe­cu­ta­re sili­tă, fiind declanşa­tă ast­fel exe­cu­ta­rea sili­tă împo­tri­va debi­toa­rei Lice­ul Teo­re­tic «Cal­la­tis» Man­ga­lia în dosa­rul de exe­cu­ta­re sili­tă nr. 538/2019 al B.E.J. Adri­an Sto­ica-Con­stan­tin“.

Hotă­rârea instanţei

De alt­fel, în hotă­rârea nr. 2144/2019 a Jude­că­to­ri­ei Con­stanţa, cita­tă pe Por­ta­lul Juris­pru­denţei Naţio­na­le, pro­nu­nţa­tă în dosa­rul nr. 31307/212/2018, la care făcea refe­ri­re pri­ma­rul Man­ga­li­ei şi în care Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis“ Man­ga­lia are cali­ta­tea de debi­tor al cre­di­to­ru­lui Danol Secu­ri­ty, jude­că­to­rii au ară­tat urmă­toa­re­le: „Reţinând toa­te aces­te argu­men­te, pre­cum şi fap­tul că debi­toa­rea a achi­tat în cur­sul lunii noiem­brie 2018 debi­tul prin­ci­pal ast­fel cum a fost soli­ci­tat, instanţa apre­cia­ză că cere­rea for­mu­la­tă este înte­me­ia­tă, urmând a o admi­te şi va obli­ga debi­toa­rea să achi­te cre­di­toa­rei suma de 1.406,29 repre­zen­tând pena­li­tă­ţi de întâr­zi­e­re afe­rent debi­tu­lui prin­ci­pal cal­cu­lat de la data sca­denţei aces­tu­ia şi până la 19.10.2018 pre­cum şi în con­ti­nu­a­re de la data de 20.10.2018 şi până la data de 28.11.2018, în cuan­tum de 0,1% din debi­tul prin­ci­pal de 18.942,42 lei“.

De ase­me­nea, în ace­la­şi act al instanţei Jude­că­to­ri­ei Con­stanţa se ara­tă în final că aceas­ta „admi­te cere­rea de emi­te­re a ordo­nanţei de pla­tă for­mu­la­tă de cre­di­toa­rea Danol Secu­ri­ty SRL (…) împo­tri­va debi­toa­rei Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis“ Man­ga­lia (…). Obli­gă debi­toa­rea să plă­teas­că cre­di­toa­rei în ter­men de 30 de zile de la comu­ni­ca­rea ordo­nanţei suma de 1.406,29 lei pena­li­tă­ţi de întâr­zi­e­re cal­cu­la­te până la data de 19.10.2018. Obli­gă pârâ­ta la pla­ta către recla­man­ta a pena­li­tă­ţi­lor de întâr­zi­e­re  de 0,1% pe zi de întâr­zi­e­re cal­cu­la­te asu­pra debi­tu­lui de la data de 20.10.2018 şi până la data achi­tă­rii debi­tu­lui prin­ci­pal, res­pec­tiv 28.11.2018. Obli­gă debi­toa­rea să plă­teas­că cre­di­toa­rei suma de  1.227,52 lei cu titlu de chel­tu­ieli de jude­ca­tă, repre­zen­tând taxă judi­ci­a­ră de tim­bru şi chel­tu­ieli poş­ta­le. Exe­c­u­to­rie“.

Tot­o­da­tă, este de menţio­nat fap­tul că, la data de 15 ianu­a­rie 2020, pe rolul Jude­că­to­ri­ei Man­ga­lia a fost înre­gis­trat dosa­rul civil cu numă­rul 69/254/2020, având ca obiect „vali­da­re popri­re DS. 539/2019“. În aceas­tă cau­ză, petent este B.E.J. Sto­ica-Con­stan­tin Adri­an, cre­di­tor este Danol Secu­ri­ty SRL, debi­tor este Lice­ul Teo­re­tic Cal­la­tis Man­ga­lia, iar Ser­vi­ci­ul Trez­o­re­rie Man­ga­lia este terţ poprit. Pri­ma înfă­ţi­şa­re va avea loc luni, 17 febru­a­rie.

sur­sa: ziuaconstanta.ro, 17.02.2020.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply